Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Núm. 249604
Informació pública del projecte, subjecte a avaluació d’impacte ambiental ordinària, de canvi d’ús d’habitatge a agroturisme, en el polígon 2, parcel·la 53 (Son Fuster), d’Alaró

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

(Exp. núm. 882/2021)

D'acord amb allò previst a l'article 21,1 del Decret legislatiu 1/2020, de 28 d'agost, text refós de la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears, i a l'article 36 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, es sotmeten a informació pública:

El projecte de canvi d'ús d'habitatge a agroturisme, visat COAIB núm. 11/07954/21, de 03.08.2021, i núm. 11/00043/22 de 04.01.2022; i l'estudi d'impacte ambiental, de 27.07.2021, redactat pels consultors ambientals AMPG i CFS.

L'òrgan competent per autoritzar el projecte és la junta de govern local (resolució de batlia núm. 755/2019, de 25 de juny, BOIB núm. 101, de 23.07.2019).

El projecte i l'estudi es poden consultar en format electrònic en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'ajuntament (www.ajalaro.net). Durant un termini de trenta dies hàbils les persones interessades poden presentar les al·legacions que considerin pertinents.

 

Alaró, (signat electrònicament: 3 de maig de 2022)

El batle Llorenç Perelló Rosselló