Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 247470
Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari d’11 d’abril de 2022, relatiu a l’aprovació de la convocatòria d’ajuts a la formació i l’assessorament del sector agrari 2022 (Exp. 3244-2022-000001)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS 623447

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet del qual es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623447):

Primer. Beneficiaris.

Poden sol·licitar la subvenció les associacions que treballin amb el sector agrari de Menorca, les entitats agràries, les cooperatives agràries de 1r i 2n grau i les associacions i organitzacions professionals agràries, legalment constituïdes amb un funcionament intern real i democràtic.

Queden excloses les organitzacions que no realitzin els processos electorals prevists en els seus estatuts.

L'àmbit de treball dels projectes presentats ha de ser exclusivament l'illa de Menorca

Segon. Objecte

L'objecte d'aquests ajuts és participar en les despeses originades a les entitats relacionades amb l'activitat agrària per la realització d'accions de formació i capacitació al sector agrari de l'illa de Menorca des de dia 1 de gener de l'any de la convocatòria fins a dia 30 de novembre de l'any de la convocatòria.

Tercer. Bases reguladores

Aquesta convocatòria es regirà per les bases aprovades pel Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en sessió de caràcter ordinari de 27.09.2021 i publicades al BOIB núm.142 de 16.10.2021.

Quart. Import

L'import global màxim de la convocatòria és de 60.000 € (seixanta mil euros) amb el següent desglossament:

Línia 1: Cursos de formació: 30.000 €.

Línia 2: Organització de jornades tècniques de temàtica relacionada amb el sector agrari: 20.000 €.

Línia 3: Assessorament, sessions d'orientació i activitats de demostració i informació: 10.000 €.

Cinquè. Terminis de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà d'haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Sisè. Altres dades

Cada entitat pot sol·licitar un màxim de dues accions per a les tres línies.

Per a la línia 1, de cursos de formació, la subvenció màxima és de 4.000 €.

Per a la línia 2, de jornades tècniques, la subvenció màxima és de 5.000 € per acció.

Per a la línia 3, d'assessorament, la subvenció màxima és de 4.000 € per acció.

En qualsevol cas, l'import màxim subvencionable de cada acció formativa, jornada tècnica o assessorament és de 18 € per hora i per alumne, ja sigui per hora de docència de l'acció formativa, jornada tècnica o assessorament.

 

Maó, 28 d'abril de 2022

Per delegació de la presidenta El secretari del Consell Executiu

Octavi Pons Castejón

(Decret 427/2019, d'11 de juliol)

(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)