Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE MAÓ

Núm. 250167
Aprovació provisional de la modificació de crèdit del Pressupost de l'exercici 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Ajuntament en  Ple, reunit  en sessió ordinària el dia 28 d'abril de 2022, aprovà provisionalment la modificació de crèdit del Pressupost de l'exercici 2022 i de l'annex de subvencions nominatives (Exp. E099.2022.00001)

En aplicació del que es disposa  al Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i del R.D.. 500/1990 l'expedient estarà exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i  presentar  reclamacions  davant el Ple. 

L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.

L'expedient es pot consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Maó  seguint l'enllaç:

http://ajmao.org/tauler/edictes.aspx?TIPO=01

 

Maó, signat a la data que figura al registre electrònic (3 de maig de 2022)

L'alcalde Héctor Pons Riudavets