Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es deneguen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 4721 - Pàgines 22648-22649

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa, es declara la utilitat pública i s’aprova el projecte d’execució del parc fotovoltaic Camp Mitjar de 3,85 MWp i 3,3 MWn, ubicat al polígon 14 parcel·la 87 de Capdepera (RE007/21)

    Número d'edicte 4722 - Pàgines 22650-22652

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius per la qual s’autoritza la transmissió de la titularitat d’una instal·lació de distribució de GLP de Gas Natural Redes GLP, SA «Nedgia» a favor de Redexis GLP, SL al terme municipal de Maó

    Número d'edicte 4728 - Pàgines 22653-22654

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es deneguen les subvencions per a l’execució del programa d’incentius 6 lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 4720 - Pàgines 22655-22657

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions per a l’execució del programa d’incentius 6 lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 4726 - Pàgines 22658-22662

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Instrucció 1/2022, de 26 de maig de 2022, del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, per la qual s’estableixen els criteris per a la determinació dels costs fixos no coberts de la convocatòria extraordinària de la Línia Covid-19 d’ajuts directes a empresaris i professionals a què es refereix el títol I del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial, en resposta a la pandèmia de la Covid-19

    Número d'edicte 4723 - Pàgines 22663-22667

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del secretari general de la Conselleria Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla d’estadística de les Illes Balears 2022-2025

    Número d'edicte 4697 - Pàgines 22668-22669

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 26 de maig de 2022 per la qual s’autoritza el canvi de titularitat del Centre Concertat amb Ensenyaments de Règim General Bisbe Verger, de Santanyí, amb codi de centre 07005416, que passa a ser de la Fundación Diocesana Ramón Llull

    Número d'edicte 4683 - Pàgines 22670-22672

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional, de dia 26 de maig de 2022 per la qual es dicten les instruccions per regular el procés d’admissió i matriculació dels alumnes a les Escoles Oficials d’Idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 4689 - Pàgines 22673-22690

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 27 de maig de 2022 per la qual es convoquen diversos premis per als alumnes dels ensenyaments artístics professionals de música i de dansa de les Illes Balears corresponents al curs 2021-2022

    Número d'edicte 4694 - Pàgines 22691-22704

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 1 de juny de 2022 per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2022-2023

    Número d'edicte 4735 - Pàgines 22705-22707

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual es modifica la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 9 de desembre de 2021 per la qual es convoquen les proves per obtenir el certificat d’aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera que s’han de dur a terme l’any 2022 a l’illa de Mallorca, modificada per la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 27 de gener de 2022 i la Resolució de 4 d’abril de 2022

    Número d'edicte 4710 - Pàgines 22708-22712

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’incrementa el crèdit que preveu la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 8 de març de 2022, per la qual es convoquen ajudes per a l’any 2022 per mantenir el sector lacti de Menorca atesa la crisi de la cadena de subministraments que ha provocat la COVID-19

    Número d'edicte 4669 - Pàgina 22713

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, per la qual s’inadmeten a tràmit una sèrie de sol·licituds de subvencions en concepte de beques de la convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per concedir beques per a l'estudi, del programa de segona oportunitat per a persones desocupades de més de 18 i menys de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil per al període 2014-2020, i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, que hagin cursat segon, tercer o quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA) en els centres educatius de persones adultes de les Illes Balears durant el període 2021-2022

    Número d'edicte 4705 - Pàgines 22714-22715

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’inadmeten a tràmit una sèrie de sol·licituds de subvencions en concepte de beques de la convocatòria informativa de beques formatives dirigida als treballadors desocupats majors de 30 anys, que estiguin matriculats als cursos de segon, tercer i quart d’educació secundària de persones adultes (ESPA) o en cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB, per al període 2021-2022

    Número d'edicte 4706 - Pàgines 22716-22717

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), de 25 maig de 2022, per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) en el primer quadrimestre de l’any 2022

    Número d'edicte 4707 - Pàgina 22718

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual es desestimen les sol·licituds presentades per les persones relacionades a l’annex, en el marc de la convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit 2019-2020 per concedir beques per a l'estudi, del programa de segona oportunitat per a persones desocupades de més de 16 i menys de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, cofinançada pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil, per al període 2014-2020, i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, que hagin cursat accions formatives finançades pel SOIB

    Número d'edicte 4708 - Pàgines 22719-22721

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Ple del Consell Insular d’Eivissa de 27 de maig de 2022, relatiu a l’aprovació del Codi ètic i de bon govern del Consell Insular d’Eivissa

    Número d'edicte 4686 - Pàgines 22722-22731

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Convocatòria i bases que han regir la concessió de la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera per a l’any 2022

    Número d'edicte 4734 - Pàgines 22732-22737

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Concessió de subvencions corresponent a la convocatòria per als ajuntaments de Mallorca fins 50.000 habitants per donar suport a la joventut a l’any 2022

    Número d'edicte 4688 - Pàgines 22738-22740

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 23 de maig de 2022, relatiu a la convocatòria per a la concessió d’ajuts per al foment de l’esport i de l’activitat física a l’illa de Menorca dirigits a entitats esportives sense ànim de lucre, per a la temporada 2021/2022 del Consell Insular de Menorca (exp. 2701-2022-000004)

    Número d'edicte 4767 - Pàgines 22741-22743

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Acord del Consell de la Sindicatura pel qual s'aprova el nou Programa de teletreball de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

    Número d'edicte 4772 - Pàgines 22744-22751

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Acord del Consell de la Sindicatura pel qual s’aprova la modificació de la Relació de llocs de treball de personal funcionari de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

    Número d'edicte 4773 - Pàgines 22752-22753

  • ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTATCAPITANIA MARÍTIMA D'EIVISSA/FORMENTERA

   • Condicions d'operació de les maniobres d'accés, atraqui permanència, desatracada i sortida dels vaixells que operen en la terminal de Sa Canal, al sud de l'illa d'Eivissa

    Número d'edicte 4687 - Pàgines 22754-22757

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Bases reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'edificis i habitatges en el terme municipal de Calvià 2022

    Número d'edicte 4660 - Pàgines 22758-22766

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Convocatòria de subvencions per a despeses de les colles de les festes rei en Jaume 2022

    Número d'edicte 4662 - Pàgines 22767-22777

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Anul·lació decret de delegació de funcions publicat al BOIB 70 de dia 31/05/2022

    Número d'edicte 4758 - Pàgina 22778

  • AJUNTAMENT DE FORNALUTX

   • Correcció errors Anunci 4510 del BOIB num. 70 de 31 de maig de 2022. OEP 2022

    Número d'edicte 4792 - Pàgina 22779

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Absència batle del terme municipal

    Número d'edicte 4712 - Pàgina 22780

  • AJUNTAMENT DE SINEU

   • Rectificació oferta d'ocupació pública 2022

    Número d'edicte 4748 - Pàgina 22781