Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Núm. 310337
Concessió de subvencions corresponent a la convocatòria per als ajuntaments de Mallorca fins 50.000 habitants per donar suport a la joventut a l’any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS: 602015

En data 1 de juny de 2022, el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca va acordar:

“Primer.- Aprovar i concedir les subvencions als ajuntaments beneficiaris i per les quantitats que es detallen:

Línia 1

Núm. Exp

Entitat local

CIF

Import sol·licitat

Import pressupost

Import a concedir

Actuació subvencionable

829714F

Ajuntament de Sineu

P0706000G

5.500,00 €

12.030,00 €

5.500,00 €

Cost del personal

830359C

Ajuntament de Son Servera

P0706200C

8.000,00 €

52.400,00 €

8.000,00 €

Cost del personal

Campanya d'educació afectiva i sexual i de salut mental

Campanya d'igualtat de gènere, respecte i diversitat

831853C

Ajuntament de Lloret de Vistalegre

P0702800D

3.761,84 €

3.761,84 €

3.761,84 €

Servei de dinamització

832268D

Ajuntament d'Artà

P0700600J

8.000,00 €

10.086,95 €

8.000,00 €

Cost del personal

832329N

Ajuntament de Capdepera

P0701400D

8.000,00 €

17.107,37 €

8.000,00 €

Cost del personal

832664D

Ajuntament de Deià

P0701800E

6.500,00 €

6.500,00 €

6.500,00 €

Servei de dinamització

Material divulgatiu i informatiu

Bens consumibles

833485T

Ajuntament de Pollença

P0704200E

8.000,00 €

23.760,00 €

8.000,00 €

Servei de dinamització

834060R

Ajuntament de Santa Eugènia

P0705300B

6.500,00 €

14.933,20 €

6.500,00 €

Servei de dinamització

834554D

Ajuntament d'Esporles

P0702000A

6.500,00 €

20.133,00 €

6.500,00 €

Servei de dinamització

834568Y

Ajuntament de Ses Salines

P0705900I

5.500,00 €

5.500,00 €

5.500,00 €

Campanya de comunicació

834577K

Ajuntament de Santanyí

P0705700C

8.000,00 €

8.500,00 €

8.000,00 €

Projecte Itinerari jove 22

834980W

Ajuntament d'Estellencs

P0702100I

5.500,00 €

5.449,35 €

5.449,35 €

Cost del personal

Projecte de dinamització

835000Y

Ajuntament de Sa Pobla

P07004400A

8.000,00 €

12.300,00 €

8.000,00 €

Projecte Colònies urbanes

835899X

Ajuntament de Santa Maria del Camí

P0705600E

6.500,00 €

18.829,22 €

6.500,00 €

Cost del personal

835919Z

Entitat Local Menor de Palmanyola

P0700002I

6.500,00 €

6.731,00 €

6.500,00 €

Servei de dinamització

835975C

Ajuntament de Porreres

P0704300C

5.500,00 €

16.435,32 €

5.500,00 €

Servei de dinamització

836243Z

Ajuntament de Lloseta

P0702900B

6.500,00 €

6.500,00 €

6.500,00 €

Projecte Activa't Lloseta

836520J

Ajuntament de Felanitx

P0702200G

8.000,00 €

8.253,00 €

8.000,00 €

Servei de dinamització

836562R

Ajuntament de Mancor de la Vall

P0703400B

5.500,00 €

5.500,00 €

5.500,00 €

Projecte de dinamització

836570D

Ajuntament de Selva

P0705800A

5.500,00 €

7.381,00 €

5.500,00 €

Projecte de dinamització

836610J

Ajuntament d'Ariany

P0706600D

5.500,00 €

5.500,00 €

5.500,00 €

Projecte Fem Poble Ariany

836613N

Ajuntament de Sencelles

P0704700D

5.500,00 €

5.500,00 €

5.500,00 €

Cost del personal

836625E

Ajuntament de Muro

P0703900A

6.500,00 €

9.512,00 €

6.500,00 €

Cost del personal

836833T

Ajuntament de Montuïri

P0703800C

5.500,00 €

5.500,00 €

5.500,00 €

Cost del personal

836854Y

Ajuntament de Costitx

P0701700G

5.500,00 €

6.857,17 €

5.500,00 €

Cost del personal

836959T

Ajuntament de Maria de la Salut

P0703500I

5.500,00 €

6.781,53 €

5.500,00 €

Servei de dinamització

836971K

Ajuntament de Búger

P0700900D

5.050,00 €

5.050,00 €

5.050,00 €

Cost del personal

837003E

Ajuntament de Campanet

P0701200H

6.500,00 €

7.150,00 €

6.500,00 €

Cost del personal

837013T

Ajuntament de Sóller

P0706100E

8.000,00 €

15.648,00 €

8.000,00 €

Cost del personal

Projecte Espai Jove

837024J

Ajuntament de Petra

P0704100G

6.500,00 €

7.188,23 €

6.500,00 €

Projecte T'informes, decideixes

837033X

Ajuntament d'Algaida

P0700400E

5.500,00 €

5.500,00 €

5.500,00 €

Cost del personal

837035Z

Ajuntament de Llubí

P0703000J

5.500,00 €

17.421,22 €

5.500,00 €

Cost del personal

Projecte de dinamització

837037C

Ajuntament de Consell

P07016001

5.219,00 €

5.219,00 €

5.219,00 €

Projecte de dinamització

837055C

Ajuntament de Binissalem

P0700800F

6.500,00 €

6.500,00 €

6.500,00 €

Servei de dinamització

Material divulgatiu

837061K

Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

P0705100F

8.000,00 €

9.014,04 €

8.000,00 €

Cost del personal

837063N

Ajuntament d'Alaró

P07001000A

6.500,00 €

6.500,00 €

6.500,00 €

Servei de dinamització

837067T

Ajuntament de Santa Margalida

P0705500G

8.000,00 €

8.288,50 €

8.000,00 €

Servei de dinamització

Projecte Activem la joventut del municipi

838049H

Ajuntament Vilafranca de Bonany

P0706500F

8.000,00 €

8.000,00 €

8.000,00 €

Programa Vilafranca Sempre Jove

838061Z

Ajuntament de Sant Joan

P0704900J

5.247,00 €

5.247,00 €

5.247,00 €

Projecte de dinamització

Línia 2

Núm. Exp

Entitat local

CIF

Import sol·licitat

Import pressupost

Import a concedir

Actuació subvencionable

827995T

Ajuntament d'Inca

P0702700F

10.000,00 €

66.550,00 €

10.000,00 €

Servei de dinamització

836492W

Ajuntament de Marratxí 

P0703600G

10.000,00 €

99.960,00 €

10.000,00 €

Servei de dinamització

836771H

Ajuntament de Llucmajor

P0703100H

10.000,00 €

20.099,00 €

10.000,00 €

Cost del personal

Material divulgatiu i informatiu

Bens consumibles

836855Z

Ajuntament de Manacor

P0703300D

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

Cost del personal

Programa de digitalització

Campanya de sensibilització

Segon.-  Excloure a l'Ajuntament de Puigpunyent i a l'Ajuntament de Banyalbufar de la Línia 1, pels motius següents: 

  • Ajuntament de Puigpunyent, P0704500H, exp. 837591X, per presentar tota la documentació fora del termini de sol·licitud (18 de febrer de 2022).
  • Ajuntament de Banyalbufar, P0700700H, exp. 836848P, per renunciar a la sol·licitud de la subvenció, atès que les actuacions que ha demanat no estan recollides dins l'objecte de la subvenció per donar suport a la joventut (24 de febrer de 2022).

Tercer.- Disposar d'una despesa total de 295.227,19 € a favor de les entitats locals i pels imports que es relacionen al punt primer d'aquest acord, amb càrrec a la partida pressupostària  65.33410.46200, distribuïda en les línies següents: 

  • Línia 1:   250.227,19 € (Document comptable A núm. 220219001081 i ref.22022002047)
  • Línia 2:  45.000,00 € (Document comptable A núm. 220219001082 i ref. 22022002048)

Quart.-  Cancel·lar l'autorització de la despesa (A) amb núm. d'operació 220219001082 per un import de 15.000,00 € de la Línia 2, corresponent al romanent resultant de la diferència entre la quantitat autoritzada i l'import disposat a la Línia 2.

Cinquè.- Revertir  a l'aplicació pressupostària 65.33410.46200 l'import de 15.000,00 €.

Sisè.- Suplementar amb un import de 10.227,19 € el crèdit autoritzat a la Línia 1 (A núm. operació 220219001081 i ref.22022002047).

Setè.-  Notificar la concessió i la denegació de la subvenció als interessats, publicar les subvencions concedides a la seu electrònica del Consell de Mallorca, a la base de dades nacional de subvencions i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

Interposició de recursos

De conformitat amb l'article 44 en relació amb el 46.6 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta resolució no es podrà interposar recurs en via administrativa, si bé es podrà formular potestativament REQUERIMENT per a la seva anul·lació o revocació en el termini de dos mesos comptadors des del dia que rebi la present notificació amb caràcter previ a la interposició de recurs contenciós administratiu.

El requeriment s'entendrà desestimat si en el termini d'un mes des de la seva presentació no es notifica resolució expressa. El termini per interposar el recurs contenciós administratiu serà de dos mesos comptadors des del dia següent a aquell en el qual es rebi comunicació de la resolució expressa sobre el requeriment previ o aquest s'entengui desestimat de forma presumpta.

Si no formula requeriment previ, podrà interposar directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent al de la recepció de la present notificació.

 

Palma, document signat electrònicament (1 de juny de 2022)

La secretària tècnica de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local (Per delegació del conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local. Resolució de 22 de juliol de 2019, BOIB núm. 103 de 27-07-2019) Rosa M. Cañameras Bernaldo