Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ESPORLES

Núm. 314077
Anul·lació decret de delegació de funcions publicat al BOIB 70 de dia 31/05/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

DECRET DE BATLIA  332/2021

Atès que no m'hauré d'absentar de l'Illa, com estava previst, des del 8 al 15 de juny de 2022, he resolt:

1er.- Anul·lar el Decret de delegació de funcions de batlia número 321 de dia 25 de maig de 2022, publicat en el BOIB 70 de dia 31/05/2022 en el qual es delegaven les funcions en la Sra. Marta Neus López Cortés, per a l'exercici de les atribucions de batlia.

2on.- Traslladar la present resolució a la Sra. Marta Neus Lopez Cortés i procedir a la seva publicació.

3er.- Donar compte al Ple en la primera sessió que es celebri.

 

Esporles, 2 de juny de 2022

La batlessa Maria Ramon Salas