Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 308875
Convocatòria de subvencions per a despeses de les colles de les festes rei en Jaume 2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local, en sessió de dia 26 de maig de 2022, ha aprovat les bases generals de concessió de subvencions per a despeses de les colles de les Festes rei En Jaume 2022 que s'insereixen a continuació:

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A DESPESES DE LES COLLES DE LES FESTES REI EN JAUME 2022

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

D'acord amb tota la normativa que és d'aplicació en matèria de subvencions, i amb la Secció VII de les Bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Calvià de l'exercici 2022, s'han redactat aquestes Bases de subvencions per a les colles de les Festes rei En Jaume 2022 que tenen com a àmbit d'actuació el terme municipal de Calvià.

Les colles són col·lectius integrants de les Festes rei En Jaume que representen els bàndols ficcionals i representatius de moros i cristians a la Conquesta de Mallorca.

Aquesta Convocatòria es regirà pels principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, reducció de tràmits, agilitació, eficiència i simplificació, i també pels d'eficàcia en el compliment dels objectius fixats i d'eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics.

1. BASES REGULADORES I NORMATIVA APLICABLE

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant, LGS) i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).
 • Bases d'execució del Pressupost Municipal per a l'exercici 2022.
 • Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel qual s'aprova la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajuts públics.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 7/1985, 2 de abril, reguladora de les bases de règim local.
 • Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
 • Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i la resta de normativa que hi sigui d'aplicació.
 • Qualsevol altra disposició normativa que per la seva naturalesa pugui ser aplicable i, amb caràcter general, pel que disposen les bases reguladores.

2. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L'objecte d'aquesta convocatòria és promoure i ajudar les colles en el manteniment i actualització de materials i necessitats per a la seva participació en les diferents activitats tradicionals de les festes.

3. SOL·LICITANTS I REQUISITS

Poden ser sol·licitants de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria les persones físiques representants de les colles així com les colles donades d'alta com a associació, sempre que les colles siguin reconegudes pel Departament de Cultura com a participants en la darrera edició 2019 de les Festes rei En Jaume, així com les que es s'hagin pogut constituir com a colles noves abans del 30 de juny de 2022, que es trobin en la situació que motiva la concessió de la subvenció i que compleixin els requisits i les obligacions previstes als articles 13 i 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), i en les bases núm. 38 i 42 de les Bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Calvià de l'exercici 2022.

En queden excloses les persones i les associacions:

 • Que hagin estat afectades per alguna de les prohibicions establertes a l'article 13.2 de la LGS i en les bases núm. 40 i 43 de les Bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Calvià de l'exercici 2022.
 • Sancionades en els supòsits que preveu l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

Per optar a les subvencions els sol·licitants hauran de complir els requisits següents:

 • Ser major de divuit anys.
 • Acreditar tota la documentació a què fan referència els annexos I i II de la present convocatòria.

4. DESPESES SUBVENCIONABLES

Les despeses subvencionables són les següents:

 • Materials necessaris pel muntatge de campaments de la pinada (no eines de bricolatge).
 • Factures en conceptes de confecció de tendes, vestits de la colla o d'elaboració de materials concrets per a desfilades o campaments.
 • Materials de decoració de la tenda i taula del concurs de campaments (no menjar o begudes).
 • Teles, granadures i objectes de merceria per la confecció de la vestimenta distintiva de la colla.
 • Materials per realitzar espases, escuts i altres armes fictícies per a la representació de les batalles.
 • Instruments o material relacionat per musicar les desfilades.
 • Altres despeses distintes a les anteriors a realitzar dins el marc de les festes, sempre i quan siguin compatibles amb la normativa de subvencions i les presents bases.

5. TRAMITACIÓ

5.1. Sol·licituds

El Departament de Cultura facilitarà un model únic de sol·licitud per aquesta convocatòria (annex I). Per a qualsevol informació o assessorament en la tramitació i seguiment de les sol·licituds, és necessari contactar amb el Departament de Cultura en el 971 139 181 o mitjançant l'adreça electrònica cultura@calvia.com.

5.2. Presentació

En línia, amb el certificat digital de la persona o entitat sol·licitant o, si n'és el cas, de la persona que la representi. Aquesta representació s'acredita mitjançant el certificat digital de la persona que representa l'entitat.

Si el sol·licitant és persona física, també es pot presentar la sol·licitud presencialment a l'Ajuntament de Calvià (carrer de Julià Bujosa Sans, batle, 1, 07184 Calvià) en el Registre Municipal sol·licitant cita prèvia al 971 139 181.

Així mateix, es poden presentar en els llocs establerts a l'apartat 4 a), b), c), d) i e) de l'article 16 de la Llei 39/15, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El model de sol·licitud normalitzat corresponent a la convocatòria d'aquesta subvenció estarà disponible a l'apartat FrEJ del web municipal, www.calvia.com/cultura.

D'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 23.5 de la LGS, si la sol·licitud de subvenció no compleix els requisits que s'indiquen o no s'hi inclou la documentació que pertoca, amb les excepcions no esmenables quant a la presentació tant de sol·licitud com de documentació previstes en aquestes Bases, es requerirà el particular o l'entitat que en el termini de deu (10) dies hàbils improrrogables esmeni la mancança o n'aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia corresponent.

5.3. Termini

El termini per presentar les sol·licituds serà d'un (1) mes a partir de la data de la publicació de les presents bases al BOIB.

5.4. Comunicació i publicació de la convocatòria

Les bases que regeixen aquesta convocatòria de subvencions es publicaran al BOIB, a la BDNS, al facebook de les Festes rei En Jaume i al web municipal.

Els actes d'aquesta convocatòria que s'hagin de sotmetre a informació pública es publicaran al web del Departament de Cultura de l'Ajuntament de Calvià, en compliment de l'article 45 de la Llei 39/2015, al marge de la seva publicació al BOIB quan estigui previst.

6. DOCUMENTACIÓ

Cada colla únicament pot presentar una sol·licitud de subvenció a aquesta convocatòria, bé com la pròpia colla o bé una persona física en el seu nom.

Per a sol·licitar subvenció, les colles hauran de presentar:

- Annex I. Sol·licitud de subvenció: model adjunt a aquestes bases que contindrà el formulari en el que constin les dades de la colla.

- Annex II. Acreditació de compte bancari del sol·licitant perquè s'efectuï l'ingrés de la subvenció que es concedeixi. No cal presentar aquesta documentació si l'entitat ja l'ha presentada a l'Ajuntament de Calvià, si no han transcorregut més de 3 anys des que la va presentar i si no ha experimentat cap canvi.

A més, la documentació addicional que es presentarà (no necessària si ja consten al Registre d'Associacions Municipals) serà:

 • Fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal de l'entitat.
 • Fotocòpia del DNI de la persona responsable.
 • Fotocopia dels estatuts inscrits en el registre oficial corresponent degudament legalitzats, en els que ha de constar explícitament la inexistència d'ànim de lucre de la entitat.

6.1. Justificació

Un cop concedides les subvencions, les colles han de justificar les despeses de la colla objecte d'aquesta subvenció mitjançant la presentació de les corresponents factures fins el divendres 12 d'agost de 2022, de la mateixa manera que s'indica al punt 5.2 d'aquestes bases. IMPORTANT: les factures hauran de tenir data de 2022.

Si la sol·licitud presentada no reuneix algunes de les dades sol·licitades, o d'alguns dels requisits previstos en l'apartat 4 de l'article 21 de la Llei 39/15, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions públiques, es sol·licitarà a la colla, d'acord amb el que s'estableix a l'article 28 de la llei anteriorment mencionada, perquè en un termini de deu (10) dies naturals s'esmeni la documentació que falta. Si no s'esmena aquesta documentació, es considerarà que es desisteix de la petició i s'arxivarà sense realitzar més tràmits, amb els efectes prevists en el mateix article 28 de la mencionada llei.

6.2. Inadmissió de la sol·licitud. Causes

 • La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establert.
 • La no utilització dels formularis normalitzats electrònics d'ús obligatori, llevat de les persones físiques (no obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb l'administració pública).
 • No marcar a l'annex I la casella en què declara conèixer que la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori a la sol·licitud.

7. PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i en la normativa espanyola relativa a la protecció de dades personals, posem en el seu coneixement que:

a) El responsable del tractament de les seves dades de caràcter personal és l'Ajuntament de Calvià, titular del CIF P0701100J, amb domicili 07184 Calvià, carrer Julià Bujosa Sans, batle, núm.

b) Les dades de contacte del delegat de Protecció de Dades de l'Ajuntament de Calvià són: dpd@calvia.com

c) La finalitat amb la qual es tracten les seves dades és la gestió de les activitats i esdeveniments culturals organitzats o promoguts per l'Ajuntament.

d) La base legal per al tractament de les dades facilitades, tant en la sol·licitud com en la documentació que pugui ser adjuntada, es basa en l'article 6.1.c) del Reglament General de Protecció de Dades, compliment d'una obligació legal i en l'art. 6.1.e) compliment d'una missió realitzada en interès públic sobre la base de:

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
 • Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de Balears.

e) La informació es conservarà d'acord amb els criteris i terminis establerts en la Llei 15/2006, del 17 d'octubre, d'arxius i patrimoni documental de les Illes Balears.

f) Cessions de dades previstes: les dades personals podran ser comunicats a la Bases Nacional de Subvencions, Agència Estatal d'Administració Tributària i a altres Administracions que poguessin estar relacionades amb la subvenció.

 

8. REQUISITS GENERALS D'ATORGAMENT

Únicament es podrà rebre subvenció per les despeses relacionades amb la celebració de les Festes del rei En Jaume 2022.

La concessió d'aquestes subvencions es realitzarà fins el límit del crèdit pressupostari establert en aquestes bases.

La detecció de falsejament documental, conduirà la sanció/desestimació de la sol·licitud presentada.

9. COMISSIÓ TÈCNICA AVALUADORA

La valoració de les sol·licituds la realitzarà la Comissió Tècnica Avaluadora, que elaborarà una proposta de resolució, que s'elevarà a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Calvià. La Comissió resoldrà de forma motivada en un termini no superior a dos (2) mesos, comptats a partir del dia de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

Per a l'estudi de les sol·licituds i posterior proposta de resolució es constitueix la Comissió Tècnica Avaluadora, composta pels membres que es relacionen a continuació:

Presidència: la Tinent de Batle de Cultura, o altre Tinent de Batle per delegació.

Vicepresidència: Cap del Departament de Cultura, o persona en qui delegui.

Secretari: el Secretari de l'Ajuntament de Calvià o, en el seu lloc, el funcionari en qui delegui.

Vocals: dues tècniques de Cultura.

La Comissió Tècnica Avaluadora quedarà legalment constituïda amb l'assistència de tres de qualsevol dels membres mencionats en el paràgraf anterior.

10. RESOLUCIÓ

Òrgans competents per instruir i resoldre el procediment.

La Comissió Tècnica Avaluadora analitzarà les sol·licituds presentades en aquesta convocatòria i podran sol·licitar els aclariments necessaris als sol·licitants respecte de l'activitat objecte de subvenció.

La Comissió Tècnica Avaluadora ha de resoldre aquesta convocatòria i expressar en els termes establerts el llistat de les colles i la quantitat de la subvenció concedida, així com notificar als beneficiaris de l'acord que els afecti; tot seguit s'obrirà un termini de tres (3) dies, comptats des de la notificació, per a presentar les al·legacions que considerin oportunes, justificades mitjançant documents oficials expedits als efectes.

La Comissió Tècnica Avaluadora, una vegada finalitzat el termini i resoltes les al·legacions que es puguin haver presentat, elevarà l'informe corresponent per a la posterior aprovació por l'òrgan competent.

L'import de les subvencions concedides en cap cas podrà ser superior a la multiplicació resultant de la suma de colles reconegudes pel Departament de Cultura per la dotació màxima per colla, que és de sis-cents euros (600,00 €).

Els acords de concessió de subvenció contindran l'atorgament de les subvencions i en fixaran expressament la quantia.

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no pot excedir de quinze (15) dies naturals, comptadors des de l'endemà de l'adopció de l'acord corresponent per l'òrgan competent, d'acord amb la base núm. 49 de les Bases d'execució del pressupost. Si transcorre el termini màxim per a resoldre sense que s'hagi dictat resolució legítima s'entén desestimada la petició.

La resolució de la tinenta de batle es notificarà a la persona interessada mitjançant la seva publicació al web de www.calvia.com/cultura, apartat FrEJ.

11. JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES

Les despeses justificades han de ser de l'exercici de la convocatòria de la subvenció.

La documentació acreditativa per a justificar les despeses seran les factures que han de complir els requisits formals que assenyala la legislació vigent.

Les factures han de ser expedides a nom de la colla i contenir les especificacions següents: nom complet de la colla, CIF de la colla / associació o NIF del representant, número de factura i data. Així com conceptes, detalls i preus unitaris, import total, IVA, etc.

Els conceptes de les factures han de ser les detallades al punt 4 d'aquesta convocatòria «Despeses subvencionables».

12. ABONAMENT

L'import total abonat a cada colla serà el sumatori de les despeses justificades, encara que resulti un import inferior al màxim subvencionable per colla.

El pagament de las subvencions es realitzarà en justificar les despeses i quan s'hagin realitzats els tràmits administratius pertinents i aprovats pels òrgans municipals que correspongui.

El pagament d'aquestes subvencions es farà en un pagament únic per la totalitat de l'import concedit, mitjançant transferència bancària, a partir de la data de la resolució de concessió i publicació al web municipal, sense que sigui necessària la constitució de garanties, el que implica l'acceptació de la subvenció.

13. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

Son obligacions mínimes dels beneficiaris de les subvencions:

a) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer previstes per la vigent normativa en matèria de subvencions.

b) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en l'article 37 de la LGS i, en particular, per obtenir la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant les que ho haguessin impedit, o mostrar resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer que preveu l'article 14 de la LGS, sense perjudici de la responsabilitat penal, civil o administrativa que se'n pugui derivar.

c) Complir la resta d'obligacions que detalla l'article 14 de la LGS, el seu Reglament i normativa autonòmica.

d) En cas que la persona o empresa beneficiària es trobi compresa en els supòsits de l'article 3 b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, s'ha d'adaptar a les obligacions de publicitat activa que li siguin aplicables.

Reintegrament de les subvencions

1. El reintegrament de l'import percebut, quan sigui procedent, es regirà pel que disposa el títol II de la LGS i pel títol III del RLGS, i la resta de normativa d'aplicació.

2. Serà procedent el reintegrament de la quantitat total percebuda indegudament, quan de la comprovació efectuada es conclogui que les manifestacions realitzades per la persona beneficiària en la seva sol·licitud no són correctes. Al costat de les causes d'invalidesa de la resolució de concessió, recollides en l'article 36 de la LGS, donaran lloc a l'obligació de reintegrar la quantitat total percebuda, així com l'exigència de l'interès de demora corresponent des de la data del pagament de la subvenció fins que s'acordi la procedència del reintegrament, en els supòsits previstos amb caràcter general en l'article 37 de la LGS. Així mateix, en cas d'inexactitud, falsedat o omissió en les afirmacions efectuades en la sol·licitud, la persona beneficiària de l'ajut tindrà prohibida la participació en qualsevol subvenció implementada.

14. INFRACCIONS I SANCIONS

És aplicable el Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions de la CAIB, així com la Llei general de subvencions i el seu Reglament en tot el que sigui aplicable.

La inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada o informació que s'incorpori a la sol·licitud podrà donar lloc a responsabilitat penal, civil o administrativa.

15. PRESSUPOST I QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ

La dotació de la subvenció per cada colla serà de dotze euros (12,00 €) per integrant, fins un màxim de sis-cents euros (600,00 €).

Durant l'exercici econòmic del 2022 es destinarà a les subvencions objecte d'aquestes bases un màxim de quinze mil euros (15.000,00 €), amb càrrec a la partida 101 3301 4800004 Ajudes colles Festes del rei En Jaume. En cas que s'exhaureixi la dotació pressupostària, s'augmentarà dita dotació per tal de poder donar resposta a totes aquelles sol·licituds que compleixen allò que s'exigeix a les presents bases. La concessió de les subvencions queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment en què se'n resolgui la concessió. Se seguirà, amb aquesta finalitat, l'ordre de presentació de les sol·licituds.

16. RÈGIM DE COMPATIBILITAT AMB ALTRES AJUDES

Les subvencions que s'atorguin d'acord amb aquestes Bases són compatibles amb la concessió d'altres ajudes.

17. INTERPOSICIÓ DE RECURSOS

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un (1) mes, comptat a partir de l'endemà d'haver-se publicat l'extracte d'aquesta Resolució en el BOIB, o ser impugnada directament davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, d'acord amb el que preveu l'article 123 de la Llei 39/2015. El recurs contenciós administratiu no es podrà interposar fins que no s'hagi resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat, que es produirà si en el termini d'un (1) mes no ha estat resolt.

No obstant l'anterior, es pot interposar, si escau, qualsevol altre recurs que es consideri oportú. Tot això de conformitat amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i en la Llei 39/2015.”

 

Calvià, 30 de maig de 2022 (signat telemàticament)

La tinenta de batle de Cohesió Social, Igualtat,Comunicació i Policia local Natividad Francés Gárate

Documents adjunts