Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 312793
Convocatòria i bases que han regir la concessió de la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera per a l’any 2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera, en sessió de 26 de maig de 2022, va aprovar les bases i la convocatòria que han de regir la concessió d'una beca d'investigació del Consell Insular de Formentera, per l'any 2022, de conformitat amb el següent acord:

1. Aprovar les bases que han de regir el procediment de concessió de la Beca d'investigació del Consell Insular de Formentera de 2022 que s'adjunten com a annex.

2. Aprovar la convocatòria i obrir un termini per presentar les sol·licituds de trenta dies hàbils, a partir de l'endemà del dia de publicació d'aquestes bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

3. Aprovar l'import de 8.500 € i reservar-lo per al projecte que resulti guanyador en el procediment de selecció, amb càrrec als pressuposts generals del Consell Insular de Formentera per a 2022.

4. Publicar les bases de la convocatòria al BOIB, al tauler d'anuncis i a la pàgina web del Consell.

ANNEX

Bases que regeixen el procediment de concessió de la beca d'investigació del Consell Insular de Formentera de l'any 2022

1. Objecte i finalitat

1. Aquesta convocatòria té per objecte regular la concessió d'una beca d'investigació per a l'any 2022, en règim de concurrència competitiva i d'acord amb els principis d'objectivitat i publicitat.

2. La finalitat d'aquesta beca és l'impuls de la investigació científica vinculada per la seua temàtica a l'àmbit de Formentera.

2. Quantia de l'ajut i crèdit pressupostari

La quantia de la beca és de vuit mil cinc-cents euros (8.500 euros), amb càrrec als pressupostos generals del Consell Insular de Formentera per a l'any 2022.

3. Activitats becades i projecte

1. Poden ser objecte d'aquesta beca, els projectes de recerca vinculats temàticament amb l'illa de Formentera que es puguin englobar en les branques d'arts, humanitats o ciències socials.

2. Els projectes hauran de plantejar investigacions inèdites i hauran de contenir, com a mínim, els apartats següents:

 • Títol
 • Descripció de les característiques del projecte
 • Plantejament teòric i metodologia de la investigació
 • Objectius
 • Calendari de feina
 • Pressupost detallat que inclogui totes les despeses previsibles, especificant, si és el cas: remuneració del treball, despeses corrents, despeses de viatges, material inventariable i altres conceptes necessaris per al desenvolupament del projecte.

4. Requisits de les persones sol·licitants

1. Podran sol·licitar aquesta beca totes les persones majors d'edat i amb plena capacitat d'actuar que estiguin en possessió d'una titulació mínima de diplomatura.

2. Els i les aspirants podran sol·licitar acollir-se a la convocatòria com a investigadors o investigadores a títol individual o bé constituïts en equips de recerca. En aquest cas, un dels membres que tengui la titulació mínima de diplomatura haurà d'assumir la coordinació de la recerca.

3. Per valorar els currículums dels equips s'efectuarà una mitjana ponderada de manera que el currículum del coordinador/a suposarà un 50% de la valoració i el de la resta de membres de l'equip, el 50% restant.

5. Presentació de les sol·licituds

1. Les sol·licituds s'han de formalitzar mitjançant el model normalitzat que s'adjunta com a annex I d'aquestes bases. Es podran presentar de les següents formes:

 • De manera presencial, en el Registre General del Consell Insular de Formentera, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), al c/ de Ramon Llull, 6, CP 07860 Sant Francesc Xavier, Formentera.
 • Telemàticament, a través de l'Oficina Virtual d'Atenció Ciutadana (OVAC), a la qual es pot accedir des de la pàgina web del Consell Insular de Formentera.
 • En qualsevol de les formes establertes a l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. En qualsevol cas, les sol·licituds s'hauran d'acompanyar de la següent documentació:

a. Fotocòpia del DNI, passaport, NIE o targeta de residència de la persona sol·licitant o, si és el cas, de cadascun dels i de les membres que formin l'equip.

b. Declaració responsable de la persona o, si és el cas, de cadascun dels i de les membres de l'equip, de no estar sotmesos a cap causa de responsabilitat o prohibició d'obtenir ajudes o subvencions, d'acord amb l'article 10 del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears, i amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (s'adjunta model com a annex II).

c. Còpia de la titulació acadèmica de la persona sol·licitant o, si és el cas, de cadascun dels i de les membres que formen l'equip.

d. Projecte de la investigació proposat per a la beca.

e. Currículum de la persona o, si és el cas, de les persones que formen l'equip. La documentació acreditativa dels mèrits, mitjançant originals o còpies acarades, s'haurà d'aportar només en el cas de resultar guanyadors en el concurs de selecció.

3. Es consideraran excloses de manera definitiva, sense que sigui possible esmenar-les, aquelles sol·licituds que no estiguin acompanyades del projecte d'investigació (apartat 2.d d'aquest punt).

4. Per tal d'evitar presentar documents que ja figurin a l'àrea al Consell Insular de Formentera els sol·licitants podran acollir-se al que estableix l'article 13 i 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sempre que es faci constar la data i l'òrgan o dependència en què varen ser presentats o, en el seu cas, emesos, i quan no hagin transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment al que corresponguin.

5. No es podran presentar a la convocatòria aquells projectes de recerca que ja comptin amb algun tipus d'ajuda econòmica per part del Consell Insular de Formentera.

6. Termini de presentació

El termini per presentar les sol·licituds serà de trenta dies hàbils a partir de l'endemà del dia de publicació d'aquestes bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). Aquesta convocatòria també es farà pública al tauler d'anuncis i al lloc web del Consell Insular de Formentera (www.conselldeformentera.cat)

7. Esmena de les sol·licituds

1. Una vegada finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds, el Consell Insular de Formentera publicarà la llista provisional d'admesos i exclosos en el procediment. Aquesta informació es farà pública en la pàgina web de la institució i en el seu tauler d'anuncis.

2. S'establirà un termini de 10 dies naturals des de l'endemà de la publicació perquè les persones que hagin quedat excloses puguin esmenar les causes especificades com a motiu d'exclusió, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. Una vegada valorades les esmenes que es puguin presentar, es publicarà la llista definitiva d'admesos i exclosos així com la composició de la Comissió Avaluadora, seguint els mateixos canals de difusió que la llista provisional.

​​​​​​​8. Selecció de les persones beneficiàries

1. El procediment de concessió de la beca es realitzarà en règim de concurrència competitiva. Així, s'establirà un únic procés comparatiu de les sol·licituds presentades, amb la finalitat d'obtenir una valoració de les sol·licituds d'acord amb els criteris fixats en aquestes mateixes bases.

2. La persona o equip científic que obtengui major puntuació en el procés de selecció haurà d'acreditar la veracitat de la documentació presentada, mitjançant l'aportació d'originals, còpies acarades o per altre mitjà que permeti dita validació. El fet de no acreditar la veracitat de tots els documents presentats i al·legats inicialment suposarà la pèrdua de la condició de guanyador i es procedirà a requerir dita documentació a la següent persona o equip amb més puntuació. La falsedat en la documentació presentada comporta l'exclusió del procés de selecció, així com la possibilitat d'aplicar sancions per falsedat documental.

3. Una vegada validada la veracitat de tota la documentació, la consellera responsable de l'àrea de Patrimoni elevarà a la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera, a instàncies de la Comissió Avaluadora, la proposta d'adjudicació de la beca a la persona o equip que hagi obtingut major puntuació en la llista definitiva.

9. Criteris de selecció

1. Els projectes es valoraran sobre una puntuació màxima prevista de 100 punts, i s'avaluaran tenint en compte els següents aspectes i percentatges màxims:

a. Interès científic del tema que es proposa investigar: 40 %

b. Coherència i metodologia del projecte: 40 %

c. Currículum: 20 %

2. No podran obtenir la beca d'investigació aquells projectes amb una puntuació final inferior a 60 punts, de manera que el procediment de selecció es pot declarar desert.

3. En cas que l'estudi de la documentació no sigui suficient per determinar un ordre de prioritat entre les sol·licituds, la Comissió Avaluadora podrà demanar informació addicional i/o concertar entrevistes amb les persones sol·licitants.

10. Comissió Avaluadora

1. La Comissió Avaluadora serà l'òrgan col·legiat que s'encarregarà d'examinar les sol·licituds presentades i emetre l'informe que ha de servir de base per a la resolució de concessió per part de l'òrgan competent. La seua composició respectarà el principi de presència equilibrada entre homes i dones d'acord amb el que disposa l'article 4.6 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, i estarà formada pels següents membres:

 • Presidència:  un/una tècnic/a del Consell Insular de Formentera
 • Vocalies: quatre persones, empleades del Consell i/o externes, designades a partir del seu perfil de formació acadèmica en relació a la naturalesa dels projectes presentats.
 • Secretaria: un/a lletrat/da assignat/da per l'àrea de Secretaria del CIF

2. La Comissió avaluadora té potestat per resoldre els dubtes que puguin plantejar aquestes bases, així com per prendre els acords necessaris sobre la seua interpretació, a fi de garantir un bon desenvolupament del procés d'avaluació de les sol·licituds.

11. Renúncies

La persona o equip guanyadors de la beca tendran un termini de cinc dies comptadors des del següent al de la notificació per renunciar-hi. Excepcionalment, començats els treballs i per causes de força major i imprevistes, es reconeix el dret a renunciar a la beca. En aquest supòsit, caldrà que el beneficiari o beneficiaris ho comuniquin mitjançant un escrit dirigit a l'àrea de Patrimoni del Consell Insular de Formentera. Aquesta renúncia comporta la revocació de la totalitat de l'ajut econòmic de la beca.

12. Obligacions de la persona beneficiària

En el cas que la persona o persones beneficiàries no renunciïn a la beca en el termini de cinc dies des de la notificació, implicarà la plena acceptació del que estableixen aquestes bases, així com de l'ajustament als procediments legals que regeixen per a les justificacions de l'ús dels fons públics rebuts. Així, la persona o persones beneficiàries de la beca s'hauran d'ajustar al funcionament següent:

a. El treball d'investigació objecte de la beca concedida s'haurà de realitzar dins el termini de dotze mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de la concessió.

b. En cas que es necessiti una pròrroga, els autors hauran de justificar-ne els motius i demanar-la a l'àrea de Patrimoni del CIF. La sol·licitud s'haurà de fer amb una antelació de trenta dies naturals abans que es compleixi el termini acordat. En cas que s'esgoti el termini fixat sense haver sol·licitat pròrroga, el CIF tendrà dret a revocar l'ajut concedit.

c. L'òrgan competent del CIF assignarà una persona per fer el seguiment de beca, a proposta de la Comissió avaluadora, que realitzarà el procés de seguiment de la investigació.

d. Trimestralment s'haurà de presentar un informe a la persona que faci el seguiment de beca. Aquest document servirà per fer balanç de la feina realitzada i de les previsions.

e. Una vegada acabat el treball s'haurà de lliurar un exemplar de l'estudi complet a l'àrea de Cultura i Patrimoni del CIF en suport informàtic i una còpia impresa en paper.

f. El CIF es reserva els drets d'edició del treball durant un període màxim de 3 anys, amb la possibilitat d'acordar la traducció al català d'aquells estudis lliurats en altres llengües. Transcorregut aquest termini, l'autor en podrà promoure l'edició sense necessitat de sol·licitar autorització al CIF. En qualsevol cas, als crèdits s'haurà de fer constar el Consell com a institució que va finançar l'estudi mitjançant la beca d'investigació.

g. La possessió de la beca no implica relació contractual o estatutària de cap mena amb el CIF, sense cap compromís posterior per part d'aquesta institució. 

13. Incompliment

La constatació de l'incompliment dels requisits necessaris o de les obligacions assumides com a conseqüència de la concessió de la beca podrà donar lloc a l'extinció del dret del seu gaudi o a la modificació de la resolució de la concessió, al reintegrament de les quantitats percebudes i, en el seu cas, a la incoació del corresponent expedient sancionador, de conformitat amb el que preveu el Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com a totes aquelles responsabilitats de tot ordre que se'n poguessin derivar.

14. Instrucció i resolució

1. Els expedients es resoldran en un termini màxim de sis mesos des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds que s'estableix en aquesta convocatòria.

2. La Comissió de Govern del CIF, segons amb les competències genèriques que li atorga el Decret de presidència de 15 d'octubre de 2021 com a conseqüència de l'elecció de la presidència del Consell Insular el mateix dia per al que resta de mandat 2019-2023, període 2021-2023, així com l'acord del Ple adoptat en la sessió de 8 de juliol de 2019, de delegació de competències plenàries a favor de la Comissió de Govern, adoptarà l'acord de concessió de la beca a proposta del conseller o consellera competent en la matèria en base a l'informe proposta emès per la Comissió Avaluadora.

L'acord de resolució final especificarà el candidat o candidata o candidats o candidates a qui es concedeix la beca i aquells o aquelles a qui, en llista ordenada d'acord amb els resultats de la selecció, figurin com a suplents en cas de renúncies.

15. Abonament de l'ajut

L'abonament de la quantia de la beca es realitzarà en dos pagaments iguals, un per a cada semestre, una vegada que la persona que realitzi el seguiment de la investigació (segons el punt 12.c d'aquestes bases) hagi presentat un informe de la feina realitzada fins al moment i el vistiplau per al pagament de la part de la dotació econòmica. El darrer pagament de la beca s'abonarà amb l'informe de l'esmentada persona que faci el seguiment acceptant el resultat final del treball d'investigació becat.

16. Règim de recursos

La resolució de concessió de la beca d'investigació exhaureix la via administrativa. Una vegada publicada es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat (la Comissió de Govern del CIF) en el termini d'un mes des de la notificació, o bé recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Palma de Mallorca, en el termini de dos mesos des de la notificació.

17. Disposicions supletòries

Aquesta convocatòria es regeix pel que disposen les bases anteriors, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, el Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en allò que sigui d'aplicació.

La qual cosa es fa pública per al general coneixement. 

Formentera, amb la data de la signatura electrònica (1 de juny de 2022)

La presidenta del Consell Insular de Formentera

Ana Juan Torres

Documents adjunts