Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 310722
Resolució del secretari general de la Conselleria Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla d’estadística de les Illes Balears 2022-2025

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 18 de novembre de 2021, el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball ordena que se substanciï consulta pública prèvia, a través del Portal de participació ciutadana, sobre la proposta d'elaboració del Projecte pel qual s'aprova el Pla d'estadística de les Illes Balears 2022-2025.

2. Aquesta consulta es va substanciar des de dia 22 de novembre de 2021 fins al dia 22 de desembre de 2021, a través del Portal de Participació ciutadana.

3. En data 18 de maig de 2022 el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball va ordenar l'inici del procediment per a la tramitació del Projecte de decret de referència, i va designar al Secretari General de la Conselleria Model Econòmic, Turisme i Treball com a òrgan responsable de tramitar aquest procediment.

4. El 26 de maig de 2022, el secretari general va emetre la memòria d'anàlisi d'impacte normatiu sobre el Projecte de decret esmentat al primer apartat.

Fonaments de dret

1. La Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, en l'article 58 estableix que els projectes de reglament s'han de sotmetre, entre d'altres, al tràmit d'informació pública, quan resulti preceptiva o sigui convenient a criteri de l'òrgan responsable de la tramitació. A aquest efecte, s'ha de publicar un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que indiqui el termini per fer els suggeriments i el lloc web on es pot accedir al projecte normatiu.

També estableix que el tràmit d'audiència i informació pública, que es poden impulsar de forma simultània, ha de ser adequat a la naturalesa de la disposició i, en tot cas, no inferior a deu dies.

2. Així mateix, l'article 51 de la mateixa llei preveu que les iniciatives normatives s'han de publicar en la web de la administració autonòmica per tal de garantir l'accés de la ciutadania a la informació i per facilitar la participació i la presentació de suggeriments per mitjans telemàtics.

Per això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Sotmetre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla d'estadística de les Illes Balears 2022-2025 al tràmit d'informació pública per mitjà d'un anunci que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i per mitjà de la publicació del text del Projecte en la pàgina web http://participaciociutadana.caib.es.

2. Fixar el termini d'informació pública en 15 dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Els suggeriments s'han presentar en qualssevol dels llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, adreçats a la secretaria general de Model Econòmic, Turisme i Treball del C/Montenegro, 5 de Palma (DIR·3 A04003745).

3. Habilitar la possibilitat de presentar-hi al·legacions per mitjans telemàtics mitjançant l'apartat «Participació en l'elaboració de normativa» de la pàgina web de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears (https://participaciociutadana.caib.es), en el termini que estableix l'apartat anterior.

 

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o l'entitat que les fa, s'inclouran en l'expedient d'elaboració normativa, tot i que no constin en el registre d'entrada electrònic de l'Administració de la Comunitat Autònoma. A aquest efecte, el funcionari o funcionària de l'òrgan competent de la tramitació del procediment normatiu que les rebi electrònicament ha d'emetre una diligència de les al·legacions presentades.

4. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (30 de maig de 2022)

El secretari general Jaume Colom Adrover