Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE FERRERIES

Núm. 247472
Aprovació inicial de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’Increment del Valor dels terrenys de Naturalesa Urbana de l’Ajuntament de Ferreries

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que el Ple, en sessió Ordinària de data 28/04/2022, acordà:

Primer. Aprovar inicialment de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'Increment del Valor dels terrenys de Naturalesa Urbana de l'Ajuntament de Ferreries.

Segon. Obrir un període d'informació pública perquè en el termini de 30 dies naturals des de l'endemà d'haverse publicat l' anunci en el Butlletí Oficial de la Província, es puguin formular els suggeriments, observacions i al·legacions que s'estimin pertinents, així com consultar la documentació a la seu electrònica d'aquest Ajuntament (https://www.ajferreries.org/tauler/edictes.aspx?TIPO=01&HISTORIC=1).

 

Ferreries, en la data de la signatura electrònica (2 de maig de 2022)

La batlessa 

Joana Febrer Rotger