Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 309830
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 26 de maig de 2022 per la qual s’autoritza el canvi de titularitat del Centre Concertat amb Ensenyaments de Règim General Bisbe Verger, de Santanyí, amb codi de centre 07005416, que passa a ser de la Fundación Diocesana Ramón Llull

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Esports de 30 d'octubre de 1998, s'autoritzà l'obertura i el funcionament del centre privat d'educació secundària Obispo Verger de Santanyí, amb aquesta autorització la configuració definitiva del centre era la següent : 6 unitats d'educació primària i 150 places escolars i 4 unitats d'educació secundària i 120 places escolars (BOIB núm. 150, de 24 de novembre).

2. L'Ordre del conseller d'Educació i Cultura d'11 de setembre de 2000, autoritzà el canvi de denominació específica dels centres privats d'educació infantil «San Francisco de Asís» i d'educació primària i secundària «Obispo Verger», de Santanyí. En aquesta Ordre  s'unificaren els dos codis de centres, restant com a definitiu el codi 07005416 (BOIB núm. 118, de 26 de setembre).

3. La Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, de 13 de gener de 2014, autoritzà el trasllat de les aules d'educació infantil al recinte de primària i secundària obligatòria i s'autoritza el canvi de denominació específica del centre privat concertat Obispo Verger de Santanyí (BOIB núm. 20, de 8 de febrer)

4. En data 4 de maig de 2022, el senyor Andreu Mir Gual, en la seva condició d'apoderat i en representació del Bisbat de Mallorca i de Mons. Sebastià Taltavull i Anglada, Bisbe de Mallorca , titular del CC Bisbe Verger, de Santanyí, va presentar una sol·licitud  amb NRE GOIBE250331/2022 de 4 de maig, a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres per a la modificació de la titularitat del centre, que passaria a ser de la Fundación Diocesana Ramón Llull amb el CIF R0700747I. 

Amb la sol·licitud es va presentar la següent documentació:

- Escriptura del conveni de cessió de la titularitat del centre educatiu, signat pels representants d'ambdues entitats el 29 d'abril de 2022. La Fundació Diocesana Ramón Llull, amb el CIF R0700747I  accepta i adquireix la titularitat del centre a partir de l'1 de juny de 2022 i se subroga en els contractes de feina, relacions laborals, drets i obligacions que tenia fins aquest dia el Bisbat de Mallorca com a titular del centre privat concertat d'educació infantil, primària i secundària Bisbe Verger.

 - Escriptura del conveni cessió dels diferents immobles amb la relació de les referències cadastrals d'aquests, que regula entre les parts els drets i obligacions de cada una de les entitats.

- Certificat de la Subdirecció General de Llibertat Religiosa del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, en què la Fundación Diocesana Ramón Llull, amb domicili social en Mare de Deu de la Victoria s/n, apareix inscrita en el Registre d'Entitats Religioses amb data 26/11/2019 amb el número 025025.

- Certificat de la Cancelleria de la Fundación Diocesana Ramón Llull, en què s'especifica la condició de president de Mons. Sebastià Taltavull i Anglada, Bisbe de Mallorca.

- L'escriptura de poder del senyor Andreu Mir Gual, atorgat pel president de la Fundación Diocesana Ramón Llull

5. En data 23 de maig de 2022, la cap del Departament de Planificació i Centres va emetre un informe favorable sobre el canvi de la titularitat i l'actualització de la configuració del CC Bisbe Verger de Santanyí, que fins ara era del Bisbat de Mallorca amb núm. NIF R070002I i passa a ser de la Fundación Diocesana Ramón Llull, amb el CIF R0700747I amb efectes de l'1 de juny de 2022.

6. En data 25 de maig de 2022, el director general de Planificació, Ordenació i Centres, va proposar l'autorització del canvi de la titularitat del CC Bisbe Verger , de Santanyí, que era del Bisbat de Mallorca i ara passa a ser de la Fundación Diocesana Ramón Llull amb efectes de l'1 de juny de 2022 i l'actualització de la seva configuració.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol).

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

3. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

4. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, la qual estableix a l'article 102,  punt 2, de Creació de centres que la creació, la supressió i la transformació de centres privats s'ha de sotmetre a l'autorització administrativa corresponent. A l'article 103, punt 2 de Principi d'autorització administrativa determina que Els centres privats de les Illes Balears, inclosos els centres estrangers, que imparteixen ensenyaments de règim general o de règim especial s'han de sotmetre al principi d'autorització administrativa establert en aquesta llei i en l'article 23 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació. (BOIB núm. 38, de 17 de març).

5. El Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen els ensenyaments de segon cicle de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària (BOE núm. 62, de 12 de març).

6. El Reial decret 332/1992, de 3 d'abril, sobre autoritzacions de centres docents privats, per impartir ensenyaments de règim general no universitaris (BOE núm. 86, de 9 d'abril), modificat pel Reial decret 131/2010, de 12 de febrer (BOE núm. 62, de 12 de març).

7. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, d'1 de març), el qual estableix, en l'article 36.2, que, en matèria d'ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

8. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

Per tot això, i d'acord amb la proposta formulada per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres amb data 25 de maig de 2022, dict la següent

Resolució

1. Autoritzar el canvi de la titularitat del Centre Concertat amb Ensenyaments de Règim General Bisbe Verger, de Santanyí, amb el codi 07005416, que era del Bisbat de Mallorca, amb el CIF  R070002I, i ara passa a ser de la Fundación Diocesana Ramón Llull, amb el CIF R0700747I.

2. Inscriure i actualitzar aquesta modificació en el Registre estatal de centres docents (RCD) del Ministeri d'Educació i Formació Professional i en el Registre Autonòmic de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, amb efectes del dia 1 de juny de 2022

3. Determinar que, com a conseqüència d'aquesta modificació, el centre queda configurat de la manera següent:

Codi de centre: 07005416

Denominació genèrica: centre privat concertat amb ensenyaments de règim general

Denominació específica: Bisbe Verger

Titular: Fundació Diocesana Ramón Llull

Domicili: c. Des Celler , núm. 44

Localitat: Santanyí

Municipi: Santanyí

CP: 07650

Ensenyaments autoritzats:

Educació infantil de segon cicle: 3 unitats i 73 places escolars.

Educació primària: 6 unitats i 150 places escolars.

Educació secundària obligatòria: 4 unitats i 120 places escolars.

4. Fer avinent al centre esmentat que resta obligat a complir la legislació vigent i a sol·licitar la revisió oportuna de la seva configuració quan s'hagi de modificar qualsevol de les dades que figuren en aquesta Resolució.

5. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  

Palma, 26 de maig de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional

Martí X. March i Cerdà