Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació de l'expedient de licitació per a l’adjudicació de la concessió administrativa d’ús privatiu de béns de domini públic per a l’explotació del quiosc destinat a la venda al detall de gelats, refrescos i llaminadures, ubicat a la plaça de Ses Palmeres/Alfons III de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, per procediment obert, tramitació ordinària, millor relació qualitat-preu, únic criteri d'adjudicació, el preu

    Número de registre 4373 - Pàgina 22782

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament d'Infraestructures i Accessibilitat. Exp. 2022/1433. Aprovació del Projecte d'execució de corredors verds entre la Platja de Palma i el Pla de Sant Jordi (Fase 1)

    Número de registre 4742 - Pàgina 22783

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions per a l’execució del programa d’incentius 6 lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programa 6)

    Número de registre 4725 - Pàgines 22784-22809

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l’expedient 2022/1744E relatiu al projecte bàsic i execució de pavelló d’atenció als visitants situat a l’entrada de Sa Naveta d’es Tudons al polígon 17, parcel·la 40, al terme municipal de Ciutadella, a zona de policia

    Número de registre 4703 - Pàgina 22810

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

   • Anunci de tràmit d’informació pública de l’Esborrany del Projecte d'Ordre de la Consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació per la qual es regula el procediment de concessió d’autoritzacions de busseig recreatiu i els criteris de busseig recreatiu responsable a les Reserves Marines de les Illes Balears

    Número de registre 4729 - Pàgina 22811

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, RD2 de data 27 de maig de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) d’ 1 de febrer de 2018, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de l’ agricultura ecològica, per l’any 2018 (Pròrroga 2021)

    Número de registre 4678 - Pàgines 22812-22814

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de pròrroga als beneficiaris de les ajudes, R1 Exp.375 de data 27 de maig de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 4699 - Pàgines 22815-22816

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als interessats de la ajuda, Rd11 de data 27 de maig de 2022, a l'empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 28 de gener de 2021, per la qual es convoquen ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques, per a l'any 2021

    Número de registre 4709 - Pàgines 22817-22819

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R3 de data 27 de maig de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 27 de gener de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes destinades al foment de la lluita biològica, per l’any 2015 (Pròrroga 2021)

    Número de registre 4770 - Pàgines 22820-22824

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, 2ªPR de data 31 de maig de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 19 de febrer de 2015, per la qual s’aprova mitjançant el procediment anticipat de despesa, la convocatòria de les ajudes per prorrogar els compromisos asumits per al foment de l’ agricultura ecològica, per l’any 2015 (2ª Pròrroga-Anualitat 2021)

    Número de registre 4771 - Pàgines 22825-22830

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 19 d’abril de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 4690 - Pàgina 22831

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 13 d’abril de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 4691 - Pàgina 22832

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Exposició pública de l’aprovació inicial del Compte General 2021 del Consell Insular d’Eivissa

    Número de registre 4747 - Pàgina 22833

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2019/153

    Número de registre 4695 - Pàgina 22834

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/125

    Número de registre 4667 - Pàgina 22835

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Extracte de la Resolució del conseller executiu de Presidència relativa a la convocatòria de subvencions per al suport a la realització de projectes com instrument per a les relacions socials i el benestar personal de la gent gran, any 2022

    Número de registre 4700 - Pàgines 22836-22837

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Obertura del període d’informació pública en relació a l’expedient de declaració com a Bé d’Interès Cultural, amb categoria de lloc etnològic, del monestir de Santa Maria de La Trapa, en el terme municipal d’Andratx. Expedient 503/2021

    Número de registre 4761 - Pàgina 22838

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Extracte de la resolució del conseller executiu de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca de dia 29 de maig de 2022 pel qual s’aprova la convocatòria de la II edició dels Premis a pràctiques exemplars en responsabilitat social 2022

    Número de registre 4713 - Pàgines 22839-22840

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Informació pública del procediment d’exoneració de certs paràmetres urbanístics de projecte de legalització i llicència d’obra a l’illa de Menorca

    Número de registre 4248 - Pàgina 22841

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Exposició al públic la modificació de crèdit 12/2022 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 1 de juny de 2022

    Número de registre 4717 - Pàgina 22842

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Exposició al públic del Compte General de l’exercici 2021, format per la Intervenció, que ha estat sotmès a informe de la Comissió Especial de Comptes en sessió de data 1 de juny de 2022

    Número de registre 4718 - Pàgina 22843

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Exposició informació pública Compte General exercici 2021

    Número de registre 4755 - Pàgina 22844

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació inicial de modificació d’Ordenança fiscal de l’Ajuntament d’Artà

    Número de registre 4714 - Pàgina 22845

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació inicial de modificació del reglament per a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament d’Artà

    Número de registre 4741 - Pàgina 22846

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Anunci aprovació inicial modificació C5

    Número de registre 4732 - Pàgina 22847

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Compte General de l’exercici 2021

    Número de registre 4696 - Pàgina 22848

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Anunci d’aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 7/2022 en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals

    Número de registre 4746 - Pàgina 22849

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Anunci Reglament d'organització i funcionament de l'Ei Moixaina

    Número de registre 4752 - Pàgina 22850

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Anunci Reglament de l’Ajuntament de Llubí que ha de regular les convocatòries per a la cessió de l'usdefruit d'habitatges privats per a crear un parc municipal d'habitatges de gestió pública per a posar a disposició dels ciutadans i de les ciutadanes del municipi

    Número de registre 4753 - Pàgina 22851

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Anunci Reglament de l’Ajuntament de Llubí que ha de regular les convocatòries per a l’adjudicació d’habitatges del quals l’Ajuntament tingui la titularitat o l’usdefruit

    Número de registre 4754 - Pàgina 22852

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Aprovació de la modificació puntual de la RLT de l'Ajuntament de Maó

    Número de registre 4737 - Pàgina 22853

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Informació pública del projecte de reparcel·lació de la UA 2 de Sa Coma de la modificació puntual núm. 25 de les NN. SS. (Número d’expedient 2021/2833)

    Número de registre 4739 - Pàgina 22854

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Compte General 2021

    Número de registre 4743 - Pàgina 22855

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Exposició pública de l’expedient en tramitació per a la construcció d’un complex sanitari assistencial, a ubicar a la parcel·la 156 del polígon 21 (finca de Cas Doctor Martí), a Jesús, al terme municipal de Santa Eulària des Riu

    Número de registre 4620 - Pàgina 22856

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora del benestar i la tinença d’animals que viuen en l’entorn humà en el municipi de Santa Margalida

    Número de registre 4766 - Pàgina 22857