Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 314735
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 23 de maig de 2022, relatiu a la convocatòria per a la concessió d’ajuts per al foment de l’esport i de l’activitat física a l’illa de Menorca dirigits a entitats esportives sense ànim de lucre, per a la temporada 2021/2022 del Consell Insular de Menorca (exp. 2701-2022-000004)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Pla Estratègic de Subvencions del Pressupost general del Consell Insular de Menorca per a l'exercici 2022, preveu, entre els Objectius generals del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports, «Donar suport a les entitats esportives en la seva tasca com a promotores de l'activitat física i l'esport».

Al mateix pla, s'hi preveu la convocatòria d'ajuts per a entitats esportives, la qual té com a objectiu específic «donar suport a les entitats esportives de Menorca per a la promoció de l'esport, la gestió i el funcionament associatiu, l'organització i difusió d'activitats, la participació en competicions fora de l'illa i la formació de tècnics esportius».

Les entitats esportives sense afany de lucre menorquines obtenen amb aquesta convocatòria uns recursos mínims que permeten oferir una formació esportiva adequada per als escolars, així com mantenir un bon nivell de pràctica esportiva en general i, com a conseqüència, promoure un estil de vida saludable a partir de la pràctica esportiva.

Amb aquests ajuts també es permet a les entitats esportives de Menorca pal·liar les despeses derivades dels desplaçaments dels seus esportistes a competicions fora de l'àmbit insular.

Aquesta temporada 2021-2022 la societat en general i les entitats esportives han afegit a l'esforç ordinari de cada any l'esforç de fer feina a l'empara de la normativa i sota els efectes de la situació provocada per la pandèmia provocada per la covid-19. Les condicions de restricció d'activitats no essencials han causat un greu perjudici a moltes empreses i entitats de Menorca i totes elles han tingut i tenen un comportament exemplar en el compliment de les condicions imposades per fer front a la covid-19.

Tanmateix, aquesta situació dificulta la continuïtat d'un nombre important d'entitats, entre elles les entitats esportives sense afany de lucre.

Els importants greuges econòmics que han patit els clubs esportius a conseqüència de la pandèmia, així com la suspensió d'algunes competicions i altres activitats esportives (entrenaments, esport base, activitats de promoció...), condicionen la seva continuïtat, amb un públic de 30.000 usuaris directes de Menorca: 25.000 d'ells joves de 4 a 29 anys, a més de les persones adultes que també practiquen activitat física o esportiva en els més de 300 clubs esportius registrats que hi ha a l'illa.

L'activitat d'aquests clubs esportius té un pes molt important en l'economia d'empreses relacionades amb el sector esportiu (calçat, roba, complements esportius, restauració vinculada a públic que visita instal·lacions esportives).

A més, l'activitat d'aquests clubs és fonamental en la microeconomia de molts joves i persones adultes vinculades al sector esportiu, i els diners que gestionen els clubs fomenten l'economia local (ingressos per arbitratge, ingressos per coordinadors esportius, ingressos per entrenadors, gratificacions a voluntaris...).

L'any passat ja es va aprovar la convocatòria oberta d'ajuts per a entitats esportives i, vistes les justificacions de les entitats que han sol·licitat ajuts en els darrers anys, podem ratificar la gran tasca que fan i que poden seguir fent els clubs esportius i les federacions amb els ajuts que els són concedits.

D'altra banda, l'esport en edat escolar que és gestionat pels clubs esportius de les federacions esportives han d'incloure necessàriament activitats per fomentar el treball en valors.

Per tot açò, conformement amb la normativa bàsica aplicable al Consell Insular de Menorca en matèria de subvencions i en el marc del que estableixen les Bases d'execució del pressupost d'aquesta administració,

Atesa la proposta del conseller executiu del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports,

El Consell Executiu, per unanimitat dels sis membres presents (senyora Mora Humbert, senyor Maria Ballester, senyora Torrent Bagur, senyor Pastrana Huguet, senyor Juaneda Mercadal i senyora Gómez Estévez) i en votació ordinària, adopta els acords següents:

Primer. Aprovar la convocatòria d'ajudes pel foment de l'esport i de l'activitat física a Menorca, dirigida a entitats esportives sense ànim de lucre, corresponent a la temporada 2021/2022 i d'acord amb les condicions següents:

a) La convocatòria es regeix per les bases aprovades per Acord del Consell Executiu en la sessió de caràcter ordinari de 26 d'abril de 2021 relatiu a l'aprovació de bases per a la concessió d'ajuts del Consell Insular de Menorca pel foment de l'esport i de l'activitat física a Menorca dirigides a entitats esportives sense ànim de lucre per a la temporada 2020/2021, publicades en el BOIB núm. 70 de 29 de maig de 2021.

b) Per atendre les ajudes objecte d'aquesta convocatòria es destina la quantitat màxima de dos-cents cinquanta mil euros (250.000,00 euros) amb càrrec a la partida 34100.4890022 de l'exercici pressupostari de l'any 2022.

Aquesta quantitat es desglossa en els apartats següents:

Línia 1. Manteniment i suport de les entitats esportives: cent trenta-cinc mil euros (135.000,00 €):

 • deu mil euros per a les delegacions federatives (10.000,00 €) 
 • cent vint-i-cinc mil euros per als clubs esportius (125.000,00 €) 

Línia 2. Desplaçaments i allotjaments: noranta mil euros (90.000,00 €).  

Línia 3. Formació de tècnics esportius: deu mil euros (10.000,00€).

Línia 4. Foment dels valors educatius: quinze mil euros (15.000,00 €).

 • Mentre que els imports màxims que poden rebre els diferents beneficiaris seran els següents:

En la línia 1: l'import màxim per entitat serà de tres mil cinc-cents euros (3.500,00 €).

En la línia 2:

 • Per entitat (d'esports individuals), l'import màxim serà de dos mil cinc-cents euros (2.500,00 €).
 • Per equip (d'esports d'equip), l'import màxim serà de quatre mil cinc-cents euros (4.500,00 €).

En la línia 3: l'import màxim de cada ajut serà de cinc-cents euros (500,00 €).

En la línia 4: l'import màxim per entitat serà de mil euros (1.000,00 €).

* La despesa es podrà aplicar a qualsevol altra partida adequada i vinculada.

a) El termini de presentació de sol·licituds s'estén des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB al 31 de juliol de 2022.

b) La composició de la comissió avaluadora és la següent:

President: Miquel Àngel Maria Ballester, conseller executiu del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports

Secretària: Auxiliar administrativa del Servei d'Esports

Vocals:

 • Carmen Sunyer Sendra, cap del Servei d'Esports
 • Pere Calafat Ponsetí, tècnic del Servei d'Esports

SEGON. Informar que les remissions a les corresponents convocatòries autonòmiques i les respectives publicacions en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), que es recullen a la clàusula tercera de les bases aprovades pel Consell Executiu de 26 d'abril de 2021 (BOIB núm. 70 de 29 de maig de 2021) i que, segons el punt anterior, regeixen aquesta convocatòria, «Activitats subvencionables: requisits i condicions, en la línia 2, desplaçaments i allotjaments», s'han d'entendre fetes en els termes següents:

- En el punt 1, on diu:

1. El trasllat en avió o vaixell, i el trasllat per carretera (bus i cotxe) o tren des de l'aeroport fins a la localitat on es dugui a terme la prova esportiva i viceversa, a aquelles competicions oficials organitzades per federacions esportives i que no es puguin acollir ni a la convocatòria de desplaçaments del Govern de les Illes Balears, d'ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla (amb el número de BOIB que indiqui la convocatòria corresponent), ni tampoc a la convocatòria d'ajuts per a desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a proves esportives (amb número de BOIB que indiqui la convocatòria corresponent).

Es refereix, respectivament, a:

 • Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials (BOIB núm. 72, de 3 de juny de 2021).
 • Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports, per la qual es convoquen ajuts en espècie per als desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a les proves esportives del programa oficial de competicions federades de les Illes Balears dels esportistes, clubs esportius i les seleccions autonòmiques de les Illes Balears (BOIB núm. 147, de 29 d'octubre de 2019).

- En el punt 2, on diu:

2. El trasllat per carretera (bus i cotxe) o tren des de l'aeroport fins a la localitat on es dugui a terme la prova esportiva i viceversa, en les competicions oficials organitzades per federacions esportives i que es puguin acollir a la convocatòria de desplaçaments del Govern de les Illes Balears, si aquests ajuts no preveuen aquest tipus de desplaçaments (amb número de BOIB que indiqui la convocatòria corresponent).

Es refereix a:

 • Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials (BOIB núm. 72, de 3 de juny de 2021).
 • Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports, per la qual es convoquen ajuts en espècie per als desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a les proves esportives del programa oficial de competicions federades de les Illes Balears dels esportistes, clubs esportius i les seleccions autonòmiques de les Illes Balears (BOIB núm. 147, de 29 d'octubre de 2019).

- En el punt 3 on diu:

3. Per al cas de les competicions que puguin ser objecte d'ajut del Govern de les Illes Balears i que l'interessat pugui accedir a un ajut màxim del 50 % del cost del trasllat amb vaixell o avió (segons publicació amb número de BOIB que indiqui la convocatòria corresponent).

Es refereix a:

 • Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials (BOIB núm. 72, de 3 de juny de 2021).
 • Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports, per la qual es convoquen ajuts en espècie per als desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a les proves esportives del programa oficial de competicions federades de les Illes Balears dels esportistes, clubs esportius i les seleccions autonòmiques de les Illes Balears (BOIB núm. 147, de 29 d'octubre de 2019).

Tercer. Comunicar aquests acords a la Base de Dades Nacional de Subvencions prèviament a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

La notificació d'aquests ajuts es farà mitjançant la publicació de l'acte de resolució al BOIB.

Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 22 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

Maó, 30 de maig de 2022

El secretari del Consell Executiu Per delegació de la presidenta Octavi Pons Castejón (Decret 427/2019, d'11 de juliol) (BOIB núm. 97 de 16-7-2019)