Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 246747
Departament de Cultura. Extracte de l’acord de Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma de 27 d’abril de 2022, per el qual es convoquen subvencions, corresponents a la Línea 1. Bandes de música i escoles de música i danses tradicionals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS: 623369

De conformitat amb el previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria del text complet que es podrà consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/index) i a la pàgina web de l'Ajuntament de Palma (www.palma.cat):

Primer. Beneficiaris:

Les entitats sense ànim de lucre que poden demostrar un mínim de 3 any de trajectòria i que s'ajusten a una de les següents definicions:

- Bandes de música de Palma, integrades majoritàriament per joves i que tinguin com a objectiu la formació i la realització d'activitats musicals

- Escoles de música i danses tradicionals mallorquines de Palma que tinguin com a objectiu difondre i ensenyar la música i els balls tradicionals.

Segon. Finalitat:

L'objecte d'aquesta convocatòria és fomentar la difusió i l'ensenyament de la música, i també dels balls i la música tradicionals de Mallorca.

El fi, l'objectiu, l'execució del projecte o la realització de l'activitat han de radicar a l'àmbit territorial del municipi de Palma

Tercer. Bases reguladores

Ordenança municipal de Subvencions de l'Ajuntament de Palma, aprovada pel Ple en data 26/02/2015 i publicada en el BOIB núm. 35 de data 12 de març de 2015.

Quart. Consignació pressupostària:

La dotació total d'aquesta convocatòria és de 36.000 €.

L'import de l'ajut serà de 6.000 euros per entitat.

Si l'import de les sol·licituds amb dret a subvenció supera el màxim de la dotació de la convocatòria es disminuirà proporcionalment entre el nombre d'aquestes sol·licituds, sempre que compleixin els requisits.

Si el pressupost presentat és inferior a aquesta quantitat, l'import que se subvenciona s'ajustarà a aquest pressupost, en cap cas l'import de la subvenció podrà superar el 80% del cost de l'activitat.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

Vint dies naturals comptats des de l'endemà que es publiqui aquesta Convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 28 d'abril de 2022

El director tècnic de Cultura

Rafael Umbert Salas