Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

SINDICATURA DE COMPTES

Núm. 315099
Acord del Consell de la Sindicatura pel qual s’aprova la modificació de la Relació de llocs de treball de personal funcionari de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant la Resolució del síndic major es va publicar en el BOIB núm. 85, de 13 de juliol de 2017, la Relació consolidada de llocs de treball de personal funcionari i de personal laboral de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, que va ser modificada pels acords del Consell de 19 de juny de 2019 (BOIB núm. 84, de 25 de juny de 2019) i de 13 de desembre de 2021 (BOIB núm. 173, de 18 de desembre).

2. El Consell de la Sindicatura, en la sessió de 31 de maig de 2022, va aprovar el nou Programa de teletreball aplicable a tot el personal al servei de l'SCIB.

3. El punt 2.2 del Programa esmentat estableix que la Relació de llocs de treball de personal funcionari i de personal laboral ha d'indicar els llocs de treball susceptibles de ser exercits en la modalitat de teletreball.

4. D'acord amb el punt 2.5 no són susceptibles de ser exercits en la modalitat de teletreball els llocs següents:

a) Els llocs de treball que requereixin un contacte directe freqüent amb el públic o amb altres persones que resulti incompatible amb la prestació de serveis en aquesta modalitat.

b) Els llocs de treball les funcions dels quals comporten necessàriament la prestació de serveis presencials, entre els quals, el personal subaltern, el personal de suport administratiu i el personal administratiu que, entre d'altres, té tasques de control d'arxiu i organització i conservació de documents.

c) Els llocs de treball que comporten en cada unitat, amb personal al seu càrrec, les funcions més altes de direcció, coordinació o supervisió, així com les secretaries d'alts càrrecs.

5. A fi de complir el que disposa el Programa de teletreball és necessari modificar la Relació de llocs de treball de l'SCIB i determinar els llocs que són susceptibles de ser exercits en la modalitat de teletreball i els que no ho són.

6. Aquesta modificació va ser objecte de la negociació col·lectiva preceptiva en la sessió de dia 7 d'abril de 2022 de la Mesa de Negociació de l'SCIB i aprovada per unanimitat dels assistents.

Fonaments de dret

1. L'article 71 del Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears disposa que la Sindicatura de Comptes ha d'aprovar una relació de llocs de treball permanents, que n'ha d'incloure la denominació i les característiques essencials, les retribucions i els requisits per proveir-los, inclòs el nivell de coneixements de llengua catalana que els correspongui. Aquesta relació de llocs de treball s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

2. L'article 16.k de la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, estableix que correspon al Consell aprovar la relació de llocs de treball de la Sindicatura.

Per tot això, en la sessió de 31 de maig de 2022, el Consell de la Sindicatura

Acorda

1. Aprovar la modificació de la Relació de llocs de treball de personal funcionari de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, a fi d'establir que tots els llocs de treball poden ser exercits mitjançant teletreball menys els següents:

  • els llocs de cap d'àrea d'auditoria;
  • els llocs de cap de negociat d'àrea d'auditoria;
  • el lloc de cap del Servei de Secretaria;
  • els llocs de cap de negociat I i II;
  • el personal de suport administratiu, i
  • el personal subaltern.

2. Publicar aquesta modificació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.                      

 

A la data de la signatura electrònica (2 de juny de 2022)

El síndic major

Joan Rosselló Villalonga