Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

Núm. 312047
Absència batle del terme municipal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Joan Riutort Crespí, Batle-President de l'Ajuntament de Santa Eugènia, atesa la meva absència del terme municipal de Santa Eugènia durant el termini entre els dies 22 al 29 de juny de 2022, ambdós inclosos, i atès el que disposa l'art. 47 del Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986.

RESOLC

1r.- Delegar la totalitat de les funcions de la Batlia al primer Tinent de Batle de l'Ajuntament, Sr. José Luis Urraca Martín, durant el termini esmentat.

2n.- Comunicar aquest Decret al Ple de la Corporació a la primera sessió que es celebri.

3r.- Remetre aquest Decret al B.O.I.B., per la seva publicació d'acord amb el que disposa l'art. 44.2 de l'esmentat Cos Legal.

 

Santa Eugènia,  1 de juny de 2022

El batle

Joan Riutort Crespí