Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DES MERCADAL

Núm. 248998
Aprovació Ple rectificació errors materials de la modificació de l’ordenança fiscal de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consistori en sessió ordinària celebrada el passat dia 30 de març de 2022, va acordar aprovar inicialment la modificació de l'ordenança fiscal de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, publicat al BOIB núm. 46 del dia 5 d'abril de 2022.

Atès que es va detectar dos errors materials en la redacció de la modificació de l'ordenança, el Consistori en sessió ordinària del passat dia 27 d'abril de 2022, va aprovar la correcció dels següent errors existents en la modificació de determinats articles de de l'ordenança fiscal de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

El títol de l'ordenança diu:

ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES”

Quan hauria de dir:

ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA”

L'article 18.1 diu:

“1. El present imposat s'exigirà en règim de liquidació.”

Quan hauria de dir:

“1.El present impost s'exigirà en règim de liquidació.”

  

Es Mercadal, en la data de la signatura electrònica (3 de maig de 2022)

El batle

Francesc Ametller Pons