Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 246863
Notificació de l’acord d’inici, expedient sancionador número 2021/17310A per infracció de la normativa en matèria de pesca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Donat que no ha estat possible notificar l'acord d'inici de l'expedient sancionador, així com l'obertura de termini per a la presentació d'al·legacions i/o prova, per presumpta infracció de la normativa de pesca, Llei 6/2013 de 7 de novembre de pesca marítima, marisqueig y aqüicultura de les Illes Balears, se us notifica mitjançant el present anunci i de conformitat amb el que preveu l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a la persona interessada que s'indica, el següent:

1r.- Que disposeu d'un termini de quinze díes hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació d'aquesta notificació, d'acord amb l'article 8 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, per la qual s'aprova el Reglament del procediment a seguir en l'exercici de la potestat sancionadora, per que formuleu les vostres al·legacions, presenteu els documentes i/o informacions que considereu convenients i, en tot cas, proposar prova concretant els mitjans dels quals preteneu fer-vos valer.

2n.- Que mentre duri la tramitació de l'expedient sancionador, la persona interessada podrà examinar l'expedient i conèixer la identitat de la instructora i secretària, a l'efecte de la recusació que preveu l'article 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic.

Núm d'expedient: 2021/17310A

NIE Pressumpte infractor: X3618595M

Data de la resolució d'inici: 6 d'octubre de 2021

Preceptes infringits: Infracció prevista als articles 2 i 4 del Decret 34/2014 d'1 d'agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa y esportiva en aigües de les Illes Balears, consistent en pescar sense la preceptiva llicència per a la pesca des d'embarcació; infracció tipificada com a greu a l'article 119.b de la Llei 6/2013, de 7 de novembre de 2013. Aquesta infracció està sancionada amb una multa de 151 fins a 30.000 euros, segons l'article 134b de la mateixa Llei.

Darrer domicili: C/ Toni des Pou núm. 4 – Adosat A1 – 07816 - Sant Rafel de sa Creu

Municipi: Sant Antoni de Portmany

 

Eivissa, 2 de maig de 2022.

La tècnica d'administració general del Departament de Promoció Turística, Medi Rural i Marí

Ma José Cardona Muñoz