Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

Núm. 246895
Aprovació provisional de l’ordenança fiscal reguladora del preu públic pel servei de publicitat en publicacions editades per l’ Entitat Local Menor de Palmanyola

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 29 d'abril de 2022 es va aprovar provisionalment l'ordenança fiscal reguladora del preu públic pel servei de publicitat en publicacions editades per l'Entitat Local Menor de Palmanyola.

En base a l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, des del dia següent a la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears de l'aprovació provisional de l'ordenança, s'inicia el període d'informació pública per un termini de 30 dies en els quals les persones interessades podran presentar les reclamacions i suggeriments que s'estimin convenients a les dependències municipals o a la seu electrònica de l'Entitat Local Menor de Palmanyola (https://palmanyola.sedelectronica.es).

L'ordenança estarà a la disposició de les persones interessades en la pròpia seu electrònica de l'Entitat Local Menor de Palmanyola.

En cas de no presentar-se cap reclamació dins el termini esmentat anteriorment, l'ordenança s'entendrà aprovada definitivament.

Ho mana i firma el Sr. Batle.

  

Palmanyola, 2 de maig de 2022

El batle

 Arnaldo Francisco Llinàs Quintana