Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Núm. 311513
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, per la qual s’inadmeten a tràmit una sèrie de sol·licituds de subvencions en concepte de beques de la convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per concedir beques per a l'estudi, del programa de segona oportunitat per a persones desocupades de més de 18 i menys de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil per al període 2014-2020, i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, que hagin cursat segon, tercer o quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA) en els centres educatius de persones adultes de les Illes Balears durant el període 2021-2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. La Resolució del conseller de Model econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, de 17 d'agost de 2021 (BOIB núm. 113, de 24 d'agost), va obrir la convocatòria SOIB JOVE BEQUES D'ÈXIT per concedir beques per a l'estudi, del programa de segona oportunitat per a persones desocupades de més de 18 i menys de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, cofinançada pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil, per al període 2014-2020, i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, 2021-2022.

2.D'acord amb el punt primer de l'annex de la Resolució de la convocatòria esmentada, aquestes beques estan adreçades a les persones joves desocupades que cursin entre d'altres, segon, tercer o quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA) en els centres educatius de persones adultes de les Illes Balears per al període 2021-2022(els cursos quadrimestrals octubre-febrer i febrer-juny).

3.Segons el punt 6.4.a) de la convocatòria, en el cas d'alumnes matriculats al primer quadrimestre del curs acadèmic 2021-2022 d'ESPA, el termini de presentació de sol·licituds va començar el dia 1 d'octubre de 2021 i va finalitzar el 15 de gener de 2022.

4.Una vegada revisades totes les sol·licituds presentades durant el primer quadrimestre (octubre 2021-febrer 2022), el Servei de Gestió Programes d'Ocupació 5 comprova que les sol·licituds que es detallen a l'annex d'aquesta resolució s'han presentat fora del termini que estableix el punt 6.4. a) de la convocatòria.

Fonaments de dret

1. Resolució del conseller de Model econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, de 17 d'agost de 2021 (BOIB núm. 113, de 24 d'agost), va obrir la convocatòria SOIB JOVE BEQUES D'ÈXIT per concedir beques per a l'estudi, del programa de segona oportunitat per a persones desocupades de més de 18 i menys de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, cofinançada pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil, per al període 2014-2020, i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, 2021-2022.

2.D'acord amb el punt 6. 4. a) de l'annex de la Resolució de la convocatòria esmentada, el termini de presentació de sol·licituds, en el cas d'alumnes matriculats al primer quadrimestre del curs acadèmic 2021-2022 d'ESPA (de setembre 2021 a febrer 2022), començarà el dia 1 d'octubre de 2021 i finalitzarà el 15 de gener de 2021.

3.L'article 2.2 del Decret 22/2020, de 24 de juliol, de aprovació del Text consolidat del Decret d'aprovació dels Estatuts del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 131, de 25 de juliol) estableix que el SOIB, per a l'acompliment dels seus fins, pot dur a terme, entre altres, les funcions necessàries per gestionar les polítiques actives d'ocupació; gestionar el conjunt de programes i mesures d'orientació, ocupació, formació i formació amb alternança amb l'ocupació, que tenen per objecte millorar les possibilitats d'accés a la col·locació de les persones desocupades en el mercat de treball, per compte propi o d'altri; l'adaptació de la formació i requalificació per a l'ocupació dels treballadors, així com les altres accions destinades a fomentar l'esperit empresarial, l'economia social i a millorar les condicions dels treballadors.

4.D'acord amb els apartats g i i de l'article 9.4 del Decret 22/2020, de 24 de juliol, de aprovació del Text consolidat del Decret d'aprovació dels Estatuts del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 131, de 25 de juliol), és funció del president del SOIB autoritzar despeses, contreure obligacions i proposar pagaments del servei, així com concedir ajuts i subvencions.

5.La Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat- Autònoma de les Illes Balears per l'any 2015, en la disposició final setena modifica l'article 1 de la Llei 7/2000, de 15 de juny, de creació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, i el defineix com un organisme autònom dotat de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, adscrit a la conselleria competent en matèria de treball.

6.D'acord amb el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears , (BOIB núm. 21, de 15 de febrer de 2021), el SOIB està adscrit a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

Per tot això dict la següent

Resolució

Primer. Inadmetre a tràmit les sol·licituds que es detallen en l'annex d'aquesta resolució per haver-se presentat fora del termini que estableix el punt 6.4.a) de l'annex de la convocatòria.

Segon. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web del SOIB.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears en el termini d'un mes comptador des del dia següent a la notificació d'aquesta Resolució a la persona interessada, d'acord amb el que disposen l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril) i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).

Contra la present resolució, també s'hi pot interposar directament un Recurs Contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciosos Administratius en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent a la notificació a la persona interessada d'aquesta Resolució, en la forma i condicions previstes a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (BOE núm. 167, de 14 de juliol).

 

Palma, 30 de maig de 2022

El director general de Model Econòmic i Ocupació

Llorenç Pou Garcias

Per delegació de competències del president del SOIB

(Resolució de 09/07/2019, BOIB núm. 94, d'11 de juliol)

 

ANNEX

LLINATGES

NOM

DNI

NÚM. EXPEDIENT

DATA REGISTRE ENTRADA

MOTIU

ARTICLE

ASSIER ALVES DE ANDRADE

GABRIELA

*****2761

BESO1 FT 5/2021-22

27/09/21

Fora de termini

6.4

BUENO BARRERA

ANA MAR

*****135W

BESO1 FT 7/2021-22

30/09/21

Fora de termini

6.4

CARRETERO LATORRE

EMMA

*****835L

BESO1 FT 3/2021-22

27/09/21

Fora de termini

6.4

COSTA FERNANDEZ

NOA

*****629F

BESO1 FT 6/2021-22

29/09/21

Fora de termini

6.4

FERNÁNDEZ CASTRO

ALEX

*****560P

BESO1 FT 1/2021-22

20/09/21

Fora de termini

6.4

LLOMPART ALOMAR

GABRIEL

*****766Y

BESO1 FT 9/2021-22

25/01/22

Fora de termini

6.4

MBITIL

AICHAM

*****119Z

BESO1 FT10/2021-22

11/02/22

Fora de termini

6.4

MBITIL

FATIMA ZAHRAE

*****133M

BESO1 FT11/2021-22

10/02/22

Fora de termini

6.4

NOLLA LACASA

LLUIS

*****262R

BESO1 FT 4/2021-22

28/09/21

Fora de termini

6.4

RODRÍGUEZ LORENZO

NOELIA

*****120S

BESO1 FT 8/2021-22

24/01/21

Fora de termini

6.4