Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 310380
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional, de dia 26 de maig de 2022 per la qual es dicten les instruccions per regular el procés d’admissió i matriculació dels alumnes a les Escoles Oficials d’Idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 2 d'abril de 2020, el conseller d'Educació, Universitat i Recerca va dictar Resolució per la qual es dicten les instruccions per regular el procés d'admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments d'idiomes dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mentre no es publiqui la normativa autonòmica d'aquest procés (BOIB núm. 53, de 7 d'abril).

2. En la proposta de resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 20 de maig de 2022, s'ha justificat la necessitat de dur a terme determinats canvis en els processos d'admissió i matriculació dels alumnes, per afavorir-ne tant l'accés com la gestió i facilitar el compliment dels principis administratius d'economia processal, eficiència, eficàcia, així com també el de seguretat jurídica, que han d'estar presents en totes les actuacions que dugui a terme l'Administració.

Fonaments de dret

1. El Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre (BOE núm. 311, de 23 de desembre), pel qual es fixen les exigències mínimes del nivell bàsic a l'efecte de certificació i s'estableix el currículum bàsic dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i s'estableixen les equivalències entre els ensenyaments d'idiomes de règim especial regulats en diversos plans d'estudis i els del Reial decret.

2. El Reial decret 1/2019, d'11 de gener (BOE núm. 11, de 12 de gener), pel qual s'estableixen els principis bàsics comuns d'avaluació aplicables a les proves de certificació oficial dels nivells Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1, i Avançat C2 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial.

3. El Decret 34/2019 de 10 de maig (BOIB núm. 66, de 16 de maig), pel qual s'estableixen l'ordenació, l'organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 12/2019 de 2 de juliol, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer) estableix que la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres és competent en els ensenyaments de règim especial.

5. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'Educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març), regula en l'article 35, els ensenyaments d'idiomes de règim especial.

 

Per això, atesa la proposta de resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 25 de maig de 2022, d'acord amb la normativa vigent citada en els fonaments de dret, i a l'empara de l'article 16 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer

Aprovar les instruccions per regular el procés d'admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments d'idiomes de les Escoles Oficials d'Idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució i la relació de títols i certificats que donen accés als distints nivells de les Escoles Oficials d'Idiomes de les Illes Balears sense necessitat de realitzar la prova de nivell que figura a l'annex 2.

Segon

Disposar que aquesta resolució substitueix la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 2 d'abril de 2020, per la qual es dicten les instruccions per regular el procés d'admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments d'idiomes de les Escoles Oficials d'Idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mentre no es publiqui la normativa autonòmica d'aquest procés, publicada al BOIB núm. 53, de 7 d'abril de 2020.

Tercer

Autoritzar la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres per tal que dicti la resolució per la qual s'estableix i s'ordena la publicació del calendari d'admissió i matriculació a les Escoles Oficials d'Idiomes que ha de regir per al curs 2022-2023.

Quart

Disposar que aquesta Resolució entri en vigor l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà del dia en què es publiqui en el BOIB, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En el cas que s'interposi un recurs de reposició, una vegada desestimat aquest, expressament o per silenci, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb el que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998.

 

Palma, 26 de maig de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí Xavier March i Cerdà

 

ANNEX 1

Primer. Organització i requisits d'accés als ensenyaments d'idiomes de règim especial

1. Organització

1. Els ensenyaments d'idiomes que s'imparteixen a les escoles oficials d'idiomes s'organitzen en els nivells següents: nivell bàsic (A1 i A2), que es correspon amb el nivell A del Marc europeu comú de referència per a les llengües, nivell intermedi (B1 i B2), que es correspon amb el nivell B del Marc europeu comú de referència per a les llengües, i nivell avançat (C1 i C2), que es correspon amb el nivell C del Marc europeu comú de referència per a les llengües. L'oferta d'aquests nivells i cursos als centres es realitzarà en funció de la demanda i dels recursos disponibles.

2. Els ensenyaments del nivell bàsic A1 s'organitzen en un curs en tots els idiomes que s'ofereixen a les Escoles Oficials d'Idiomes. Els ensenyaments del nivell bàsic A2 dels idiomes alemany, anglès, català, espanyol com a llengua estrangera, francès i italià, s'organitzen en un curs.

En el cas dels idiomes àrab, japonès, rus i xinès, el nivell bàsic A2 s'organitza en dos cursos: bàsic A2.1 i bàsic A2.2.

3. Els ensenyaments del nivell intermedi B1 dels idiomes alemany, anglès, català, espanyol com a llengua estrangera, francès i italià s'organitzen en un curs. En el cas dels idiomes àrab, japonès, rus i xinès, el nivell intermedi B1 s'organitza en dos cursos: intermedi B1.1 i intermedi B1.2.

Els ensenyaments del nivell intermedi B2 dels idiomes àrab, alemany, anglès, francès, italià, japonès, rus i xinès s'organitzen en dos cursos: intermedi B2.1 i intermedi B2.2. En el cas dels idiomes català i espanyol com a llengua estrangera, el nivell intermedi B2 s'organitza en un curs.

4. Els ensenyaments del nivell avançat C1 dels idiomes alemany, anglès, francès i italià s'organitzen en dos cursos: avançat C1.1 i avançat C1.2. En el cas dels idiomes català i espanyol com a llengua estrangera, el nivell avançat C1 s'organitza en un curs.

Els ensenyaments del nivell avançat C2 dels idiomes alemany, anglès, català, espanyol com a llengua estrangera, francès i italià s'organitzen en un curs.

5. La incorporació de l'alumnat procedent dels ensenyaments que s'extingeixen, regulats pel Reial decret 1629/2006, de 29 de desembre, al nou pla d'estudis es farà d'acord amb el quadre d'equivalències que s'estableix a la disposició addicional quarta del Decret 34/2019, de 10 de maig (BOIB núm. 66, de 16 de maig) pel qual s'estableixen l'ordenació, l'organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Requisits d'accés

1. Les persones que vulguin accedir als estudis de les escoles oficials d'idiomes han de complir els requisits següents:

a) Estar en possessió d'un DNI o NIE

b) Tenir setze anys complerts dins l'any natural (curs escolar en el cas del programa EOIES) en què es comencin aquests estudis o haver cursat i aprovat 4t curs d'ESO.

També hi poden accedir les persones de més de catorze anys que hagin cursat i aprovat 2n curs d'ESO sempre que es tracti de la continuació de l'ensenyament d'un idioma estranger diferent del cursat a l'educació secundària obligatòria com a primera llengua estrangera.

2. El requisit d'edat mínim no s'ha de considerar quan es tracti d'alumnat d'altes capacitats intel·lectuals que, seguint mesures de flexibilització, es trobi escolaritzat en un curs en el qual l'edat ordinària d'escolarització es correspongui amb les edats mínimes d'accés a les escoles oficials d'idiomes, indicades al punt anterior. Independentment de la seva edat, aquests alumnes, podran accedir als ensenyaments impartits a les escoles oficials d'idiomes en igualtat de condicions que la resta de l'alumnat del curs en què estigui escolaritzat, d'acord amb l'atenció a alumnat amb altes capacitats intel·lectuals proposada a l'article 76 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, en la redacció actual donada per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre.

Segon. Alumnat de la modalitat presencial

1. Procés d'admissió

1. 1. La Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres publicarà una resolució anual amb les instruccions per al procés i el calendari de preinscripció i matrícula a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Aquest procés serà homogeni per a totes les Escoles Oficials d'Idiomes i es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

1.2. Han de realitzar la preinscripció  en els terminis que s'estableixin totes les persones que:

- Vulguin cursar estudis d'un idioma per primera vegada.

- Vulguin canviar de centre.

- Hagin interromput els estudis i vulguin incorporar-se de nou a l'ensenyament oficial presencial.

- Hagin perdut el dret de permanència en el centre per acumulació de faltes d'assistència.

- Hagin anul·lat la seva matrícula el curs anterior.

- Vulguin continuar estudiant el mateix idioma que cursen o han cursat en règim lliure, als programes That's English, EOIES, EOI-CEPA, altres programes o cursos específics.

1. 3. Els alumnes que estiguin escolaritzats en règim oficial en una determinada Escola Oficial d'Idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i que promocionin o repeteixin són considerats com a alumnat de continuïtat per a aquest centre, idioma i modalitat i no han de participar en el procés d'admissió.

1.4. Els alumnes que no puguin continuar amb els seus estudis en un centre a causa de la supressió del curs al qual estan matriculats o perquè no hi hagi oferta del curs immediatament superior, podran continuar els seus estudis en un altre centre sense haver de participar en el procés de preinscripció sempre que hi hagi oferta del curs desitjat i places vacants.

1. 5. En formalitzar la preinscripció, es poden consignar per ordre de preferència, un màxim de dos idiomes. Cal presentar una sol·licitud per a cada idioma elegit.

1.6. La preinscripció dels nous alumnes s'ha d'efectuar d'acord amb el període establert a la resolució que anualment, per a cada curs escolar, dicti el director general de Planificació, Ordenació i Centres, amb les instruccions que regulen aquest procés.

1.7. En la preinscripció  d'un determinat idioma només es podrà seleccionar un centre i un curs.

1.8. La preinscripció és gratuïta i es realitza preferentment de forma telemàtica a través de la pàgina web de l'escola a la qual es sol·licita plaça en el període establert. Els centres han de donar assistència presencial a aquelles persones que per qualsevol motiu tinguin dificultats per realitzar- la.

1.9. Les persones  que no hagin realitzat la preinscripció o la matrícula en el termini establert, podran optar per sol·licitar una plaça al període d'adjudicació de darreres vacants (s'entenen per darreres vacants aquelles places que s'adjudiquen una vegada finalitzat el procés d'admissió, des de la preinscripció fins a l'adjudicació de places dels alumnes en llista d'espera).

2. Vies d'accés als diferents nivells i cursos

2. 1. Per a l'accés al nivell bàsic A1 no es requereix cap requisit acadèmic; per tant, només s'ha d'acreditar el compliment dels requisits generals d'accés establerts al punt 2. del títol Primer d'aquesta Resolució.

2. 2 Per a l'accés a un nivell o curs superior a bàsic A1, s'han de tenir en compte les consideracions següents:

- Les certificacions oficials de nivell de les Escoles Oficials d'Idiomes en les seves diferents modalitats donaran accés al curs immediatament superior en l'idioma i la modalitat corresponent. Així els certificats acreditatius d'haver adquirit les competències pròpies dels nivells bàsic A1, bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1 permeten accedir, respectivament, als ensenyaments dels nivells bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2 de l'idioma i la modalitat corresponents, en el curs que per a cada idioma estableix el Decret 34/2019 a les Escoles Oficials d'Idiomes de les Illes Balears.

- Les persones que aportin un certificat oficial dels indicats a  l'annex 2 d'aquesta resolució, podran accedir al nivell o curs immediatament superior a l'acreditat pel certificat corresponent.

- Així mateix, els alumnes que es troben en les situacions previstes en els punts 2.1. i 2.2, poden sol·licitar ser matriculats a un curs inferior al qual estan o hagin estat matriculats però que no hagin superat, o poden sol·licitar ser matriculats a un nivell superior al que els correspon mitjançant la promoció per haver obtingut un certificat reconegut o altres. Aquesta sol·licitud s'ha de formular després del procés d'admissió. La direcció del centre l'ha d'autoritzar sempre que hi hagi places vacants.

2.3. Per a l'accés mitjançant prova d'anivellació, s'han de tenir en compte les consideracions següents:

- La Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres convoca anualment el lloc i les dates de preinscripció i de les proves d'anivellació en la resolució pertinent.

- Les persones que acreditin un domini suficient de les competències d'un idioma poden sol·licitar plaça al nivell que indiquin els resultats de la prova d'anivellació o a un nivell inferior. Els alumnes que hagin superat a través del programa EOIES un determinat nivell podran accedir amb la prova d' anivellació a un nivell superior al qual accedirien mitjançant la promoció corresponent.

- Les proves d'anivellació s'han de fer en la data fixada en la resolució anual o en les dates que, per raons excepcionals, estableixi cada escola amb el vist i plau de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

- La prova d'anivellació serà unificada per a cada idioma a totes les Escoles oficials d'Idiomes, i es realitzarà de forma presencial a cada Escola Oficial d'Idiomes, amb l'excepció de l'idioma anglès, que es farà telemàticament durant tot el període de preinscripció.

- Quinze dies hàbils abans de l'inici del període de preinscripció, cada Escola Oficial d'idiomes ha de fer publiques a la seva pàgina web les dates de les proves d'anivellació dels idiomes que es realitzin de manera presencial. La realització d'aquestes proves no pot dificultar ni interrompre l'activitat acadèmica normal de l'Escola Oficial d'Idiomes.

- En un període màxim de tres dies després de la realització de les proves, cada Escola Oficial d'Idiomes publicarà a la seva pàgina web la relació de sol·licitants presentats a les proves de l'idioma corresponent, en la qual s'hi ha de fer constar el nom i llinatges del sol·licitant, i el curs al qual pot accedir. En el cas de l'anglès, no es publicarà cap llista, ja que els sol·licitants que han realitzat la prova d'anglès telemàtica podran desar un justificant d'haver realitzat aquesta prova amb indicació de la puntuació i del curs al qual poden accedir.

- La realització de la prova només té efectes per a la classificació en el curs a què pot accedir el sol·licitant. No es pot presentar sol·licitud de revisió del resultat d'aquestes proves.

- Un cop el sol·licitant ha obtingut plaça i ha formalitzat la matrícula en el nivell que li pertoca, els efectes de la prova d'anivellació són d'aplicació a qualsevol Escola Oficial d'Idiomes situada en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació i Formació Professional. Per tal motiu, l'Escola Oficial d'Idiomes on s'hagi realitzat la prova d'anivellació i la matrícula pot expedir, a instància de la persona interessada, un certificat a efectes de matrícula i sense validesa acadèmica que acrediti haver realitzat tant la prova com la matrícula. Aquest certificat només té validesa per al curs acadèmic en què s'ha realitzat la prova.

3. Documents acreditatius per a la formalització de la preinscripció

Per a la formalització de la preinscripció són necessaris els següents documents:

a) DNI o NIE per a tots els sol·licitants

b) Per aquells sol·licitants que vulguin accedir a un curs superior a bàsic A1, certificació reconeguda acreditativa del nivell de competència en l' idioma corresponent, d'acord amb el que s'estableix a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

c) Per aquells sol·licitants menors de 16 anys, els certificats dels centres de secundària que acreditin les situacions indicades als punts 2.1 i 2.2 del títol Primer d'aquesta Resolució.

4. Procés d'admissió: publicació de llistes de sol·licitants, període d'al·legacions i  adjudicació de places

4.1. Un cop finalitzat el termini de lliurament de sol·licituds, es publicaran les llistes provisionals de persones preinscrites, indicant l'idioma i curs o nivell.

4.2. Es podran presentar al·legacions davant la direcció del centre en un termini de quatre dies hàbils després de la seva publicació, i s'hauran de resoldre un termini de tres dies hàbils. La resolució de la direcció es pot recórrer davant la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres. Aquest recurs esgota la via administrativa.

4.3. Un cop resoltes les al·legacions, s'han d'admetre tants sol·licitants com places disponibles tingui el centre.

4.4. Quan hi hagi més sol·licituds que places disponibles a un determinat idioma i nivell o curs, s'ha d'efectuar un sorteig públic per establir l'ordre d'admissió, en els termes que determini la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

4.5. La direcció de cada Escola Oficial d'Idiomes ha de resoldre sobre l'assignació de vacants aplicant el resultat d'aquest sorteig. El centre ha de publicar la llista d' admesos i, si escau, la de no admesos, abans de les dates de matriculació. La llista dels alumnes no admesos ha de ser considerada com a llista d'espera.

4.6. Aquesta fase del procés s'ha de dur a terme en un termini màxim de 15 dies hàbils, comptats des de l'acabament de les proves d'anivellació, i prorrogable, excepcionalment, amb el vistiplau del director general de Planificació, Ordenació i Centres.

4.7. Les sol·licituds per cursar el segon idioma només seran tingudes en compte si, un cop acabat el procés d'admissió per a tots els idiomes i tots els cursos, queden vacants de l' idioma i el curs sol·licitats en segon lloc. En cas d'existir aquestes vacants, s'ha d'actuar amb tots els sol·licitants de la mateixa manera que en el procés per al primer idioma.

5. Matrícula ordinària als ensenyaments presencials

5.1. Una vegada finalitzat el procés d'admissió, les escoles determinaran el calendari de matrícula al mes de juliol, setembre i primera quinzena d'octubre, segons les instruccions i els terminis establerts per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

5.2. S'han de matricular, en primer lloc, tots els alumnes que segueixen l'ensenyament oficial en règim presencial i que, després d'haver aprovat la convocatòria de les proves del mes de juny, vulguin matricular-se a la mateixa escola en el mateix idioma. Dins d'aquest grup s'inclouen aquells alumnes que, havent cursat el primer curs d'un nivell com a alumnes presencials, han obtingut, com a alumnes lliures el certificat d'aquell nivell i es matriculen del nivell següent. Després, s'han de matricular els admesos com a nous alumnes.

5. 3. L'escola garantirà la reserva de plaça per a aquells alumnes oficials de la modalitat presencial que estiguin pendents d'aprovar o repetir curs en la convocatòria de setembre.

5.4.  Tant els alumnes oficials de la modalitat presencial que continuïn els estudis a l'Escola Oficial d'Idiomes, com nous alumnes admesos tenen dret a tenir plaça per al curs, però això no pressuposa dret preferent a l'hora d'elegir horari. L'elecció de l'horari es farà seguint l'ordre de prelació següent:

- Alumnes oficials de règim presencial que promocionen segons els resultats de la convocatòria ordinària i alumnes d'altres centres que promocionen segons els resultats de la convocatòria ordinària  i no poden continuar els seus estudis al centre d'origen.

- Sol·licitants admesos amb plaça assignada.

- Sol·licitants admesos  de les llistes de reserva (juliol).

- Alumnes oficials de règim presencial que promocionen o repeteixen segons els resultats de la convocatòria extraordinària.

- Alumnes d'altres centres que promocionen segons els resultats de la convocatòria extraordinària  i no poden continuar els seus estudis al centre d'origen.

- Sol·licitants admesos amb plaça assignada dels programes EOIES / EOI-CEPA o altres programes,  inscrits en les proves lliures o en That's English que promocionen o repeteixen en funció dels resultats de la convocatòria extraordinària.

- Sol·licitants admesos de les llistes de reserva (setembre).

- Altres situacions.

5. 5. Una vegada feta la reserva de places necessàries per als alumnes indicats a l'apartat anterior, aquelles escoles en les quals quedin places vacants podran admetre i matricular persones no preinscrites.

5. 6. Les Escoles Oficials d'Idiomes han de determinar les dates i els torns de matriculació, d'acord amb el que s'assenyala en els punts anteriors, de la qual cosa s'ha d'informar públicament amb una antelació mínima de deu dies naturals respecte de les dates establertes.

5. 7. Quan, malgrat haver-se produït un canvi d'escola dins la comunitat, no es requereixi procés d'admissió, la documentació referent a l'alumne s'ha de remetre d'ofici d'una Escola Oficial d'Idiomes a l'altra.

5. 8. Si el sol·licitant no formalitza la matrícula en el període establert, perd tots els drets sobre la plaça obtinguda.

6. Matrícula d'actualització en cursos inferiors

6.1. La sol·licitud per a realitzar aquest tipus de matrícula es presentarà al centre una vegada finalitzat el període d'admissió i només s'acceptarà en el cas que hi hagués vacants en el curs i idioma sol·licitat.  Aquest tipus de matrícula, que no tindrà efectes acadèmics ni donarà lloc a cap certificació oficial, es farà constar en l'expedient acadèmic.

6.2. Els alumnes en aquesta situació acadèmica no tenen dret a sol·licitar una nova expedició del certificat obtingut anteriorment, però poden sol·licitar un certificat d'actualització al centre on estiguin matriculats.

Durant un mateix curs acadèmic no es pot simultaniejar una matrícula ordinària als ensenyaments presencials amb una matrícula d'actualització del mateix idioma.

7. Taxes de matrícula

7. 1. Només han de realitzar el pagament de les taxes per la prestació de serveis docents de les escoles oficials d'idiomes les persones de les quals s'hagi acceptat la sol·licitud.

Aquestes taxes, així com les exempcions i bonificacions, venen determinades per la Resolució anual per la qual s'estableix l'actualització de les bases, el tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). Els imports corresponents als ensenyaments d'idiomes de règim especial, així com les exempcions i bonificacions que pertoquin, seran les recollides a la resolució anual de actualització de taxes.

El pagament de les taxes es realitzarà mitjançat el model 046 de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB). L'enllaç a aquest model estarà disponible per als interessats a la pàgina de l'Escola Oficial d'Idiomes on s'hagi fet la preinscripció.

7. 2. L'alumnat de nou ingrés que no hagi estat mai matriculat abans en una Escola Oficial d'Idiomes de les Illes Balears, en règim oficial, lliure, en cursos específics, programes EOIES / EOI-CEPA o altres programes, haurà d'abonar la taxa d'obertura d'expedient.

7. 3. L'alumnat que s'hagi matriculat en més d'un idioma en diferents escoles, només haurà d'abonar l'obertura d'expedient, si escau, en una de les escoles i presentar el justificant de matrícula en l'altra escola.

7. 4. L'alumnat matriculat anteriorment en qualsevol de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears, en règim oficial, lliure, en cursos específics o en els programes EOIES / EOI - CEPA,  o altres programes  a excepció de That's English, que vol fer trasllat d'expedient a una altra escola de les Illes Balears no haurà d'abonar la taxa de trasllat d'expedient i estarà exempt d'abonar la taxa d'obertura d'expedient.

7. 5. L'alumnat matriculat anteriorment en una Escola Oficial d'Idiomes fora de les Illes Balears, que vol fer trasllat d'expedient a una escola de les Illes Balears haurà d'abonar la taxa de trasllat d'expedient i la taxa d'obertura d'expedient.

8. Matrícula extraordinària

Un cop admesos els alumnes de la llista de reserva, si encara hi ha vacants, s'han d'admetre sol·licituds en el mes de setembre (darreres vacants). L'ordre d'entrada de les sol·licituds determina l'admissió en les places vacants.

Si després encara queden vacants, s'obrirà un període de matrícula extraordinari dins la primera quinzena del mes d'octubre.

Tercer. Alumnat de la modalitat semipresencial

Modalitat semipresencial

1. Atès que els ensenyaments d'idiomes han d'adequar-se a diferents models en els quals l'alumnat pugui tenir el seu ritme d'aprenentatge en funció de les seves necessitats i disponibilitat, mitjançant una organització i una metodologia que facilitin la conciliació de l'aprenentatge amb la vida laboral i personal, les escoles oficials d'idiomes podran impartir una part dels seus ensenyaments en la modalitat semipresencial.

En els ensenyaments de la modalitat semipresencial es combina la docència telemàtica mitjançat una plataforma virtual, amb sessions presencials a l'Escola Oficial d'Idiomes. La Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres fixarà el nombre mínim d'hores lectives que cal impartir a la plataforma virtual, que en tot cas no podrà ser superior al 50% del total d'hores lectives previst per al curs, nivell i idioma corresponent.

2 . Per als alumnes d'aquesta modalitat d'ensenyament són requisits tant l'assistència regular a classe al centre, com la seva participació en les activitats programades a aquest efecte a la plataforma virtual.

El procés d'admissió i matrículació per a aquelles persones que vulguin optar per la modalitat semipresencial és el mateix que el de la modalitat presencial.

Quart. Alumnat de la modalitat d'ensenyament lliure

1. Modalitat d'ensenyament lliure

La modalitat d'ensenyament lliure permet l'obtenció dels certificats dels nivells bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2 dels idiomes que es cursen a les escoles oficials d'idiomes mitjançant la superació de les proves específiques, d'acord amb els continguts curriculars de cada nivell.

2. Convocatòria de les proves lliures i matriculació

2.1. La Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres convoca anualment les proves lliures de competència general per a l'obtenció del certificat de nivell dels diferents idiomes impartits a les Escoles Oficials d'Idiomes de les Illes Balears; així mateix estableix el lloc i les dates en què s'han de dur a terme les proves en la resolució que aprova les instruccions que regulen les bases que han de regir la convocatòria de cada any.

No s'aplica cap tipus de baremació ni de sorteig per accedir a aquesta modalitat d'ensenyament. Depenent del nombre de candidats d'un determinat idioma es podrà realitzar un sorteig per a la seva adscripció a les diferents escoles de les Illes Balears en funció de la seva capacitat.

2.2. El procés de matriculació i de realització de les proves s'ha de fer d'acord amb la Resolució específica que anualment i per a cada curs escolar publica la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

Aquesta matrícula dóna dret a realitzar les proves lliures. Els alumnes lliures tenen dret a dues convocatòries, una ordinària i una altra extraordinària, que es realitzaran, amb caràcter general, en juny i setembre respectivament.

L'alumne de règim presencial o de distància que es trobi cursant un determinat nivell, es pot presentar a les proves de certificació lliures del mateix idioma sempre que, com a alumne lliure, es matriculi d'un altre curs diferent en el qual està matriculat com a alumne presencial o de distància.

 

​​​​​​​Cinquè. Alumnat de la modalitat d'ensenyament a distància

Criteris d'admissió dels alumnes i matriculació

1. El règim aplicable a aquest alumnat és el que s'estableix en la resolució anual del director general de Planificació, Ordenació i Centres, per la qual es dicten les instruccions que regulen l'organització dels ensenyaments d'anglès en la modalitat a distancia.

Per accedir als ensenyaments d'idiomes en la modalitat a distància és requisit tenir setze anys complerts l'any en què es comencin els estudis.

La resta de criteris d'admissió dels alumnes són els que s'estableixen en les instruccions de començament de curs per a aquesta modalitat.

2. La matriculació s'ha d'efectuar a l'inici del curs escolar en els centres on estigui implantada aquesta modalitat d'ensenyament i autoritzada per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

Sisè. Alumnat del programa EOIES i del programa EOI-CEPA

1. Alumnat EOIES

1. Mitjançant resolució anual de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, s'obre la convocatòria de participació en el programa EOIES per als centres docents públics i concertats d'Educació Secundària i Batxillerat. Aquesta resolució s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de l'esmentada direcció general.

2. El programa EOIES, de col·laboració de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears amb els centres d'Educació Secundària i Batxillerat, està adreçat als alumnes de 4t d'ESO i 1r i 2n de Batxillerat que cursen l'idioma anglès, alemany o francès al seu centre. L'alumnat inscrit al programa és tutoritzat al llarg del curs escolar per professorat de l'Escola Oficial d'Idiomes a la qual estiguin adscrits, amb l'objectiu de preparar-se per a les proves d'idiomes convocades a les Escoles Oficials d'Idiomes.

3. Els alumnes dels centres IES i CC participants al programa EOIES es poden matricular a les proves de certificació de nivell de l'idioma alemany, anglès i francès a les Escoles Oficials d'Idiomes de referència a les quals estiguin adscrits, mitjançant resolució anual de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres. En aquesta resolució, que es publicarà al BOIB, s'estableix igualment el procés de matriculació dels esmentats alumnes a la resta de cursos no conduents a certificació en què s'hagin inscrit prèviament a l 'inici del programa.

2. Alumnat EOI-CEPA

1. Els alumnes dels Centres d'Educació per a Persones Adultes (CEPA) matriculats en els cursos de llengua anglesa poden participar en el programa de col·laboració EOI-CEPA de preparació a les proves de nivell bàsic A1 i bàsic A2 de les Escoles Oficials d'idiomes.

L'alumnat inscrit al programa EOI-CEPA és tutoritzat al llarg del curs escolar per professorat d'anglès de l'Escola Oficial d'Idiomes a la qual estiguin adscrits, amb l'objectiu de preparar-se per a les proves d'anglès convocades a les Escoles Oficials d'Idiomes per a aquests nivells.

2 Els òrgans competents en matèria d'ensenyaments d'idiomes de règim especial i d'educació per a persones adultes convoquen anualment la inscripció al programa i la matrícula a les proves  mitjançant resolució que regula el procés.

 

​​​​​​​Setè. Altres cursos

A més de l'educació formal, regulada pel Decret 34/2019, de 10 de maig, les escoles oficials d'idiomes podran impartir cursos quadrimestrals o anuals de cultura o de perfeccionament i especialització de competències en idiomes, dirigits a determinats col·lectius professionals, i en general a persones adultes amb necessitats específiques d'aprenentatge.

La Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, regularà l'oferta, el calendari i les condicions de matrícula per a aquest tipus de cursos.

Vuitè. Incompatibilitats

1. Són incompatibles les modalitats d'alumne presencial i a distància d'un mateix idioma. L'alumnat es pot matricular com a lliure de qualsevol curs, excepte del que està matriculat com a alumne presencial o a distància.

2. El professorat que presti serveis en una Escola Oficial d'Idiomes no pot matricular-se en el seu centre de l'idioma que imparteix.

 

ANNEX 2 Títols i certificats que donen accés als distints nivells de les Escoles Oficials d'Idiomes sense necessitat de prova de nivell

Les persones que aportin un certificat oficial dels nivells recollits en aquest annex podran accedir al curs següent a l'acreditat pel certificat, segons taula adjunta (Ex. Qui certifiqui un CertAcles A1 en anglès podrà optar a cursar el nivell Bàsic A2 de la mateixa llengua sense necessitat de fer cap prova de nivell).

TOTS ELS IDIOMES

INSTITUCIÓ/ORGANISME

Bàsic A2

Intermedi B1

Intermedi B2

Avançat C1

Avançat C2

 

Escoles Oficials d'idiomes

 

RD 1041/2017 (1)

Certificat de nivell bàsic A1

Certificat de nivell bàsic A2

Certificat de nivell intermedi B1

Certificat de nivell intermedi B2

Certificat de nivell avançat C1

 

RD 1629/2006 (2)

---

Certificat de nivell bàsic

Certificat de nivell intermedi

Certificat de nivell avançat

Certificat de nivell C1

 

RD 967/1988 (3)

---

---

Certificat del Cicle Elemental

Certificat d'Aptitud

---

Universitats espanyoles

acreditades per l'Associació de Centres d'Educació Superior

(ACLES) (4)

 

CertAcles A1

 

CertAcles A2

 

CertAcles B1

 

CertAcles B2

 

CertAcles C1 o C2

  1. Reial Decret 1041/2017, de 22 de desembre (BOE núm. 311, de 23 de desembre de 2017), pel qual es fixen les exigències mínimes del nivell bàsic a l'efecte de certificació i s'estableix el currículum bàsic dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i s'estableixen les equivalències entre els ensenyaments d'idiomes de règim especial regulats en diversos plans d'estudis i els d'aquest Reial decret.
  2. Reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre (BOE núm. 4, de 4 de gener de 2007), pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
  3. Reial decret 967/1988, de 2 de setembre (BOE núm. 218, de 10 de setembre de 1988) sobre Ordenació dels ensenyaments corresponents al primer nivell dels ensenyaments especialitzats d'idiomes.
  4. Títols, diplomes i certificats que continguin el segell del model d'acreditació d'exàmens d'ACLES

ALEMANY

Institució/Organisme

Bàsic A2

Intermedi B1

Intermedi B2

Avançat C1

Avançat C2

 

Goethe-Zertifikat A1

Goethe-Zertifikat A2

Goethe-Zertifikat B1

Goethe Zertifikat B2

Goethe Zertifikat C1 – C2

 

 

Goethe Institut

Start Deutsch 1(SD 1)

 

Fit in Deutsch 1 (Fit 1)

Start Deutsch 2 (SD2)

 

Fit in Deutsch 2 (Fit 2)

BULATS 40-59 punts*

ZDfB (Zertifikat Deutsch für den Beruf)

ZDfB (Zertifikat Deutsch für den Beruf)

GDS (Großes Deutsch Sprachdiplom )

 

 

 

    BULATS 20-39 punts*

 

BULATS 60-74 punts*

PWD (Prüfung

Wirtschaftsdeutsch International)

 

KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom)

 

 

 

 

 

 

BULATS 75 -89 punts*

 

BULATS 90 -100 punts*

 

 

 

 

 

 

   ZOP (Zentrale    Oberstufenprüfung)

TestDaF-Institut

 

 

TestDaF nivell 3

TestDaF nivell 4

TestDaF nivell 5

Kultusministerkonferenz (KMK)

(Deutsches Sprachdiplom)

 

DSD -A2 (Deutsches Sprachdiplom A2)

DSD I (Deutsches Sprachdiplom Stufe1)

 

DSD II (Deutsches Sprachdiplom Stufe 2)

Verein Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD)

ÖSD Zertifikat A1

ÖSD Zertifikat A2

ÖSD Zertifikat B1

MD (Mittelstufe Deutsch)

 

ÖSD Zertifikat B2

OD (Oberstufe Deutsch)

 

ÖSD Zertifikat C1/C2

The European Language Certificates (TELC)

telc Deutsch A1

 

telc Deutsch A1 Junior

telc Deutsch A2

telc Deutsch A2 Schule telc Deutsch A2+ Beruf

telc Deutsch B1

telc Deutsch B1 Schule telc Deutsch B1+ Beruf

telc Deutsch B2

 

telc Deutsch B2 + Beruf

TELC Deutsch C1/C2

*BULATS: Cal acreditar l'obtenció de la puntuació mínima en cadascuna de les 4 habilitats

ANGLÈS

Institució/Organisme

Bàsic A2

Intermedi B1

Intermedi B2

Avançat C1

Avançat C2

Cambridge University

 

KET (Key English Test)

PET (Preliminary English

Test)

FCE (First Certificate in

English)

CAE (Certificate in

Advanced English)

 

CPE (Certificate of

Proficiency in English)

 

Cambridge University ESOL Examinations

IDP IELTS Australia (International English Language

Testing System)

IELTS 3.0 punts

IELTS 3.5 punts

IELTS 4.0 - 5 punts

IELTS 5.5 - 6.5 punts

IELTS 7.0 -8.0 punts

 

IELTS 8.5.- 9.0 punts

Trinity College London: ISE

(Integrated Skills in English)

 

ISE Foundation (A2)

ISE I (B1)

ISE II (B2)

ISE III (C1)

 

ISE IV (C2)

Educational Testing Service (ETS):

TOEFL iBT

(Test of English as a Foreign Language – internet Based Test)

TOIEIC (Test of English for International Communication

 

 

TOEFL iBT

de 42 a 71 punts

 

TOIEIC*

Listening: 275-395

Reading: 275-380

Speaking: 120-150

Writing: 120-140

TOEFL iBT

de 72 a 94 punts

 

TOIEIC*

Listening: 400-485

Reading: 385-450

Speaking: 160-170

Writing: 150-170

TOEFL iBT

de 95 a 120 punts

 

TOIEIC*

Listening: 490-495

Reading: 455-495

Speaking: 180-200

Writing: 180-200

British Council

 

APTIS A2

APTIS B1

 

APTIS for teachers B1

APTIS B2

 

APTIS for teachers B2

APTIS C

 

APTIS for teachers C

Pearson

Pearson Test of English (PTE)

PTE General Level A1

 

PTE Academic 10 a 29

PTE General Level 1

 

PTE Academic 30 a 42

PTE General Level 2

 

PTE Academic 43 a 58

PTE General Level 3

 

PTE Academic 59 a 75

PTE General Level 4

PTE General Level 5

 

 

PTE Academic 76 a 84

PTE Academic > 85

The European Language

Certificates (TELC)

 

TELC English A2

TELC English B1

TELC English B2

TELC English C1

TELC English C2

University of Oxford

Oxford Test of English (OTE)

 

OTE de 51 a 80 punts

OTE de 81 a 110 punts

OTE de 111 a 140 punts

 

ANGLIA ESOLEXAMINATIONS (es requereix haver superat les quatre macro destreses)

Preliminary (Anglia General)

Pre- Intermediate / Elementary (Anglia General),  Practical (Anglia Business)

Intermediate (Anglia General/Business)

Advanced (Anglia General/Business)

AcCEPT / Proficiency (Anglia General), Proficiency (Anglia Business), Masters (Anglia General)

Business Language Testing Service (BULATS) (es requereix haver superat les quatre macro destreses)

 

 

BULATS (20-39 punts)

BULATS (60-74 punts)

BULATS (75-100 punts)

CAMBRIDGE assessment LINGUASKILL

100-119 Linguaskill A1

120 – 139 Linguaskill A2

140-159 Linguaskill B1

160-179 Linguaskill B2

180 + Linguaskill C1

CAMBRIDGE English – Entry level Certificate in ESOL International

Entry 1

Entry 2

Entry 3

Level 1

Level 2

* TOIEIC: Cal acreditar l'obtenció de la puntuació mínima en cadascuna de les 4 habilitats

 

​​​​​​​FRANCÈS

Institució/Organisme

Bàsic A2

Intermedi B1

Intermedi B2

Avançat C1

Ministère de l'Éducation Nationale Français (Centre International d'Études Pédagogiques, CIEP)

DELF A1

(Diplôme d'Études en Langue Française)

DELF A2

(Diplôme d'Études en Langue Française)

DELF B1

(Diplôme d'Études en Langue Française)

 

TCF NIVEAU 3

de 300 a 399 punts

(Test de connaissance du

français)

DELF B2

(Diplôme d'Études en Langue Française)

 

TCF NIVEAU 4

De 400 a 499 punts

(Test de connaissance du

français)

DALF C1

(Diplôme Approfondi de Langue Française)

 

DELF C2

(Diplôme Approfondi de Langue Française)

 

TCF NIVEAU 5

De 500 a 599 punts

(Test de connaissance du

français)

 

TCF NIVEAU 6

De 600 a 699 punts

(Test de connaissance du

français)

Alliance Française

 

CEFP 1 (Certificat d'Études en Français Pratique)

BULATS français de 20 a 39 punts

CEFP 2 (Certificat d'Études en Français Pratique

BULATS français de 40 a 59 punts

DLF (Diplôme de Langue Française)

BULATS français de 60 a 74 punts

DS (Diplôme Supérieur d'Études Françaises Modernes)

DHEF (Diplôme de Hautes Études Françaises

BULATS français

BULATS français  -de 75 a 89 punts  (C1)

de 90 a 100 punts (C2)

Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris

TEF 1

(Test d'évaluation de français)

69-203 punts

TEF 2

(Test d'évaluation de français)

204-360 punts

TEF 3

(Test d'évaluation de français)

361-460 punts

TEF 4

(Test  d'évaluation de français)

541-698 punts

TEF 5

(Test d'évaluation de français)

699-833 punts

TEF 6

(Test d'évaluation de français)

934-900 punts

 

Universitats franceses

DUEF A1 (Diplôme Universitaire d'Études

Françaises)

DUEF A2 Diplôme Universitaire d'Études

Françaises)

DUEF B1 (Diplôme Universitaire d'Études

Françaises)

DUEF B2 (Diplôme Universitaire d'Études

Françaises)

DUEF C1 (Diplôme Universitaire d'Études

Françaises)

DUEF C2 (Diplôme Universitaire d'Études

Françaises)

The European Language

Certificates (TELC)

 

 

TELC Français B1

TELC Français B2

TELC Français C1

* TFC, BULATS i TEF: Cal acreditar l'obtenció de la puntuació mínima en cadascuna de les 4 habilitats

ITALIÀ

Institució/Organisme

Bàsic A2

Intermedi B1

Intermedi B2

Avançat C1

Università per Stranieri di

Perugia

 

CELI-Impatto

(Certificato di

conoscenza della lingua

italiana)

CELI 1

(Certificato di

conoscenza della lingua

italiana, Livello 1)

CELI 2

(Certificato di

conoscenza della lingua

italiana, Livello 2)

CELI 3

(Certificato di

conoscenza della lingua

italiana Livello 3)

CELI 4 – CELI 5

(Certificato di

conoscenza della lingua

italiana Livello 4 )

Università per Stranieri di

Siena

 

CILS A2

CILS Uno-B1

CILS Due-B2 (Certificazione

CILS Tre-C1 - CILS Quattro-C2 (Certificazione

(Certificazione di Italiano

come Lingua Straniera)

(Certificazione di Italiano

come Lingua Straniera)

di Italiano come Lingua

Straniera)

di Italiano come Lingua

Straniera

 

Società Dante Alighieri

PLIDA A1

(Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri)

PLIDA A2

(Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri)

PLIDA B1

(Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri)

PLIDA B2

(Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri)

PLIDA C1 - PLIDA C2

   (Progetto Lingua     Italiana Dante Alighieri)

The European Language

Certificates (TELC)

 

TELC Italiano A2

TELC Italiano B1

TELC ItalianoB2

TELC Italiano C1

Università degli studi di Roma

 

TreBASE.IT

TreELE.IT

Treint.TI (Certificato di Competenza Intermedia in Italiano come Lingua Straniera)

TreIT (Certificato di Italiano come Lingua Straniera)

 

​​​​​​​RUS

Institució/Organisme

Bàsic A2

Intermedi B1

Intermedi B2

Institut Pushkin

(Test de Rus com a llengua estrangera) /ТРКИ

 

Nivell bàsic ТРКИ B TRKI B

Primer nivell

ТРКИ I

TRKI I

Segon nivell ТРКИ II TRKI-II

Tercer/ Quart nivell

ТРКИ III - IV

TRKI-III - IV

Ministeri d'Educació i Ciència de la Federació de Rússia

TRKI /Test of Russian as a Foreign Language -TORFL

 

 

TRKI-I TORFL 1

TRKI-II TORFL 2

TRKI-III/IV

TORFL 3/ 4

The European Language

Certificates (TELC)

TELC A1

TELC A2

TELC B1

TELC B2

 

XINÈS

Institució/Organisme

Bàsic A2

Intermedi B1

Intermedi B2

Oficina per a l'ensenyament de xinès com a llengua estrangera (HANBAN)

HSK Nivell 1

(Hanyu Shuiping Kaoshi)

HSK Nivell 2

(Hanyu Shuiping Kaoshi)

HSK Nivell 3

(Hanyu Shuiping Kaoshi)

HSK Nivell 4

(Hanyu Shuiping Kaoshi)

HSK Nivell 5

(Hanyu Shuiping Kaoshi)

 

HSK Nivell 6

(Hanyu Shuiping Kaoshi)

Comitè Nacional de la Prova de Competència Huayu (SC-TOP)

TOCEL principiant

TOCFL Band A nivell 2 -Reading: 60, Listening: 60, Speaking A2, Writing A2

TOCFL Band B nivell 3 - Reading: 64, Listening: 61, Speaking B1, Writing B1

 

 

ÀRAB

Institució/Organisme

Bàsic A2

Intermedi B1

Intermedi B2

Institut du Monde Arabe

Certificat International de Maîtrise en Arabe (CIMA)

CIMA Nivell A1

CIMA Nivell A2

CIMA Nivell B1

CIMA Nivell B2

CIMA Nivell C11

 

​​​​​​​CATALÀ

Els certificats oficials de coneixements generals de llengua catalana dels nivells A2, B1, B2 i C1, que regula el Decret 21/2019, de 15 de març, d'avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana (BOIB núm.35, de 16 de març), i els que s'hi considerin equivalents segons la normativa en vigor permeten accedir, respectivament, als ensenyaments de règim especial de català dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2.

ESPANYOL LLENGUA ESTRANGERA

Els diplomes d'espanyol com a llengua estrangera (DELE) dels nivells A1, A2, B1, B2 i C1 que regula el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, pel qual es regulen els diplomas de español como lengua extranjera (DELE), i els que s'hi considerin equivalents segons la normativa en vigor, permeten accedir, respectivament, als ensenyaments de règim especial d'espanyol com a llengua estrangera dels nivells bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2.

JAPONÈS

Institució/Organisme

Bàsic A2

Intermedi B1

Japan Foundation

Noken/ Japanese Language Proficiency Test  N5

Noken/ Japanese Language Proficiency Test  (següents nivells)