Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DES CASTELL

Núm. 248130
Aprovació inicial del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima del municipi des Castell (PAESC)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'ajuntament des Castell en sessió celebrada el dia 28 d'abril de 2022 va adoptar el següent acord:

PRIMER. Aprovar inicialment el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima del municipi des Castell o PAESC conforme amb la redacció que del mateix s'ha fet per part de l'empresa Azigrene Consultores, SL.

SEGON.- Exposar al públic el present acord d'aprovació inicial del PAESC per un termini de trenta dies hàbils mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en el tauló d'anuncis de l'Ajuntament, dintre dels quals les persones interessades podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions oportunes.

TERCER.- Sol·licitar informe de l'Institut Balear de la Dona, conforme assenyala l'article 5.3 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol d'igualtat de dones i homes de les Illes Balears.

QUART.- Un cop remès l'informe de referència i finalitzada l'exposició pública assenyalada a l'apartat Segon precedent, aquesta Corporació adoptarà l'acord definitiu que correspongui, contestarà en el seu cas les reclamacions presentades i aprovarà la redacció definitiva de l'instrument reglamentari en qüestió. En el cas de que no es presentin reclamacions, aquest acord inicial s'elevarà a definitiu automàticament, sense necessitat d'adoptar-se altre acord.

CINQUÈ.- Que l'acord d'aprovació definitiva o, en el seu cas, l'inicial elevat automàticament a definitiu, juntament amb el text del PAESC, es publiqui en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma.

 

Es Castell, en la data de la signatura electrònica (2 de maig de 2022)

La batllessa Juana Escandell Salom