Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 310109
Acord del Ple del Consell Insular d’Eivissa de 27 de maig de 2022, relatiu a l’aprovació del Codi ètic i de bon govern del Consell Insular d’Eivissa

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple del Consell Insular d'Eivissa en sessió ordinària de 27 de maig de 2022, adoptà, entre d'altres, l'acord següent:

Primer. Deixar sense efecte la declaració de compromís ètic i de conducta dels membres de la corporació i alts càrrecs del Consell Insular aprovada pel Ple del Consell Insular d'Eivissa de data 30 de setembre de 2016.

Segon. Aprovar el Codi ètic i de bon govern del Consell Insular d'Eivissa (annex 1).

Tercer. Publicar el present acord al BOIB i al portal de transparència de la web del Consell Insular d'Eivissa.

 

Eivissa, 30 de maig de 2022

La cap de servei de Presidència

Concepción Rebollo Laserna

 

ANNEX 1

CODI ÈTIC I DE BON GOVERN DEL CONSELL INSULAR D'EIVISSA

PREÀMBUL

El dret de totes les persones a una bona administració s'incorpora a l'article 41 de la Carta de drets fonamentals de la Unió Europea de l'any 2000 i està reconegut expressament a l'article 14.2 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears quan afirma que "Tots els ciutadans tenen dret que les administracions públiques de les Illes Balears tractin els seus assumptes de forma objectiva i imparcial i en un termini raonable, a gaudir de serveis públics de qualitat, com també a accedir a la funció pública en condicions d'igualtat i segons els principis constitucionals de mèrit i capacitat".

La Carta europea de salvaguarda dels drets humans a les ciutats, quan regula els drets relatius a l'administració democràtica local, salvaguarda el principi d'eficàcia dels serveis públics i el principi de transparència.

El Congrés de Poders Locals i Regionals del Consell d'Europa (CPLRE), en les seues recomanacions núm. 60 i 86, aprovades el 1999, pretén inspirar els comportaments de les autoritats locals en relació amb l'ètica política.

La Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, planteja no només un conjunt d'obligacions de publicitat activa sinó també unes prescripcions de bon govern que responen a la demanda normativa i social d'una nova ètica pública. Així doncs, a un nivell més avançat, la transparència no consisteix només a publicar documentació sobre la gestió que es realitza, sinó que també implica l'adopció de codis substantius de conducta que comprometen l'acció institucional.

El bon govern i la bona administració, com a obligacions jurídiques que vinculen els servidors públics i actuen com a límit en el nucli de l'exercici de les potestats discrecionals, exigeixen adoptar instruments que garanteixin el seu compliment, com és el disseny d'una infraestructura ètica que integri el marc d'integritat institucional, en el qual l'elaboració i l'aprovació d'un codi ètic i de conducta esdevenen una peça clau, juntament amb mecanismes eficaços de responsabilitat i control, que garanteixin també la vigilància ciutadana.

Al Ple ordinari de data 30 de setembre de 2016, el Consell Insular d'Eivissa va aprovar el compromís ètic i de conducta del membres de la Corporació i alts càrrecs del Consell Insular.

El Consell vol enfortir i renovar el seu compromís amb l'adopció de mesures que millorin la confiança de totes les persones vers les institucions i els seus representants, i vetlla per garantir la integritat i l'ètica institucional. Per tot això, el Consell Insular d'Eivissa decideix elaborar un codi de bon govern propi, en el marc de l'articulació de la seua política de transparència i bon govern, a fi de concretar els principis i pautes de comportament dels electes insulars, directius de la Institució.

El Codi es divideix en cinc capítols:

I. Objecte, naturalesa i destinataris.

II. Principis i valors.

III. Regles de conducta.

IV. Pautes de conducta en matèria contractual, subvencions i ajuts públics.

V. Difusió i seguiment del codi ètic i de bon govern.

 

Capítol I

Objecte, naturalesa i destinataris

 

Primer. Concepte i Objecte

El Codi ètic i de bon govern del Consell Insular d'Eivissa, d'ara endavant Codi, té per objecte establir els valors i les normes de conducta que han d'observar en les actuacions públiques les persones incloses en l'àmbit d'aplicació del Codi, a fi d'afavorir el desenvolupament d'una administració insular íntegra, transparent, eficaç i eficient.

Aquest Codi vol fomentar la integritat i l'eficiència en l'actuació dels representants públics del Consell Insular d'Eivissa, amb l'objectiu de garantir una major transparència en l'execució de la despesa pública, així com d'oferir un grau elevat de prestació de serveis públics que mantingui i reforci la confiança de la ciutadania en les seues institucions.

Segon. Naturalesa del Codi ètic

Aquest Codi es configura com un «codi obert» que es pot modificar, adaptar i corregir segons les recomanacions i les propostes de la Comissió d'Ètica i Bon Govern del Consell d'Eivissa, i d'acord amb la normativa d'aplicació.

Les directrius que inclou aquest Codi tenen la consideració d'estàndards i es poden ampliar mitjançant codis específics o sectorials, el que preveu aquest Codi ha de ser conforme a dret i s'ha d'adaptar, si correspon, en el supòsit que hi hagi canvis en la normativa vigent.

En cas d'incompliment, pot derivar en l'exigència de les responsabilitats que corresponguin a les persones destinatàries, de conformitat amb la normativa aplicable.

Tercer. Àmbit d'aplicació

El Codi ètic i de bon govern s'aplica a:

a) Les i els membres de la corporació insular, electes i no electes.

b) Les i els membres dels òrgans de govern dels organismes autònoms, entitats públiques empresarials i societats mercantils, així com fundacions de naturalesa local dependents d'aquest.

c) Alts càrrecs.

d) El personal eventual que ocupa llocs de confiança o d'assessorament especial.

e) El personal que exerceixi funcions directives i predirectives al servei de l'administració local, entenent per tal a aquells que exerceixi funcions de gestió o execució de caràcter superior, ajustant-se a les directrius generals fixades per l'òrgan de govern de la Corporació, adoptant a aquest efecte les decisions oportunes i disposant per a això d'un marge d'autonomia, dins d'aquestes directrius generals.

L'adhesió al codi de conducta pel President i els consellers i conselleres insulars haurà de ser expressa, individual i obligatòria, en la seua condició de representants electes, amb independència de la seua integració o no en el respectiu govern.

Els principis i valors generals especificats en aquest Codi es tendran presents a l'hora de concretar, en els plecs tipus contractuals, les bases i convenis que regeixen l'atorgament de subvencions, els principis ètics i les regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat els contractistes i les persones beneficiàries.

 

 

Capítol II

Principis i valors

Quart. Principis i valors del codi

1.Principis ètics: Les persones subjectes a aquest Codi, en les funcions i competències que tenguin atribuïdes, han d'actuar d'acord amb els principis ètics següents:

a) Legalitat: Garantiran la defensa i el respecte al principi de legalitat, assegurant el compliment de l'ordenament jurídic vigent d'acord amb la Constitució, l'Estatut d'Autonomia, la normativa insular i la resta de l'ordenament jurídic, ajustant la gestió i l'aplicació dels recursos públics a la legalitat pressupostària i a les finalitats per a les quals s'han previst, actuant, en qualsevol cas, sota els principis d'objectivitat, eficàcia, economia i eficiència en la gestió dels recursos públics.

b) Lleialtat institucional: Actuaran respectant l'exercici legítim de les competències per a les altres administracions i per a aquells que les representen, ponderant la totalitat dels interessos públics.

c) Imparcialitat: Actuaran de forma legítima i adoptaran les decisions amb imparcialitat, amb garantia de les condicions necessàries per a una actuació independent per tal de representar tota la ciutadania insular i no determinats col·lectius o interessos polítics, i no condicionats per conflicte d'interès i sempre en benefici de l'interès públic. L'exercici del càrrec ha d'estar al servei exclusiu dels interessos generals i amb vocació de servei públic, sense incórrer en una situació de conflicte d'interès, ja sigui real, potencial o aparent, i amb l'obligació d'abstenir-se de participar en aquells assumptes als quals concorri algun supòsit legal d'abstenció o estigui en perill la imparcialitat, tal com es desprèn dels imperatius legals.

Utilitzaran la informació a què tenen accés per raó del càrrec en benefici de l'interès públic, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè, i mantendran la deguda confidencialitat dels fets o les informacions coneguts per raó de l'exercici de les seues funcions o competències.

d) Integritat i exemplaritat: Actuaran d'acord amb els valors, els principis i les normes d'aplicació en l'exercici del càrrec públic, amb absència d'influències d'interessos particulars, sense ús abusiu del seu càrrec, per obtenir beneficis indeguts. Alhora actuaran d'acord amb el principi de lleialtat i bona fe amb el Consell Insular contribuint al prestigi, la dignitat i la imatge de la institució, sense adoptar conductes o actituds que puguin perjudicar aquesta imatge.

e) Transparència:Desenvoluparan les seues accions i adoptaran els actes i les decisions relacionats amb la gestió dels assumptes públics de què són competents de forma transparent, fent públiques les activitats oficials, actes vinculats a aquests assumptes i oferint la deguda informació, que haurà de ser útil, veraç, actualitzada, comprensible i, sempre que sigui possible, en formats oberts i reutilitzables.

f) S'han de respectar i fer respectar els drets humans, fomentar els valors cívics i utilitzar un to respectuós, acurat i deferent en les intervencions, tant cap a qualsevol membre de la corporació o d'una altra administració com cap a la ciutadania.

g) Principis de rendició de comptes i d'assumpció de responsabilitat de la gestió: L'administració insular, a través dels qui exerceixen responsabilitats públiques i del personal als quals en cada cas correspongui, respondrà per les decisions adoptades i per les actuacions realitzades davant de la ciutadania, i assumirà de forma expressa la responsabilitat derivada de les decisions i actuacions.

2. Valors de bona governança: Les persones subjectes a aquest Codi han d'actuar d'acord amb els valors de bona governança següents:

a) Satisfer l'interès públic general vetlant per la satisfacció de les diferents necessitats socials, econòmiques, culturals i ambientals de totes les persones, per sobre de qualsevol interès privat i partidista, en correlació amb els principis de disponibilitat i suficiència pressupostària.  A tal efecte, respectaran  la voluntat de la ciutadania i actuaran amb lleialtat política  assumint  el Codi de conducta política en relació amb el transfuguisme en les corporacions locals.

b) Garantir la participació ciutadana en els assumptes públics i en els processos de presa de decisions de la corporació local mitjançant la promoció del diàleg amb els sectors socials i econòmics, a fi de materialitzar el principi de participació ciutadana establert com a valor essencial de la institució insular.

c) Garantir que els membres electes atenguin i donin resposta als ciutadans que ho sol·licitin, en qualitat de representants elegits per sufragi universal.

d) Apostar per una direcció pública i gestió dels recursos humans professionals com a element clau d'un adequat funcionament de l'Administració pública.

e) Garantir, en el marc del actes oficials i la resta d'activitats públiques, la llibertat de consciència i religiosa de totes les persones, així com la cooperació amb totes les creences religioses de la societat, des de la aconfessionalitat del Consell i el compromís en la defensa dels drets humans.

f) Les polítiques públiques s'han d'executar d'acord amb els principis de publicitat, innovació, transparència i bon servei a la ciutadania, i defensar els interessos generals i la generació de valor amb dedicació al servei públic. Les actuacions que es portin a terme han d'incorporar valors com la inclusió social dels col·lectius més desfavorits, la tolerància i el foment de la diversitat, la lluita contra el canvi climàtic, la protecció del medi ambient o l'ordenació racional i sostenible del territori, i garantir el principi d'igualtat i equilibri territorial en l'accés als serveis públics.

g) L'exercici de les competències locals establertes en el marc normatiu i les capacitats de gestió associades s'han de desenvolupar sota el principi de millor servei ciutadà, proximitat i subsidiarietat.

h) Impulsar la implantació d'una administració receptiva i accessible a les peticions dels ciutadans, mitjançant l'ús d'un llenguatge administratiu clar i comprensible, la simplificació i agilització dels procediments administratius i l'eliminació de càrregues burocràtiques excessives.

 

Capítol III

Regles de conducta

Cinquè. Regles de conducta generals: En tots els àmbits d'actuació, les persones subjectes a aquest Codi han d'adaptar les conductes a les normes generals següents:

1.Exemplaritat. Regla basada en l'observança d'una conducta que eviti qualsevol acció o omissió que pugui perjudicar la imatge institucional del Consell i minar la confiança de la ciutadania en aquest. Les persones subjectes a aquest Codi han de desenvolupar les seues competències i responsabilitats de manera que el prestigi de la Corporació no en resulti perjudicat. En cas d'exercir càrrecs en òrgans executius i de direcció de partits polítics o d'altres càrrecs electius de caràcter representatiu, desenvolupar-los sense menyscabar o comprometre les responsabilitats a la Corporació.

2. Excel·lència. Implicació i esforç permanent de millora contínua en la presa de decisions públiques, actuant d'una manera eficient i amb professionalitat.

3. Proximitat. Adequaran les actuacions a les necessitats i particularitats de les persones i la defensa dels interessos de l'illa, i seran accessibles a la ciutadania, i respondran a les seues peticions, queixes i suggeriments.

4. Rendició de comptes L'actuació haurà de respondre sempre per les decisions i accions adoptades, revelant o exterioritzant les raons objectives de cada decisió, sotmetre-les a escrutini polític i de la ciutadania, avaluar-les i, si escau, assumir les conseqüències dels errors comesos.

Sisè. Normes de conducta relatives a la integritat i exemplaritat

1. Les persones subjectes al Codi han de guardar lleialtat a la institució a la qual serveixen i vigilar sempre que se'n compleixen els objectius. En l'exercici de les seues funcions i competències, han de contribuir, en tot cas, al prestigi, la dignitat i la imatge de la institució que representen.

2. Han d'exercir el mandat amb plena dedicació, en règim d'exclusivitat, o de compatibilitat legal i han de complir estrictament i en tot moment el règim d'incompatibilitats vigent.

3. Les decisions s'han d'adoptar atenent l'interès general, amb objectivitat cap a les persones, imparcialitat i neutralitat respecte als interessos privats afectats. No poden afectar aquest principi les consideracions personals, familiars, partidistes, corporatives, de clientela, d'amistat o qualsevol altres de naturalesa privada, personal o aliena al recte exercici de les seues funcions.

4. S'han d'abstenir, quan estiguin obligades a fer-ho, en els termes que estableix la normativa estatal que és d'aplicació. L'abstenció s'ha de manifestar per escrit i s'ha de notificar a l'òrgan superior immediat o al que el va nomenar.

5. S'ha de guardar escrupolosament el deure de confidencialitat, fins i tot després de cessar en el càrrec, respecte a les dades i informacions a les quals tenguin accés en virtut de les seues competències, i no les poden utilitzar o transmetre en profit propi o en el de terceres persones.

6. No poden invocar la condició de càrrec públic, ni utilitzar en cap cas la posició institucional o les prerrogatives derivades del càrrec, per obtenir directa o indirectament, per a si mateixos o per qualsevol persona o entitat, un tracte favorable o unes condicions més bones que les de la resta de la ciutadania, excepte supòsits emparats en el marc normatiu vigent.

7. Quan siguin altres persones que compleixen les seues directrius, ha d'evitar l'ús indegut d'aquestes directrius per al benefici personal o per beneficiar o perjudicar a terceres persones, tan bon punt es tengui coneixement de la situació.

8. S'han d'abstenir d'utilitzar la comunicació publicitària institucional per a la difusió de missatges allunyats de l'interès públic o missatges de propaganda personal o partidista. La publicitat institucional que fa la institució s'ha d'ajustar sempre als principis d'interès públic i a la veracitat i la lleialtat institucional, a la Llei de publicitat institucional de les Illes Balears vigent, i a qualsevol altra normativa que sigui d'aplicació.

9. Reconeixeran els treballs dels altres i no s'atribuiran a títol personal mèrits aliens.

Setè. Normes de conducta relatives a la imparcialitat i el desinterès subjectiu

1. En l'adopció de qualsevol decisió política i/o administrativa han d'acreditar-se raons objectives.

2. Les persones titulars dels càrrecs públics han de fonamentar totes les seues decisions, resolucions i actes en informació fefaent i anàlisis objectius de la informació i/o documentació de què es disposi en relació amb el tema per resoldre, per la qual cosa s'ha de sol·licitar consell tècnic a partir dels recursos propis i, si escau, externs, que els ajudi a decidir i avalin la solució més raonable i eficient al problema o assumpte plantejat.

3. Les decisions s'han d'adoptar atenent l'interès general, amb objectivitat cap a les persones, imparcialitat i neutralitat, evitant consideracions personals, familiars, partidistes, corporatives, de clientela, d'amistat o qualsevol altres alienes a l'exercici de les seues funcions.

4. Les persones titulars de càrrecs públics s'han d'abstenir d'intervenir en els procediments, quan hi concorrin causes d'abstenció en els termes que estableix la normativa estatal que és d'aplicació.

5. Atenent al principi d'imparcialitat, les persones titulars de càrrecs públics han d'evitar qualsevol pràctica o actuació de favoritisme a determinades persones o entitats públiques o privades i, en concret:

a) Han d'exercir les seues funcions i competències sense incórrer en conflictes d'interessos i, si escau, s'han d'abstenir de prendre la decisió afectada per aquest conflicte. S'entén que s'està sotmès a conflicte d'interessos quan la decisió que hagi d'adoptar pugui afectar els seus interessos personals, de naturalesa econòmica o professional, per suposar-ne un benefici o un perjudici.

Es consideren interessos personals:

I) Els interessos propis.

II) Els interessos familiars, incloent-hi els del seu cònjuge o persona amb qui convisqui o relació anàloga d'afectivitat i parents dins del quart grau de consanguinitat o segon grau d'afinitat.

III) Els de les persones amb qui tengui una qüestió litigiosa pendent.

IV) Els de les persones amb qui tenguin amistat íntima o enemistat manifesta.

V) Els de persones jurídiques o entitats privades a què l'alt càrrec hagi estat vinculat per una relació laboral o professional de qualsevol tipus en els dos anys anteriors al nomenament.

VI) Els de persones jurídiques o entitats privades a què els familiars previstos al punt II estiguin vinculats per una relació laboral o professional de qualsevol tipus, sempre que aquesta impliqui l'exercici de funcions de direcció, assessorament o administració.

b) S'han d'abstenir de participar en la presa de decisions, tant decisions prèvies a procediments com les preses amb posterioritat als procediments, en les quals tenguin o puguin tenir interessos personals. 

c) S'han d'abstenir d'utilitzar, en qualsevol circumstància, les seues prerrogatives o competències institucionals amb l'objectiu d'agilitar procediments, eximir de càrregues o atorgar algun tipus de benefici dirigit a terceres persones o entitats per interessos que siguin aliens als propis del Consell.

d) Les persones subjectes a aquest Codi tenen prohibit acceptar qualsevol regal, favor o servei en condicions avantatjoses que vagi més enllà dels usos habituals, socials i de cortesia, per raó de la seua quantitat o causa, que pugui condicionar la neutralitat o l'objectivitat de la seua comesa. El lliurament dels regals o obsequis que es reben per raó del càrrec emmarcats en els usos habituals, socials i de cortesia ha de ser públic.

En el cas de rebre, per raó del càrrec, regals o obsequis que van més enllà dels usos habituals, socials i de cortesia o que puguin condicionar-ne la neutralitat o l'objectivitat, les persones subjectes a aquest Codi han de tornar els regals a les entitats o persones que els hagin ofert. Quan, per qualsevol circumstància, no es pot fer efectiva la devolució, o bé quan els obsequis o regals siguin de significació institucional o d'alt valor, s'han d'incorporar al patrimoni públic.

També haurà d'adoptar totes les mesures que raonablement siguin necessàries per garantir que el seu cercle familiar immediat no rep cap regal o beneficis que puguin aixecar les més mínimes sospites de tracte favorable per a qualsevol persona o entitat.

e) S'han d'usar i aplicar adequadament els recursos públics i els han d'administrar amb sobrietat. Amb aquesta finalitat, s'han d'abstenir de fer un ús impropi dels béns i serveis que l'Administració posa a la seua disposició per raó del càrrec que ocupen, n'han de fer un ús responsable i han de limitar les despeses.

f) El material que la institució insular posi a la disposició de personal s'ha d'usar de manera responsable, vetllant per la seua conservació i s'ha de retornar quan finalitzi la vinculació amb el càrrec o lloc que s'ocupa o s'exerceix. El receptor de dispositius electrònics mòbils, com són ordinadors portàtils, tauletes o telèfons mòbils, etc., en el cas de cessar, tret que els vulgui adquirir pel seu valor residual, ha de retornar-los en un termini màxim de 15 dies i se n‘ha de formalitzar el document corresponent.

Vuitè. Normes de conducta relatives al respecte institucional i personal

1. Les persones subjectes a aquest Codi, a més de complir el que disposa el marc constitucional i estatutari, han d'aplicar a la seua activitat els valors democràtics que conté i els principis de l'estat social i democràtic de dret. En les seues actuacions s'han de regir pels principis d'igualtat, llibertat, justícia i pluralisme polític, així com pel respecte a la dignitat humana.

2. L'honorabilitat, als efectes d'aquest Codi, s'entendrà com a norma de comportament, i no es podrà exigir aquest tractament protocol·lari per part dels càrrecs electes i titulars d'òrgans directius, o equivalents.

3. Han de respectar sempre els drets a la intimitat personal i familiar, a l'honor, a la imatge pròpia, i el dret a protecció de les dades de caràcter personal.

4. Les persones subjectes a aquest Codi tractaran amb l'atenció i la consideració degudes la resta de càrrecs públics de la seua pròpia institució, personal empleat i la ciutadania, així com qualsevol altra persona amb la qual tenguin relació en funció del càrrec i de les seues responsabilitats.

5. La cortesia i l'educació, així com l'empatia, han de ser sempre les formes de desenvolupament de les relacions entre els càrrecs públics del Consell, tant en el si de les institucions com fora d'elles, discrepant oberta i contundentment en el debat públic quan això sigui necessari, però mantenint les formes i fugint sempre i, en tot cas, de l'insult o de la desqualificació personal.

6. També han de tractar amb respecte i atenció especial el personal empleat, particularment els membres de l'àrea o el sector d'activitat en què exerceixin les seues funcions. Això suposa no portar a terme cap tipus de conductes que pugui alterar o afectar el respecte i la consideració a aquestes persones

7. En l'exercici del càrrec, les persones incloses en l'àmbit d'aplicació del Codi han d'evitar la intromissió en els assumptes que afectin la intimitat dels adversaris i adversàries polítics quan es tracti d'informació que no tengui rellevància pública.

8. Atendran la ciutadania amb correcció exquisida i cortesia, i escoltaran activament propostes, suggeriments i queixes.

Novè. Règim d'incompatibilitats i retribucions

1. Els representants locals i els directius públics locals han de formular amb motiu de la seua presa de possessió, amb ocasió del cessament i al final del seu mandat, declaracions tant sobre causes de possible incompatibilitat, com sobre qualsevol activitat que proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics. Així mateix, han de comunicar-ne qualsevol modificació en el termini màxim d'un mes.

2. Així mateix, han de presentar declaració dels seus béns patrimonials i de la participació en societats de tot tipus, amb informació d'aquestes societats i de les liquidacions dels impostos sobre la renda, patrimoni i, si escau, societats. Aquestes declaracions, efectuades segons els models aprovats pels plens respectius, s'han de dur a terme abans de la presa de possessió, amb ocasió del cessament i al final del mandat, així com quan es modifiquin les circumstàncies de fet.

3. L'exercici de responsabilitats executives en el govern local, un cop finalitzat el mandat o produït el cessament i durant un període de dos anys, comportarà el compliment de les limitacions per a l'exercici d'activitats privades establertes en la legislació reguladora de conflictes d'interessos que els sigui aplicable.

4. El règim de dedicació exclusiva i parcial, així com les altres retribucions dels representants locals, s'han de fixar amb ple respecte dels límits establerts en la legislació de règim local, amb proporcionalitat i atenent a característiques de l'entitat i del lloc a ocupar, com ara població, pressupost, situació financera i competències i responsabilitats a exercir.

 

Capítol IV

Pautes de conducta

Desè. Pautes de conducta en matèria contractual

En matèria contractual, a més a més de les normes establertes en el capítol anterior, les persones subjectes a aquest Codi, en l'exercici de les funcions i competències que els hi siguin atribuïdes, han de respectar la normativa reguladora de la contractació pública i les pautes de conducta següents:

a) Impulsar l'obertura de dades públiques sobre contractació pública en el marc de les obligacions de transparència.

b) Planificar i programar adequadament les necessitats públiques que hagin de ser objecte de contractació pública per garantir la màxima eficiència en el disseny del contracte i en el control de la seua execució.

c) Vetlar pel desenvolupament dels procediments contractuals de conformitat amb els principis i els tràmits fixats en la normativa de contractació i les bases d'execució del pressupost.

d) Vetlar per l'ús dels procediments contractuals que possibilitin una major concurrència i publicitat.

e) Impedir el fraccionament de contractes amb la finalitat d'evitar l'aplicació del procediment de contractació que, en atenció a la quantia del contracte, fos procedent.

f) Garantir que les condicions de solvència s'estableixin de manera vinculada i proporcional a l'objecte del contracte.

g) Vetlar perquè els responsables dels òrgans de contractació estableixin criteris de contractació amb la màxima claredat i concreció i de manera que no comportin cap restricció en l'accés a la contractació en condicions d'igualtat.

h) Facilitar l'exercici del dret de recurs de les persones interessades, amb plena accessibilitat documental a les actuacions administratives realitzades.

i) Aplicar les normes de conducta relatives al conflicte d'interès descrites a l'article setè que siguin d'aplicació per raó de la matèria.

j) Garantir als grups de la Corporació l'accés a la informació de forma permanent en matèria de contractes tant electrònics com no electrònics incloent-hi informes i documentació relacionada.

Onzè. Pautes de conducta en matèria de subvencions i ajuts públics

En matèria de subvencions i ajuts públics, a més de les normes establertes en el capítol anterior, les persones subjectes a aquest Codi, en l'exercici de les funcions i competències que li siguin atribuïdes, han de respectar les pautes següents:

a) Garantir que tota subvenció s'atorga de conformitat amb els principis de publicitat, concurrència i igualtat o, en el seu defecte, que es tracta de les excepcions previstes legalment.

b) Compliment dels supòsits de subvencions directes sense concurrència competitiva establertes a la normativa reguladora, promovent en el seu cas la seua incorporació al pressupost com a subvenció nominativa.

c) Vetlar per tal que la comissió de valoració i responsable de proposar la concessió de subvencions sigui de caràcter tècnic.

d) Fer públics els requisits, els criteris i els procediments de sol·licitud i concessió de subvencions i ajuts. Publicar la relació de persones beneficiàries, desagregada per sexe, i les quanties d'aquests ajuts o subvencions.

e) Establir criteris objectius en la concessió de subvencions i altres ajuts públics i garantir el control posterior de l'execució, disponibilitats dels ajuts i de la justificació dels fons rebuts.

f) Aplicar les normes de conducta relatives al conflicte d'interès descrites a l'article setè que siguin d'aplicació per raó de la matèria.

g) Garantir als grups polítics de la Corporació de forma permanent l'accés als expedients i a la informació sobre subvencions incloent informes i documents justificatius que acreditin la correcta destinació dels recursos atorgats.

Dotzè. Pautes de conducta relatives a l'ús de les xarxes socials i mitjans de comunicació

 • Les persones subjectes a aquest codi, en l'exercici de les funcions i competències que els siguin atribuïdes, han d'actuar d'acord amb les normes següents al moment de fer ús de les xarxes socials i relacionar-se amb els mitjans de comunicació.
 • Evitar la difusió d'informació confidencial i d'informació que pot posar en perill el normal desenvolupament de l'activitat institucional i de servei públic.
 • Garantir la veracitat de la informació que es trasllada, evitant crear i/o distribuir notícies falses i continguts que poden induir a una interpretació deliberadament esbiaixada d'un fet.
 • Mantenir un to respectuós respecte a altres persones usuàries i la ciutadania en general. No es permeten atacs personals i/o a familiars.
 • Treballar per garantir la reputació de la institució.
 • No utilitzar perfils anònims en les xarxes socials.
 • Abstenir-se de divulgar dades personals i/o aspectes relatius a la vida privada que no hagin estat autoritzats i/o difosos per la persona afectada.
 • Respectar les crítiques, sempre que siguin elaborades de manera respectuosa amb la persona i veraç amb els fets.
 • L'ús de les xarxes socials i/o els mitjans de comunicació no supleix els mecanismes interns que regulen el procediment de relació del càrrec amb l'Administració

Marc per a la participació ciutadana

L'entorn canviant i la transformació de l'administració local exigeix l'establiment d'un marc per a la participació ciutadana amb un enfocament basat en les següents mesures i estratègies:

 1. Preveure l'ús de les tecnologies socials com a eina de millora de la participació ciutadana mitjançant la superació de les tradicionals barreres d'espai i temps, obrint espais digitals oberts a la participació sense restriccions i desenvolupar comunitats virtuals que afavoreixin el bé comú.

 2. Facilitar i promoure la iniciativa i la participació ciutadana tant individual com col·lectiva en la gestió local, sense perjudici de les facultats de decisió corresponents als òrgans locals corresponents.

 3. Fer efectius i vetlar pels drets i els deures de la ciutadania recollits en la legislació aplicable i en la normativa local. 

4. Acostar la gestió local a les ciutadanes i els ciutadans a fi d'aconseguir una democràcia de proximitat real.

5. Dissenyar òrgans i mecanismes que garanteixin els drets de la ciutadania relatius a participació ciutadana. 

6. Aconseguir la integració de tots els sectors socials en els mecanismes, espais i dispositius recollits en la corresponent normativa local. 

7. Afermar la participació ciutadana estratègica en la política local amb el desenvolupament d'una cultura participativa que imprimeixi caràcter a tota l'activitat en tot el seu àmbit territorial.

8. Adaptar la normativa local a la nova realitat social, mitjançant la presència i participació de l'entitat local en les xarxes socials digitals més utilitzades per la ciutadania i mitjançant la creació de comunitats virtuals locals.

9. Servir de suport i complement a les estratègies i plans d'actuació locals en matèria de participació.

La participació ciutadana s'articularà com una participació accessible, plural, representativa, activa i oberta, es facilitarà la igualtat d'oportunitats i integració de tots els sectors de la població directa i s'explorarà el desenvolupament d'un procediment de mediació, presencial o electrònic, per a la resolució de conflictes.

A més de les xarxes i vies d'informació i comunicació institucionals, els càrrecs electes i directius públics locals tendran preferiblement presència en les xarxes socials per una major transparència i millor servei públic a la ciutadania.

 

Capítol V

Difusió i seguiment del codi ètic i de bon govern

Tretzè. Difusió

La difusió del present Codi es realitzarà per mitjà de publicacions escrites, manuals d'ús, vídeos o fullets explicatius i també a través de la web o seu electrònica del Consell.

Es podran desenvolupar campanyes específiques d'informació i programes de formació dirigides tant a les persones destinatàries d'aquest Codi com a la resta de personal públic i a la ciutadania d'Eivissa en general.

Catorzè. Comissió d'Ètica i de Bon Govern

Es crea la Comissió d'Ètica i de Bon Govern per impulsar, fer el seguiment i avaluar el compliment d'aquest Codi.

La Comissió d'Ètica i Bon Govern és un òrgan col·legiat consultiu amb assistència i suport tècnic del personal del Consell necessari per al desenvolupament de les seues funcions. Els seus informes i recomanacions no tenen caràcter vinculant.

La Comissió d'Ètica i Bon Govern, de composició paritària, estarà integrat per un màxim de cinc persones :

 • El conseller/La consellera competent en matèria de Transparència, que la presidirà.
 • Estarà integrada per quatre persones d'entre professionals de reconegut prestigi en l'àmbit de la defensa de l'ètica, la integritat i la transparència públiques, tant del sector públic com del privat, designades pel Ple, entre les quals hi haurà d'haver un mínim de dues persones que provenguin de l'àmbit jurídic.

Es pot permetre l'assistència de personal de suport, sense veu ni vot.

De conformitat amb l'article 4 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, la Comissió d'Ètica i Bon Govern tendrà una representació equilibrada de dones i homes.

Les persones que integren la Comissió d'Ètica i Bon Govern seran proposades per la Presidència, elegits mitjançant acord adoptat pel Plenari del Consell per majoria qualificada de dos terços.

El mandat de les persones integrants del Comitè d'Ètica serà per un termini de cinc anys, que pot ser renovat per cinc anys més.

Les persones que integren la Comissió d'Ètica i Bon Govern exerceixen les seues funcions amb plena autonomia, independència, objectivitat i imparcialitat. No poden rebre instruccions de cap òrgan, autoritat o càrrecs de la corporació.

La Comissió d'Ètica i Bon Govern es reunirà, com a mínim, una vegada l'any, amb convocatòria prèvia realitzada per la persona titular de la Secretaria per ordre de la Presidència de la Comissió.

No obstant això, podrà celebrar totes les reunions que considerin necessàries en funció de la naturalesa i la urgència de les qüestions a tractar.

En aquells supòsits en què els integrants estiguin immersos en alguna de les causes de les previstes en aquest Codi, el seu règim de substitució serà el següent:

a) Si en resultàs afectat o afectada el president/la presidenta de la Comissió, serà substituït pel o per la titular de la Conselleria que el substitueix en cas d'absències.

b) Si en resultassin afectada les altres persones integrant, seran substituïdes per la persona designada per la Presidència de la Comissió.

Quinzè. Funcions de la Comissió d'Ètica i Bon Govern

1. Les funcions del Comitè d'Ètica són:

a) Difondre el Codi i vetlar pel seu compliment.

b) Rebrà les observacions, consultes i suggeriments, així com el procediment per dur a terme les propostes d'adaptació de les previsions establertes en el present Codi. Resoldre els dubtes que puguin plantejar-se respecte de la seua interpretació i aplicació.

c) Impulsar mesures de formació i de prevenció d'actuacions contràries als valors de bona governança, les normes i les pautes de conducta que regulen el Codi.

d) Formular recomanacions sobre els incompliments del Codi, sens perjudici de les funcions d'investigació de l'òrgan de control que correspongui, d'acord amb els principis de col·laboració i coordinació.

e) Formular recomanacions i proposar millores en la gestió ètica i en l'aplicació dels principis de bona governança.

f) Rebre les queixes o denúncies, si escau, sobre possibles incompliments dels valors, principis o conductes recollits al Codi i donar-los el tràmit que sigui procedent.

g) Realitzar revisions periòdiques del Codi i elaborar propostes de modificació per mantenir-lo actualitzat.

h) Elaborar una memòria anual de l'activitat i elevar-la per a la seua presentació en Ple o en Comissió, previ informe a la Comissió de Govern.

2. Les persones que integren el Comitè d'Ètica han de guardar secret de la informació a la qual accedeixin per exercir les seues funcions (fets examinats, contengut de les investigacions i deliberacions i decisions adoptades) i han de preservar la confidencialitat de les dades personals tractades, que es manté un cop que hagin cessat en el càrrec.

En el moment de la presa de possessió del càrrec, les persones que integren el Comitè d'Ètica hauran d'aportar declaració responsable de complir aquest deure de reserva i de preservar la confidencialitat de les dades personals tractades.

Únicament poden fer-se públiques les decisions finals sobre el procediment ja comunicat a la persona o persones interessades.

Setzè. Adhesió individual

1.- L'adhesió al present document haurà de ser expressa i individual i obligatòria per als i per a les representants polítics amb independència de la seua integració o no en el respectiu govern. Per a la resta de destinataris l'adhesió al codi haurà de ser expressa i individual, però en canvi voluntària.

2.- La dita adhesió es formalitzarà a través de la Declaració d'adhesió que consta com ANNEX I.

3.- Qualsevol nou nomenament o designació com a representant polític al Consell amb responsabilitats de govern, el titular Òrgan Directiu o titular de contracte d'alta direcció exigirà per a la seua presa de possessió l'adhesió prèvia i individualitzada al contingut íntegre d'aquest instrument, que es realitzarà de forma expressa i formalitzada per escrit. Quan es tracti de càrrecs per als quals no es preveu un tràmit de presa de possessió, l'adhesió individual s'ha de dur a terme amb caràcter previ al nomenament.

4.- Els documents formalitzats a aquest efecte quedaran custodiats a la Secretaria General.

5. L'adhesió individual al Codi implica l'assumpció del deure i obligació plena de mantenir en tot cas unes conductes i comportaments d'acord amb el seu contengut.

Dissetè. Règim sancionador

En matèria de bon govern, és aplicable el règim sancionador contingut al Títol II de la Llei 19/2013, de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

 

 

ANNEX I

Declaració d'adhesió al Codi ètic i de bon govern del Consell Insular d'Eivissa

 

_[Emplenau amb el nom, llinatges i càrrec2]____, en compliment d'allò que preveu el Codi ètic i de bon govern del Consell Insular d'Eivissa, aprovat pel Ple en data 27 de maig de 2022,

DECLAR:

1. Que disposo d'un exemplar del Codi ètic i de bon govern del Consell Insular d'Eivissa.

2. Que he llegit el Codi ètic i de bon govern del Consell Insular d'Eivissa, que m'hi adheresc en tots els seus termes i que em compromet a complir els principis i les obligacions que s'hi contenen.

3. Que accepto el compromís de facilitar la divulgació i l'aplicació del Codi ètic i de bon govern del Consell Insular d'Eivissa, així com les obligacions que comporta adherir-s'hi.

4. Que autoritzo la publicació dels dades dels meves declaracions de patrimoni i d'interessos i activitats.

I, perquè consti, sign aquesta declaració.

[Ciutat, Data]

[Signatura]