Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 312350
Instrucció 1/2022, de 26 de maig de 2022, del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, per la qual s’estableixen els criteris per a la determinació dels costs fixos no coberts de la convocatòria extraordinària de la Línia Covid-19 d’ajuts directes a empresaris i professionals a què es refereix el títol I del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial, en resposta a la pandèmia de la Covid-19

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La pandèmia de la Covid-19 ha tengut un impacte enorme sobre l'economia de les Illes Balears. Amb la finalitat de protegir el teixit productiu s'han desplegat diferents paquets de mesures per fer costat a empreses i autònoms. El darrer d'aquests, provinent del Govern d'Espanya, és el que estableix el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19.

Aquest Reial decret llei crea una nova Línia Covid d'ajuts directes a autònoms i empreses. La línia compta amb una dotació total de 7.000 milions d'euros per al conjunt de les comunitats autònomes.

El Reial decret llei 5/2021 facultava la comunitat autònoma de les Illes Balears a establir els paràmetres de dos casos particulars: els autònoms de temporada i el cas d'aquelles entitats creades entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de març de 2020. Aquesta ordre defineix aquests paràmetres amb l'ànim que puguin ser beneficiaris, en el primer cas, en les mateixes condicions que la resta de persones físiques que declaren pel sistema de declaració objectiva en l'impost sobre la renda de les persones físiques i, en el segon cas, fins i tot quan no compleixen la condició de caiguda del volum d'operacions general que s'especifica més endavant.

D'acord amb l'anterior, es va aprovar l'Ordre conjunta de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors i del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 28 de maig de 2021 per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria extraordinària de la Línia COVID d'ajuts directes a empresaris i professionals a què es refereix el títol I del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial, en resposta a la pandèmia de la Covid-19, publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 70 de data 29 de maig de 2021.

Des de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular, es tramiten les justificacions d'aquestes ajudes tal com s'estableix en l'article 9 «Justificació i pagament» en el que s'estableixen els criteris aplicables, tot i que, aquests han resultat insuficients per a abordar tots els supòsits de fet que han sorgit. Per aquest motiu aquesta Instrucció pretén establir els criteris per determinar els costs fixos no coberts.

En primer lloc, pel que fa a les despeses subvencionables, d'acord amb l'article 4 «Despeses subvencionables»:

«1. Els ajuts tindran caràcter finalista i s'hauran de destinar a satisfer el deute i els pagaments amb proveïdors i altres creditors, financers i no financers, i també els costs fixos vinculats amb l'empresa, sempre que s'hagin meritat entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021, malgrat que s'hagin facturat amb posterioritat, i procedeixin de contractes anteriors al dia 13 de març de 2021.

D'acord amb el que disposa el paràgraf anterior, els ajuts directes s'han de destinar, entre d'altres, al pagament de deutes provinents de prestacions de serveis o de subministraments, així com de tributs, excepte els imposts indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació i els imposts personals sobre la renda, que no són subvencionables, de salaris i d'arrendaments, o a la reducció del deute financer, inclosos els deutes amb un soci o administrador i, en general, a qualsevol altre deute amb un creditor, d'acord amb el criteri de meritació fixat en el paràgraf anterior.

No obstant això, en el cas de grups de societats, els ajuts no es poden destinar al pagament dels deutes entre les societats que formen part del grup.

Així mateix, els ajuts es poden imputar a la satisfacció o recuperació de costs fixos vinculats amb l'empresa, determinants de pèrdues comptables pròpies de l'explotació o activitat empresarial, sempre que es verifiquin els requisits a què es refereix el darrer paràgraf de l'apartat 4 de l'article 8 d'aquesta Ordre i sempre que no es tracti de costs o despeses determinants de deutes o pagaments que ja s'hagin imputat a l'ajut d'acord amb els paràgrafs anteriors»

 

Si acudim a l'apartat 4 de l'article 8 aquest determina els costs fixos no coberts, com « els costs suportats per les empreses que es generin amb independència del nivell de producció durant el període subvencionable (entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021) que no estiguin coberts per la contribució als beneficis (és a dir, els ingressos menys els costs variables) durant el mateix període i que no estiguin coberts per altres fons, com ara assegurances o mesures d'ajuts temporals. La intensitat de l'ajuda no pot superar el 70 % dels costs fixos no coberts, excepte en el cas de microempreses i de petites empreses (en el sentit de l'annex I del Reglament UE núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat), respecte de les quals la intensitat de l'ajuda no pot superar el 90 % dels costs fixos no coberts. A aquests efectes, les pèrdues de les empreses en els seus comptes de pèrdues i guanys (excloses les pèrdues per deteriorament del valor puntuals) durant l'esmentat període subvencionable es consideraran costs fixos no coberts. Així mateix, l'import brut màxim en concepte d'aquests costs fixos no coberts, abans d'imposts i altres retencions, no pot superar en cap cas els 10.000.000 d'euros per empresa».

En segon lloc, pel que fa a la justificació dels costs fixos no coberts és d'aplicació el règim específic aplicable a l'elegibilitat dels costs fixos a què es refereixen l'article 4 i l'apartat 4 de l'article 8 d'aquesta Ordre, establert en l'article 9.5.4, pel que fa als beneficiaris de la línia 1:

«Els beneficiaris de la línia 1, que pretenguin imputar a la subvenció els costos fixos a què es refereixen l'article 4 i l'últim paràgraf de l'apartat 4 de l'article 8 d'aquesta Ordre hauran de presentar un informe emès per un auditor de comptes, inscrit com a exercent en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes, que acrediti la imputabilitat de l'ajuda, en tot o en part, a la satisfacció o cobertura d'aquests costos fixos. En aquest sentit, l'informe de l'auditor haurà d'acreditar els següents extrems en relació amb els costos fixos no coberts, o pèrdues equivalents:

a) Que s'han meritat entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021.

b) Que procedeixen de contractes anteriors al dia 13 de març de 2021,

c) Que compleixen amb l'ordre de prelació establert en l'apartat 2 de l'article 4.

d) Que no inclouen costos o despeses determinants de deutes o pagaments subvencionables que ja s'hagin imputat a l'ajuda.

e) Que no inclouen pèrdues per deteriorament de valor puntuals.

f) En el cas que les pèrdues incloguin dotacions en provisions diferents de les causades per deteriorament de valor puntuals, l'informe s'haurà de manifestar sobre la correcció d'aquestes d'acord amb la normativa comptable d'aplicació.

A aquest efecte, són aplicables les mateixes regles establertes en el punt 5.3 anterior respecte de l'emissió de l'informe i la designació de l'auditor de comptes.

Així mateix, el beneficiari estarà obligat a posar a la disposició de l'auditor de comptes tots els llibres, registres i documents que li siguin exigibles en aplicació del que disposa l'apartat f) de l'article 14.1 de la Llei general de subvencions. Així com a conservar a fi de les actuacions de comprovació i control previstes en la Llei».

Pel que fa als beneficiaris de la línia 2, és d'aplicació l'establert a l'apartat 5.5 del mateix article: «Els beneficiaris de la línia 2, que pretenguin imputar a la subvenció els costos fixos a què es refereixen l'article 4 i l'últim paràgraf de l'apartat 4 de l'article 8 d'aquesta Ordre, amb independència de la quantia de la subvenció a què es refereixen els punts 5.1, 5.2 i 5.3 anteriors i de la documentació que hagi de presentar-se d'acord amb els punts esmentats, hauran de presentar un informe emès per un auditor de comptes inscrit com a exercent en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes. L'informe serà realitzat d'acord amb els procediments específics que es detallen en l'Annex VII d'aquesta Ordre conjunta sobre la informació que ha de ser preparada pel sol·licitant de l'ajuda d'acord amb l'Annex VIII, IX i X d'aquesta Ordre conjunta. Sobre la base d'aquests procediments l'informe conclourà sobre si existeixen o no excepcions a l'elegibilitat de l'ajuda percebuda d'acord amb els requeriments de la convocatòria.

A aquest efecte, són aplicables les mateixes regles establertes en el punt 5.3 anterior respecte de l'emissió de l'informe i la designació de l'auditor de comptes.

Així mateix, el beneficiari estarà obligat a posar a la disposició de l'auditor de comptes tots els llibres, registres i documents que li siguin exigibles en aplicació del que disposa l'apartat f) de l'article 14.1 de la Llei general de subvencions. Així com a conservar a fi de les actuacions de comprovació i control previstes en la Llei».

En tercer lloc, pel que fa als beneficiaris de la Línia 1, tal com s'estableix en l'article 2. A son els següents:

«a) Línia 1 de la convocatòria: els empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva en l'impost sobre la renda de les persones físiques que compleixin els requisits establerts en l'apartat B d'aquest article.

S'han d'entendre també inclosos en aquesta Línia 1 els empresaris o professionals del paràgraf anterior que s'hagin donat d'alta entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de març de 2020, i els empresaris o professionals que hagin estat d'alta durant un període inferior a un any per als exercicis 2019 o 2020».

L'aplicació d'aquest règim fiscal implica que, la determinació dels rendiments de la seva activitat empresarial o professional es calculen en funció de dades objectives, com ara, entre d'altres: personal, superfície del local, càrrega del vehicle, que varien segons l'activitat desenvolupada sense tenir en compte el flux real dels ingressos i les despeses.

Com a conseqüència, aquests empresaris o professionals no tenen l'obligació de dur una comptabilitat, regulada a l'article 25.1 del Codi de Comerç, sinó que s'estima suficient dur un llibre de registre de les inversions i les despeses, exclusivament pel que fa a la determinació de l'impost sobre el valor afegit (IVA).

Per altra banda, aquests empresaris o professionals es troben obligats a cotitzar en el Règim Especial per Treballadors Autònoms de la Seguretat Social. Aquest règim s'aplica a totes aquelles persones que realitzen de forma habitual, personal i directa, una activitat econòmica no subjecte a contracte de treball. Per aquests motius, no resulta obligatòria l'emissió d'un document formal de retribució (rebut de nòmina), atès que aquest concepte equival al lucre obtingut producte de la seva activitat.

En conclusió, aquestes circumstàncies dificulten l'obtenció d'un compte de perdudes i guanys pel que fa al període 01/03/2020 a 31/05/2021 i, per tant, resulta dificultós l'aplicació dels procediments aplicables per l'auditor d'acord amb l'article 9.5.4 de l'esmentada Ordre.

En darrer lloc, pel que fa als beneficiaris de la Línia 2, tal com s'estableix en l'article 2. B són els següents: «els empresaris i professionals que apliquin el règim d'estimació directa en l'impost sobre la renda de les persones físiques i les entitats i establiments permanents que determinin el resultat de les seves activitats d'acord amb les normes de l'impost sobre societats o l'impost sobre la renda de no residents, sempre que el seu volum d'operacions anuals declarat o comprovat per l'Administració, en l'impost sobre el valor afegit o tribut indirecte equivalent en 2020 hagi caigut més d'un 30 % respecte a 2019 i que compleixin els requisits establerts en l'apartat B d'aquest article». Sense perjudici de tots els establerts en els seus punts b.1 a b.7 i l'establert pels grups consolidats.

Entre els beneficiaris inclosos en la línia 2 es troben els empresaris o professionals que cotitzen en el règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social i fiscalment poden aplicar el règim d'estimació directa o estimació directa simplificada. Aquests empresaris o professionals es troben obligats a cotitzar en el Règim Especial per Treballadors Autònoms de la Seguretat Social. Aquest règim s'aplica a totes aquelles persones que realitzen de forma habitual, personal i directa, una activitat econòmica no subjecte a contracte de treball. Per aquests motius, no resulta obligatòria l'emissió d'un document formal de retribució (rebut de nòmina), atès que aquest concepte equival al lucre obtingut producte de la seva activitat.

En conseqüència aquests empresaris o professionals no poden computar en els seus registres comptables una despesa de personal pel concepte «retribucions de personal» , motiu que suposa un greuge comparatiu amb relació a aquells beneficiaris de la línia 2 que exerceixen la seva activitat com a persona jurídica.

En general, s'ha d'indicar que l'objecte i finalitat de l'Ordre conjunta de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors i del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 28 de maig de 2021 per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria extraordinària de la Línia COVID d'ajuts directes a empresaris i professionals a què es refereix el títol I del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial, en resposta a la pandèmia de la Covid-19, publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 70 de data 29 de maig de 2021, tal com s'indica en el seu preàmbul és protegir el teixit productiu i evitar un impacte estructural sobre l'economia, amb diferents paquets de

mesures per fer costat a empreses i autònoms. El darrer d'aquests, provinent del Govern d'Espanya, és el que estableix el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19.

Per tot això, i per garantir que no es vulneri l'esperit i la finalitat de l'Ordre conjunta de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors i del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 28 de maig de 2021 i que no es produeixin diferències de tracte discriminatòries entre els administrats i en virtut dels principis esmentats anteriorment, i d'acord amb l'article 21 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, dict la següent:

 

INSTRUCCIÓ

1. Pel que fa a la determinació dels criteris aplicables per a la determinació de l'import dels costs fixos no coberts dels beneficiaris establerts en la línia 1 d'ajuts que apliquin el règim d'estimació objectiva en l'impost sobre la renda de les persones físiques, que puguin determinar el seu volum de negocis.

A) Es considera que els empresaris o professionals que apliquen el règim d'estimació objectiva en l'impost sobre la renda de les persones físiques podran determinar el seu volum de negocis si poden acreditar criteris de càlculs fonamentats, raonables i relacionats amb els mòduls que els hi són d'aplicació. A aquests efectes, s'admetran que els criteris de càlcul emanin d'un certificat o informe emès per una associació o federació representativa del seu sector econòmic.

B) Per a la determinació dels costs fixos no coberts es confeccionarà un compte de perdudes i guanys Covid, d'acord amb el que estableix l'Annex IX i l'Annex X prevists en l'article 9.5.5 de l'esmentada Ordre, amb els criteris següents:

1. Tot i no disposar d'una comptabilitat, es realitzarà d'acord amb la seva naturalesa les correspondències d'ingressos i despeses corresponents a les activitats subvencionables d'acord amb els comptes comptables i partides previstes en l'Annex IX i l'Annex X.

2. Atès que els empresaris o professionals que apliquen el règim d'estimació objectiva de l'impost sobre la renda de les persones físiques han de donar-se d'alta i cotitzar en el Règim Especial de Treballadors Autònoms:

- Les activitats empresarials subjectes a una tarifa, l'aprovació de la qual depengui de l'Administració (per exemple: transport discrecional de viatgers en vehicles de turisme): Es considera que el cost de Seguretat Social i Salaris inclosos en el càlcul de les tarifes aplicat per l'Administració (en els termes establerts en el compte de perdudes i guanys), equivalen al cost de personal establerts en l'epígraf 2 «despeses de personal».

- En cas de no poder-se aplicar l'anterior: Es considerarà que les quotes d'Autònoms liquidades equivalen (en els termes establerts en el compte de perdudes i guanys) al cost de la Seguretat Social i que les bases de cotització de les quotes equivalen al cost de personal, establerts ambdós imports en l'epígraf 2 «despeses de personal».

3. En el seu cas el compte de perdudes i guanys Covid, ha de contenir:

- Els ingressos previstos d'assegurances, mútues col·laboradores de la Seguretat Social i altres.

- Ajuts compromesos.

Sempre que estiguin dins el període elegible dels ajuts i es trobin relacionats amb l'activitat subvencionada.

2. Pel que fa a la determinació dels criteris aplicables per a la determinació de l'import dels costs fixos no coberts dels beneficiaris establerts en la línia 1 d'ajuts que apliquin el règim d'estimació objectiva en l'impost sobre la renda de les persones físiques que no puguin determinar el seu volum de negocis:

En el cas dels empresaris o professionals que apliquen el règim d'estimació objectiva en l'impost sobre la renda de les persones físiques i no puguin determinar el seu volum de negocis, el càlcul de l'import dels costs fixos no coberts es realitzarà de la manera següent:

A) Es considera rendiment net derivat de l'aplicació del règim d'estimació objectiva en l'impost sobre la renda de les persones físiques d'acord amb la darrera declaració presentada, pel període 01/03/2020 al 31/05/2021.

B) Al rendiment net derivat, es deduiran les despeses no incloses en el càlcul del rendiment net del mòdul aplicable:

- Les despeses de personal.

- Altres despeses vinculades amb l'activitat, com ara: prima assegurança, quotes d'associacions professionals o empresarials i els interessos financers de préstecs.

- Qualsevol altra despesa vinculada a l'activitat i que es pugui acreditar que no està inclòs en el càlcul del rendiment net del mòdul aplicable.

C) En el seu cas, al rendiment anterior, ha d'afegir-se:

- Els ingressos prevists d'assegurances, Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social i altres.

- Ajuts compromesos.

Sempre que estiguin dins el període elegible dels ajuts i es trobin relacionats amb l'activitat subvencionada.

3. Pel que fa a la determinació dels criteris aplicables per a la determinació de l'import dels costs fixos no coberts dels beneficiaris establerts en la línia 2 d'ajuts que cotitzen a la Seguretat Social en el Règim Especial de treballadors autònoms:

Per aquells empresaris o professionals autònoms que apliquen el règim d'estimació directa simplificada i es troben donats d'alta i cotitzen en el Règim Especial de Treballadors Autònoms:

A) Per a les activitats subjectes a tarifa, que són aprovades per l'Administració:

1. Es considera que els costs de Seguretat Social i de despeses de personal inclosos en el càlcul de les tarifes aplicades per l'administració competent equivalen (pel que fa al compte de perdudes i guanys Covid) a les despeses de personal establerts ambdós imports en l'epígraf 2 «despeses de personal».

2. De no resultar d'aplicació l'establert en l'apartat anterior, es considera que les quotes d'autònoms liquidades equivalen (pel que fa al compte de perdudes i guanys Covid) a les despeses de Seguretat Social i, que les bases de cotització de les quotes equivalen a les despeses de personal, establerts ambdós imports en l'epígraf 2 «despeses de personal».

B) En el seu cas, en el compte de perdudes i guanys Covid, s'han d'incloure:

- Els ingressos prevists d'assegurances, mútues col·laboradores de la Seguretat Social i altres.

- Ajuts compromesos.

Sempre que estiguin dins el període elegible dels ajuts i es trobin relacionats amb l'activitat subvencionada.

 

Palma, 30 de maig de 2022

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball

Iago Negueruela Vázquez