Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

    Número d'edicte 4762 - Pàgines 22486-22495

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació definitiva de la modificació puntual de les ordenances reguladores dels preus públics pels serveis de les escoles municipals infantils, de les instal·lacions esportives municipals, de l’escola municipal de música i dansa, dels serveis d’activitats formatives, culturals, lúdiques i de tallers i del servei municipal de l’escola d’estiu

    Número d'edicte 4711 - Pàgines 22496-22497

  • AJUNTAMENT DE CAMPANET

   • Aprovació definitiva ordenança fiscal reguladora de l'IIVT-Plusvàlua

    Número d'edicte 4629 - Pàgines 22498-22508

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Pla definitiu de Prevenció i Gestió de Residus del Municipi de Campos

    Número d'edicte 4745 - Pàgina 22509

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació definitiva de l'ordenança fiscal reguladora de fraccionaments i ajornaments

    Número d'edicte 4692 - Pàgines 22510-22512

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Acord del Ple de data 24 de Febrer de 2022 de l'Ajuntament de Deià pel qual s'aprova definitivament la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l´obligació del manteniment, neteja i observança de salubritat de les parcel.les urbanes

    Número d'edicte 4730 - Pàgines 22513-22516

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Acord del Ple de data 27 de maig de 2022 de l'Ajuntament de Deià pel qual s'aprova definitivament la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l´exoneració extraordinària del límit de tonatge determinat als carrers del municipi de Deià

    Número d'edicte 4731 - Pàgines 22517-22518

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Acord del Ple de data 27 de maig de 2022 de l'Ajuntament de Deià pel qual s'aprova definitivament la modificació de l'Ordenança Reguladora del sistema de pagament de fiances, taxes, preus públics, sancions i impostos municipals

    Número d'edicte 4736 - Pàgines 22519-22520

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Acord del Ple de data 27 de maig de 2022 de l'Ajuntament de Deià pel qual s'aprova definitivament la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per a establir guals i zones de prohibició o reserva d´aparcament a iniciativa de particulars

    Número d'edicte 4756 - Pàgines 22521-22525

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Acord del Ple de data 27 de maig de 2022 de l'Ajuntament de Deià pel qual s'aprova definitivament la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per la realització d´activitats administratives de control, supervisió i verificació de llicències, comunicacions prèvies i declaracions responsables amb motiu de l´obertura d´establiments

    Número d'edicte 4760 - Pàgines 22526-22528

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana del municpi d'Esporles

    Número d'edicte 4759 - Pàgines 22529-22540

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Aprovació definitiva de l’expedient E0099.2022.000001, de modificació de crèdit de 2022

    Número d'edicte 4701 - Pàgina 22541

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Aprovació definitiva de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua potable

    Número d'edicte 4679 - Pàgines 22542-22544

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Aprovació definitiva modificació de crèdit, modalitat generació de crèdits, amb càrrec al romanent de Tresoreria

    Número d'edicte 4702 - Pàgina 22545

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

    Número d'edicte 4763 - Pàgines 22546-22553

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació definitiva de l’expedient núm. 5/2022 de modificació de crèdit per suplement de crèdit i per crèdit extraordinari del Pressupost de 2022

    Número d'edicte 4769 - Pàgina 22554

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació definitiva de l’expedient número 04 de modificació del pressupost municipal, modificació de la base 36 de les Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2022

    Número d'edicte 4774 - Pàgina 22555