Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Núm. 311522
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual es desestimen les sol·licituds presentades per les persones relacionades a l’annex, en el marc de la convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit 2019-2020 per concedir beques per a l'estudi, del programa de segona oportunitat per a persones desocupades de més de 16 i menys de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, cofinançada pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil, per al període 2014-2020, i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, que hagin cursat accions formatives finançades pel SOIB

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1.Mitjançant la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, de 4 de juny de 2019, (BOIB núm. 77 d'11 de juny), es va aprovar la convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per a l'estudi, del programa de segona oportunitat per a persones desocupades de més de 16 i menys de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, cofinançada pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil, per al període 2014-2020, i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, per al període 2019-2020.

2.D'acord amb el punt primer de l'annex 1 de la Resolució de la convocatòria esmentada, aquestes beques estan adreçades a les persones joves desocupades que cursin, entre d'altres, especialitats formatives de l'àmbit laboral que financi el SOIB. Les persones beneficiàries poden cursar especialitats formatives completes no conduents a certificats de professionalitat i mòduls formatius de certificats de professionalitat, inclòs el mòdul de pràctiques no laborals.

3.Dins del termini establert en el punt 6.4 de l'annex de la convocatòria, les persones relacionades a l'annex, varen presentar una sol·licitud de subvenció per a la convocatòria esmentada anteriorment.

4.El Servei de Gestió de Programes d'Ocupació 5 varen comprovar que les sol·licituds presentades per les persones que figuren a l'annex d'aquesta resolució no contenien la documentació establerta al punt 6.5. de l'annex de la la convocatòria i es varen requerir a les persones interessades perquè, en un termini de deu dies, esmenassin les deficiències de l'apartat anterior, amb indicació de que, si no ho feia, es consideraria que desisteix de la seva sol·licitud amb resolució prèvia que es dictaria en els termes que preveu l'article 21 de la Llei 39/2015.

5.Una vegada exhaurits els terminis de presentació d'esmenes, les persones interessades no varen donar resposta al requeriment.

Fonaments de dret

1.Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, de 4 de juny de 2019, (BOIB núm. 77 d'11 de juny), per la qual s'aprova la convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per a l'estudi, del programa de segona oportunitat per a persones desocupades de més de 16 i menys de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, cofinançada pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil, per al període 2014-2020, i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, per al període 2019-2020.

2.L'article 2.2 del Decret 22/2020, de 24 de juliol, de aprovació del Text consolidat del Decret d'aprovació dels Estatuts del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 131, de 25 de juliol) estableix que el SOIB, per a l'acompliment dels seus fins, pot dur a terme, entre altres, les funcions necessàries per gestionar les polítiques actives d'ocupació; gestionar el conjunt de programes i mesures d'orientació, ocupació, formació i formació amb alternança amb l'ocupació, que tenen per objecte millorar les possibilitats d'accés a la col·locació de les persones desocupades en el mercat de treball, per compte propi o d'altri; l'adaptació de la formació i requalificació per a l'ocupació dels treballadors, així com les altres accions destinades a fomentar l'esperit empresarial, l'economia social i a millorar les condicions dels treballadors.

3.D'acord amb els apartats g i i de l'article 9.4 del Decret 22/2020, de 24 de juliol, de aprovació del Text consolidat del Decret d'aprovació dels Estatuts del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 131, de 25 de juliol), és funció del president del SOIB autoritzar despeses, contreure obligacions i proposar pagaments del servei, així com concedir ajuts i subvencions.

4.La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, té per objecte la regulació del règim jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions públiques (BOE 276, de 18 de novembre).

5.El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre); té per objecte determinar el règim jurídic de les subvencions, la gestió de les quals correspon a l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears o a les entitats públiques que en depenen.

6.D'acord amb l'article 39.7 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, les subvencions que es concedeixen en consideració a la concurrència d'una determinada situació en el perceptor, no requereixen cap altra justificació que l'acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret de la situació esmentada prèviament a la concessió, sense perjudici dels controls que es puguin establir per verificar-ne l'existència.

7.Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, de 10 d'octubre de 2013, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de polítiques actives d'ocupació gestionades pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 146, de 24 d'octubre).

8.D'acord amb l'article 7.3 de l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, de 10 d'octubre de 2013, la selecció dels beneficiaris es pot dur a terme per procediments que no són de concurs quan no siguin necessàries la comparació i la prelació, en un únic procediment, de totes les sol·licituds entre si (d'acord amb l'article 17.2 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre).

9.La Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat- Autònoma de les Illes Balears per l'any 2015, en la disposició final setena modifica l'article 1 de la Llei 7/2000, de 15 de juny, de creació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, i el defineix com un organisme autònom dotat de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, adscrit a la conselleria competent en matèria de treball.

10.D'acord amb el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears , (BOIB núm. 21, de 15 de febrer de 2021), el SOIB està adscrit a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

Per tot això dict la següent

Resolució

Primer. Tenir per desistides les sol·licituds de subvenció presentades per les persones que figuren a l'annex d'aquesta resolució en el marc de la convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per a l'estudi, del programa de segona oportunitat per a persones desocupades de més de 16 i menys de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, cofinançada pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil, per al període 2014-2020, i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, per al període 2019-2020, i arxivar-ne l'expedient.

Segon. Publicar la resolució al Butlletí de les Illes Balears i a la pàgina web del SOIB

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears en el termini d'un mes comptador des del dia següent a la notificació d'aquesta Resolució a la persona interessada, d'acord amb el que disposen l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril) i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).

Contra la present resolució, també s'hi pot interposar directament un Recurs Contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciosos Administratius en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent a la notificació a la persona interessada d'aquesta Resolució, en la forma i condicions previstes a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (BOE núm. 167, de 14 de juliol).

 

Palma, 19 de maig de 2022

El director general de Model Econòmic i Ocupació

Llorenç Pou Garcias

Per delegació de competències del president del SOIB

(Resolució de 09/07/2019, BOIB núm. 94, d'11 de juliol)

 

 

ANNEX

NÚM. EXPEDIENT

DNI

NÚM. ACCIÓ FORMATIVA

DATA REQUERIMENT

DATA FI PRESENTACIÓ REQUERIMENT

BEPO 004/2019-2020

43112552H

560/18

09/03/22

23/03/22

BEPO 670/2019-2020

49413104L

386/19

09/03/22

23/03/22

BEPO 271/2019-2020

55236982K

884/18

22/09/21

06/10/21

BEPO 575/2018-2020

X9716521X

694/19, 692/19 i 693/19

08/04/21

22/04/21

BEPO 086/2019-2020

55233302K

561/18, 563/18, 564/18 i 565/18

23/02/21

09/03/21