Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DES MERCADAL

Núm. 249016
Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari per a la prestació dels serveis públics esportius a la piscina pública des Mercadal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consistori en sessió ordinària celebrada el passat dia 27 d'abril de 2022, va acordar aprovar inicialment l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari per a la prestació dels serveis públics esportius a la piscina pública des Mercadal.

Aquest expedient queda exposat al públic per un termini de 30 dies comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el BOIB per a al·legacions. Si no es presenten al·legacions l'acord serà elevat a definitiu sense necessitat de nova aprovació.

 

Mercadal, en la data de la signatura electrònica (3 de maig de 2022)

El batle Francesc Ametller Pons