Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ANDRATX

Núm. 247193
Aprovació inicial expedient modificació crèdits (MC3/2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 28 d'abril de 2022, va acordar l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 03/2022 de transferències de crèdits entre partides finançat mitjançant baixes d'altres partides i referit a subvencions nominatives.

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 03/2022 del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdits extraordinaris, finançats mitjançant baixes o anulacions d'altres partides del Pressupost vigent no compromeses, sense que es vegi pertorbat el respectiu servei, d'acord al següent detall, que s'inclourà en el llistat de subvenions nominatives inclòs en la base 43 de les Bases d'Execució del Pressupost: 

Altes en Aplicacions de Despeses

PARTIDA

ENTITAT

CIF

QUANTIA

330.48923.

Subvenció Peña L'Alcayata

G57793911

33.289,00 €

 

TOTAL

 

33.289,00 €

Aquesta modificació es finança amb càrrec la baixa de les següents partides:

Baixes o Anul·lacions en Concepte de Despeses

PARTIDA

ENTITAT

QUANTIA

338.22615.

Festes Populars

33.289,00 €

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i b), del Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, desenvolupat pel Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, que són els següents:

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a exercicis posteriors.

b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la vinculació jurídica.

SEGON. Modificar la partida en el quadre inclòs en la base 43 de les bases d'execució del pressupost per tal de clarificar el seu objecte:

PARTIDA

ENTITAT

CIF

QUANTIA

330.48923.

Subvenció Peña L'Alcayata

G57793911

33.289,00 €

 

TOTAL

 

33.289,00 €

TERCER. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats posaran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.”

Aprovat inicialment l'esmentat expedient i en compliment del que es disposa en l'article 169.1 per remissió del 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet a informació pública pel termini de quinze dies, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en aquest Butlletí Oficial de la Província.

 

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents.

 

Si transcorregut dit termini no s'haguessin presentat al·legacions, es considerarà aprovat definitivament dit Acord.

 

Andratx, document signat electrònicament (29 d'abril de 2022)

(El batle Antoni Mir Salvà)