Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Cessament de personal eventual

    Número de registre 4749 - Pàgina 22556

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Cessament de personal eventual

    Número de registre 4750 - Pàgina 22557

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT)

   • Bases específiques que regiran el procés selectiu per constituir una borsa per cobrir amb caràcter temporal, substitució de persona treballadora (substituir a treballadors amb dret de reserva de lloc de feina o per a cobrir temporalment un lloc de feina durant el procés de selecció promoció, per a la seva cobertura definitiva), llocs de feina de la categoria de Teleoperador/a (TELEOP01-22)

    Número de registre 4768 - Pàgines 22558-22561

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 31 de maig de 2022, de modificació de la composició de les comissions tècniques de valoració establertes en l’annex 3 de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del concurs per al proveïment de diversos llocs de treball corresponents a personal laboral fix de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 4724 - Pàgines 22562-22563

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 31 de maig de 2022 per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea en cirurgia general i aparell digestiu dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, per a cada sector corresponent

    Número de registre 4670 - Pàgines 22564-22568

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca d’1 de juny de 2022 per la qual es desisteix de la convocatòria per a la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, de set places vacants de personal estatutari sanitari de la categoria facultatiu/facultativa especialista en Pediatria i Puericultura d’àrea i en EAP en els EAP de Felanitx, Muntanya, Platja de Palma, Rafal Nou, Safrà i Son Rutlan de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca (PIT GAP 3/2022), aprovada per resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca 24 de març de 2022 (BOIB núm. 47, de 07/04/2022)

    Número de registre 4698 - Pàgines 22569-22570

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Finalització del procediment de creació d’una borsa d’inspectors/ores de Serveis Socials

    Número de registre 4738 - Pàgina 22571

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Convocatòria per a la creació d’una borsa de netejadors/es, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera

    Número de registre 4733 - Pàgines 22572-22578

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Convocatòria i bases per a constituir una borsa de treball per a proveir, amb personal funcionari interí, per necessitats urgents existents en la policia local de l'Ajuntament d’Alaró

    Número de registre 4682 - Pàgines 22579-22585

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Convocatòria d’una borsa de feina, complementària, de treballador/a familiar (contracte laboral de durada determinada)

    Número de registre 4715 - Pàgines 22586-22596

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 4 places vacants de la categoria de Policia Local de l'Ajuntament des Castell mitjançant el procediment ordinari

    Número de registre 4757 - Pàgines 22597-22613

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació de la convocatòria i les bases que han de regir les proves selectives per a la creació, mitjançant concurs-oposició, d’una borsa de treball de personal laboral educador/a

    Número de registre 4693 - Pàgines 22614-22625

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació de la convocatòria i les bases per crear, mitjançant oposició, una borsa extraordinària de treball de professors/es d’adults

    Número de registre 4744 - Pàgines 22626-22637

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Borsa de feina d'auxiliars de turisme pel procediment concurs-oposició per l'Ajuntament de Manacor

    Número de registre 4740 - Pàgines 22638-22639

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Llista provisional de persones admeses i excloses del concurs oposició pel torn lliure, per a la cobertura d’1 plaça de Psicòleg/òloga corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018, taxa addicional d’estabilització de la feina temporal

    Número de registre 4680 - Pàgines 22640-22642

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria en comissió de serveis pel sistema de lliure designació de cap de departament d’Interior de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 4681 - Pàgines 22643-22645

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ

   • Ajuntament de Palma. Institut Municipal d'Innovació de Palma. Aprovació de les bases del concurs oposició pel torn lliure per cobrir 2 places de Tècnic Superior en Cartografia i Topografia

    Número de registre 4684 - Pàgina 22646

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ

   • Ajuntament de Palma. Institut Municipal d'Innovació de Palma. Creació de borsins de feina de: Analista Programador, Auxiliar Administratiu, Auxiliar de Serveis Generals, Edificació i Obra Civil, Gestor de Projectes, Programador, Tècnic Administratiu, Tècnic Cadastral, Tècnic Superior Cartografia i Topografia, Tècnic TIC i Tècnic Web

    Número de registre 4685 - Pàgina 22647