Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 232341
Informació pública relativa a la sol·licitud de concessió d'aigües CAS_2104 a partir del sondeig A_S_3681, per a regadiu i per a subministrament de tres habitatges, situada a la parcel·la 55 del polígon 3 (ref. cadastral 07054A003000550000WF), en el terme municipal de Santa Eulària des Riu

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

S'han presentat a la Direcció General de Recursos Hídrics la sol·licitud i la documentació pertinents a efectes d'obtenir la concessió que s'assenyala a continuació:

Nom del titular: Jose Eduardo Tobella Chardon DNI 41428****

C/ Can Toni den March Pol. 3 Parc. 55 Santa Eulària del Riu

Paràmetres d'explotació: Cabal màxim instantani: 25.000 l/h (6,94 L/s).

Volum màxim anual: 25.000 m3 anuals, desglossats en:

  1. Regadiu: 23.800 m3 anuals
  2. Habitatges (3): 1.200 m3 anuals

Cabal instantani: (ja autoritzat anteriorment en 24 d'octubre de 1995): 25.000 L/h

Caducitat de la concessió: Concessió a precari, per un període màxim de 75 anys

Corrent d'on deriva l'aigua: Sondeig CAS_2104 (SONDEIG A_S_3681) parcel·la 55 del polígon 3 (ref. cadastral 07054A003000550000WF), en el terme municipal de Santa Eulària des Riu

Núm. Sondeig

Coordenades X (ETRS-89; Fus:31N)

Coordenades Y (ETRS-89; Fus:31N)

A_S_3681 (CAS_2104)

373.725.0

4.321.931.0

Terme municipal on radica la presa, afectat per l'obra i en què s'utilitzin les aigües: Santa Eulària des Riu

De conformitat amb allò que disposa l'article 109 del Reglament de Domini Públic Hidràulic, se sotmet a informació pública per un termini de vint dies naturals a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament Santa Eulària des Riu, perquè les corporacions, les entitats i les persones interessades puguin consultar-ne la documentació a la pàgina web de la DGRH (http://dgrechid.caib.es) i a la Conselleria de Medi Ambient i Territori (C/ Gremi de Corredors, 10 – Polígon Son Rossinyol – Palma) i formulin les al·legacions que considerin oportunes.

 

Palma, en el dia de la signatura electrònica (27 d'abril de 2022)

La directora general de Recursos Hídrics Joana M. Garau Muntaner