Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ANDRATX

Núm. 247203
Aprovació inicial expedient modificació crèdits (MC4/2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Pel Ple de la Corporació Municipal, reunit en sessió ordinària dia 28 d'abril de 2022, es va adoptar, entre d'altre, l'acord següent:

«Considerant que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent pels quals el crèdit consignat al vigent Pressupost de la Corporació és insuficient i no ampliable o no s'ha consignat, i atès que es disposa de romanent líquid de Tresoreria segons els estats financers i comptables resultants de la liquidació de l'exercici anterior, per l'Alcaldia es va proposar la concessió d'un suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria.

Considerant que es va emetre Memòria del Batle en la qual s'especificaven la modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva justificació.

Considerant que es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir.

Considerant que es va emetre informe d'Intervenció pel qual es va informar favorablement la proposta d'Alcaldia i es va elaborar Informe d'Intervenció sobre el càlcul de l'Estabilitat Pressupostària.

Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'Informe de Secretaria, es proposa l'adopció del següent

ACORD

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 04/2022 del Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior, com segueix a continuació:

Suplement en aplicacions de despeses 

Aplicació

Descripció

Suplement de crèdit o crèdit extraordinari

Progr.

Econòmica

 

 

150

62900

Demolició C/ Ramat

3.900.000,00€

160

60901

Obra en Impulsores

45.000,00€

164

22706

Contracte inhumació cementiri

36.000,00€

1721

21002

Netetja torrents

35.000,00€

231

22710

Servei transport ambulància

7.000,00€

231

62400

Adquisició vehicles Serveis Socials

217.800,00€

311

22711

Servei extern veterinari

30.000,00€

342

62300

Il·luminació camp S'Arracó

73.000,00€

4311

60000

Inversió adquisició terrenys aparcaments

700.000,00€

920

22000

Manteniment i material fotocopiadores

42.000,00€

920

62200

Rotulació edificis

15.000,00€

933

63200

Reg Can Fasser

61.000,00€

 

Multipartida

Extrajudicial 1 i 2 compte 413

838.857,76€

 

 

 

 

 

 

TOTAL

6.000.657,76

Aquesta modificació es finança amb càrrec al Romanent de Tresoreria de l'exercici anterior, en els següents termes:

 

Suplements en concepte  d'Ingressos

Aplicació: econòmica

Descripció

Euros

 

 

 

 87001

RTGG

6.000.657,76

 

 

 

TOTAL INGRESSOS

6.000.657,76

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i b), del Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, desenvolupat pel Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, que són els següents:

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a exercicis posteriors.

b) La insuficiència del saldo de crèdit no compromès en la partida corresponent, que haurà de verificar-se en el nivell en què aquest establerta la vinculació jurídica. 

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.»

 

(Signat electrònicament: 29 d'abril de 2022

El batle Antoni Mir Salvà)