Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 309055
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’incrementa el crèdit que preveu la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 8 de març de 2022, per la qual es convoquen ajudes per a l’any 2022 per mantenir el sector lacti de Menorca atesa la crisi de la cadena de subministraments que ha provocat la COVID-19

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 10 de març del 2022 es va publicar al BOIB núm. 35 la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 8 de març de 2022, per la qual es convoquen ajudes per a l'any 2022 per mantenir el sector lacti de Menorca atesa la crisi de la cadena de subministraments que ha provocat la COVID-19.

Amb data 31 de desembre de 2021 es va signar un conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i el FOGAIBA que reconeix la necessitat d'aquesta mesura i determina el cofinançament de les dues parts.

D'acord amb el que estableix l'apartat segon de la resolució esmentada, aquesta línia destina al seu finançament un import màxim d'un milió vuit-cents mil euros (1.800.000,00 €), amb càrrec als pressupostos del FOGAIBA del 2022; amb la possibilitat d'ampliar la dotació de la partida pressupostària.

Vist tot això, atès que aquesta línia d'ajudes està en procés de tramitació i que la demanda d'ajudes de suport al sector ramader davant la crisi provocada per la COVID-19 s'ha incrementat respecte del que es preveia inicialment i atesa la disponibilitat pressupostària, s'estima convenient incrementar la quantia destinada a aquesta línia, amb càrrec als pressupostos del FOGAIBA del 2022, per un import de 534.078,64 €. D'aquest increment, la quantitat de 232.163,98 € la finançarà el Consell Insular de Menorca. A aquest efecte, es va tramitar una addenda al conveni esmentat.

Per tot això, en virtut de les competències que tinc atribuïdes i a proposta del director gerent del FOGAIBA, dicto la següent

RESOLUCIÓ

Primer

1. Incrementar en cinc-cents trenta-quatre mil setanta-vuit euros amb seixanta-quatre cèntims (534.078,64 €) el crèdit destinat a la convocatòria d'ajudes per a l'any 2022 per mantenir el sector lacti de Menorca atesa la crisi de la cadena de subministraments que ha provocat la COVID-19, aprovat per la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 8 de març de 2022, publicada al BOIB núm. 35, de 10 de març de 2022.

2. El crèdit final que es destina a aquesta convocatòria és de dos milions tres-cents trenta-quatre mil setanta-vuit euros amb seixanta-quatre cèntims (2.334.078,64 €) i es finança en un 44,22% a càrrec del Consell Insular de Menorca i en un 55,78% a càrrec de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB).

Segon

Aquesta resolució s'ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 1 de juny de 2022

La presidenta del FOGAIBA María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño