Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 312327
Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es deneguen les subvencions per a l’execució del programa d’incentius 6 lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. L' 11 de setembre de 2021 es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021.

2. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Proposta varen presentar una sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria.

3. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, en aplicació del procediment de concessió que estableix l'apartat desè de la Resolució esmentada, han informat desfavorablement sobre les sol·licituds de subvenció descrites en l'annex, amb la motivació que figura en aquest annex.

Fonaments de dret

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm.196, de 31 de desembre de 2005).

4. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm.122, de 2 de setembre de 2004).

5. El Reial decret 477/2021, de 29 de juny, pel qual s'aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d'ajuts per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge amb fonts d'energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu.

6. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a l'execució del programa d'incentius 6 lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (BOIB núm. 128, d'11 de setembre de 2021).

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Propòs al conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica que dicti una resolució en els termes següents:

1. Denegar la concessió d'una subvenció als beneficiaris que figuren en l'annex, d'acord amb el motiu que figura en l'annex.

Contra aquesta Proposta de resolució podeu al·legar el que considereu convenient en el termini màxim de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. En cas contrari, s'entendrà que estau conforme amb el contingut de la Proposta.

 

Palma, 31 de maig de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo

 

ANNEX Llista de beneficiaris proposats per denegar la subvenció

Expedient

Sol·licitant

CIF

Tipus d'inversió

Motiu de la denegació

NEXTG6-142/2021

WAILUA, SL

***4071**

Instal·lació solar tèrmica

Només poden ser beneficiaris dels ajuts d'aquesta convocatòria els indicats en la convocatòria de la subvenció. En cas de trobar-se en un d'aquests supòsit cal presentar la documentació que ho acrediti dins del termini esmentat anteriorment.

Segons la convocatòria els beneficiaris poden ser:

a) Les persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

b) Les entitats o organitzacions públiques o privades, sense ànim de lucre, o persones jurídiques que no realitzin cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, que acreditin la posada a disposició de col·lectius vulnerables d'habitatges socials.

c) Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica, per la qual ofereixen béns i/o serveis en el mercat, i en aquest cas han d'estar donats d'alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

d) Les comunitats de propietaris.

e) Les entitats locals i del sector públic institucional de qualssevol Administracions Públiques a que es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre.

(Article segon (beneficiaris) apartat 2 del BOIB 125 d'11 de setembre de 2021)

NEXTG6-151/2021

COSES I CASES, SL

***4500**

Instal·lació estufa de biomassa

Només poden ser beneficiaris dels ajuts d'aquesta convocatòria els indicats en la convocatòria de la subvenció. En cas de trobar-se en un d'aquests supòsit cal presentar la documentació que ho acrediti dins del termini esmentat anteriorment.

Segons la convocatòria els beneficiaris poden ser:

a) Les persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

b) Les entitats o organitzacions públiques o privades, sense ànim de lucre, o persones jurídiques que no realitzin cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, que acreditin la posada a disposició de col·lectius vulnerables d'habitatges socials.

c) Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica, per la qual ofereixen béns i/o serveis en el mercat, i en aquest cas han d'estar donats d'alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

d) Les comunitats de propietaris.

e) Les entitats locals i del sector públic institucional de qualssevol Administracions Públiques a que es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre.

(Article segon (beneficiaris) apartat 2 del BOIB 125 d'11 de setembre de 2021)

NEXTG6-347/2021

MAYCAINVEST, SL

***0408**

Instal·lació solar tèrmica per ACS

Només poden ser beneficiaris dels ajuts d'aquesta convocatòria els indicats en la convocatòria de la subvenció. En cas de trobar-se en un d'aquests supòsit cal presentar la documentació que ho acrediti dins del termini esmentat anteriorment.

Segons la convocatòria els beneficiaris poden ser:

a) Les persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

b) Les entitats o organitzacions públiques o privades, sense ànim de lucre, o persones jurídiques que no realitzin cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, que acreditin la posada a disposició de col·lectius vulnerables d'habitatges socials.

c) Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica, per la qual ofereixen béns i/o serveis en el mercat, i en aquest cas han d'estar donats d'alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

d) Les comunitats de propietaris.

e) Les entitats locals i del sector públic institucional de qualssevol Administracions Públiques a que es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre.

(Article segon (beneficiaris) apartat 2 del BOIB 125 d'11 de setembre de 2021)