Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 308858
Bases reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'edificis i habitatges en el terme municipal de Calvià 2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 26 de maig de 2022 va aprovar les Bases reguladores i la Convocatòria per concedir subvencions per a la REHABILITACIÓ D'EDIFICIS I HABITATGES en el terme municipal de Calvià, i es procedeix a publicar en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears l'acord adoptat, les bases reguladores i la convocatòria de les subvencions, per a la seva difusió i el seu coneixement públic.

ACORD

PRIMER.- APROVAR les Bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'edificis i habitatges en el terme municipal de Calvià 2022, d'acord amb el text que s'adjunta i que forma part integrant de la present proposta.

SEGON.- APROVAR la Convocatòria de subvencions rehabilitació d'edificis i habitatges en el terme municipal de Calvià 2022, d'acord amb el text que s'adjunta i que forma part integrant de la present proposta.

TERCER.-DESTINAR un total de CENT QUARANTA-VUIT MIL DINOU EUROS I DINOU CÈNTIMS (148.019,19 €) de l'aplicació pressupostària 105-15200-7800001 amb càrrec a l'any 2022.

QUART.- INSERIR el present acord, així com el text de les Bases i el text de la Convocatòria en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, així com en la Base de dades Nacional de Subvencions a l'efecte de la seva difusió i públic coneixement.

CINQUÈ.- DELEGAR en la tinent de batle de Cohesió Social, Igualtat, Comunicació i Policia Local la facultat per aprovar els models normalitzats de les sol·licituds, així com qualsevol altra actuació que es precisi

 

(Signat electrònicament: 3 de juny de 2022

La tinent de batle de Cohesió Social i Igualtat Frances Garate Natividad)

 

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE REHABILITACIÓ D'EDIFICIS I HABITATGES CONVOCATÒRIA 2022

1.-Objecte de les bases.

Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió de subvencions per les obres de rehabilitació d'edificis i habitatges situats en el terme municipal de Calvià, que tinguin per finalitat la millora de l'estat de conservació dels elements comuns dels edificis residencials així com l'eliminació de barreres arquitectòniques a edificis residencials i a habitatges, dins el marc de l'Ordenança municipal per al foment de la rehabilitació d'edificis, habitatges i locals comercials en el terme municipal de Calvià, aprovada pel ple de la Corporació mitjançant acord plenari de data 29 de setembre de 2016 (BOIB numero 131, de 15 d'octubre de 2016).

2. Procediment de la concessió.

El procediment de concessió de subvencions es el de concurrència competitiva.

3.- Òrgan competent per a la instrucció i la resolució del procediment de l'activitat administrativa de seguiment, inspecció i control

L'Oficina d'Habitatge de l'Ajuntament de Calvià es l'òrgan competent per realitzar la tramitació dels expedients i confeccionar les propostes de subvenció, que hauran de ser aprovades per la Junta de Govern Local.

Una vegada rebudes les sol·licituds, s'examinarà si reuneixen els requisits exigits i si s'ha adjuntat la documentació requerida.

 • En cas contrari, se requerirà al 'interessat perquè, en el termini de deu (10) dies hàbils, esmeni i/o completi els documents i/o les dades que han de presentar-se, advertint que, si no ho fes, s'entendrà que desisteix de la seva petició i s'arxivarà l'expedient, amb una resolució prèvia a aquest efecte.

L'Oficina d'Habitatge ha de dur a terme un seguiment constant i permanent del compliment de les obligacions que incumbeixen els beneficiaris de les subvencions regulades en aquesta norma. Aquest seguiment serà el determinants en l'aplicació dels controls pertinents.

Els beneficiaris de les subvencions hauran de col·laborar i facilitar les dades i els documents que requereixi l'Oficina d'Habitatge, en l'exercici de l'activitat administrativa de seguiment, inspecció i control d'actuacions protegides del què és titular, sense perjudici de la competència de comprovació i control financer que puguin tenir altres òrgans, organismes públics i institucions.

La tinent de batle delegada de Cohesió Social, Igualtat, Comunicació i Policia Local en virtut de delegació de competències segons Decret de 17 de juny de 2019, és competent per atorgar la Qualificació Provisional.

 • Finalment, la Junta de Govern Local, mitjançant l'adopció del corresponent acord, és competent per atorgar la Qualificació Definitiva i aprovar la subvenció.

4. Beneficiaris

Té la consideració de beneficiàri/a, la persona física o la comunitat de propietaris que hagi de realitzar l'activitat de rehabilitació, adequació i reparació de les edificacions situades en el terme municipal de Calvià.

Per tant, podran accedir a la consideració de beneficiàri/a, d'aquests ajuts les persones que assumeixin la responsabilitat de l'actuació, és a dir:

 • Els propietaris únics d'habitatges.
 • Els arrendataris i usufructuaris degudament autoritzats per la propietat.
 • Les comunitats de propietaris d'edificis d'habitatge.

Quan les persones beneficiàries siguin persones físiques, hauran de tenir la nacionalitat espanyola o la d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, Suïssa, o el parentiu determinat per la normativa que hi sigui aplicable.

 • En el cas dels estrangers no comunitaris, hauran de tenir residència legal a Espanya.

Els beneficiaris/ies han de destinar l'import íntegre de la subvenció a pagar les actuacions corresponents.

No podran obtenir la condició de beneficiaris/ies d'aquestes subvencions els qui incorrin en alguna de les circumstàncies previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions, o els qui hagin estat subjectes a una revocació, fets per l'òrgan competent, de la tramitació d'alguna de les subvencions previstes en plans estatals o autonòmics d'habitatge.

La justificació de les persones o entitats de no estar sotmeses a les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari/ària o entitat col·laboradora, podrà realitzar-se mitjançant una declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa o notari públic, i en tot cas pels mitjans prevists a l'article 13.7 de la Llei general de subvencions.

5. Activitat subvencionable.

Són objecte de subvenció i, per tant, tenen la consideració d'actuacions protegibles, les següents actuacions:

a) Les que tinguin per finalitat la millora de l'estat de conservació dels elements comuns de l'edifici quan afecti a:

- Els elements de fonamentació i estructura.

- Les cobertes, terrats, façanes i mitgeres.

- Les instal·lacions comunes de l'edifici per a adaptació a normativa vigent: sanejament, proveïment d'aigua, electricitat i telecomunicacions.

b) Les obres per a l'adequació d'edificis i habitatges a la Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes Balear.

 • Les actuacions protegibles poden estendre's als annexos de l'edifici d'habitatges o habitatge, incloent-hi patis, claustres i altres elements com ara tancaments que respectin els tradicionals de la zona.

En els casos prevists a l'apartat a) i b) anterior, i quan es requereixin ajustaments raonables en matèria d'accessibilitat, serà requisit indispensable incloure'n el cost a l'actuació.

En queden excloses i, per tant, no podran tenir la consideració d'actuacions protegibles, les següents:

1. Les edificacions destinades a l'explotació turística.

2. Les obres que comportin un augment de volum de l'immoble (excepte les que siguin necessàries per tal de resoldre l'accessibilitat i que compleixin la normativa urbanística).

6. Requisits

Per obtenir els ajuts prevists en aquestes bases reguladores, serà necessari complir, sempre que en sigui d'aplicació, els requisits que apareixen regulats a l'article 9 de l'ordenança municipal per al foment de la rehabilitació d'edificis, habitatges i locals comercials en el terme municipal de Calvià, aprovada pel ple de la Corporació municipal en data de 29 de setembre de 2016.

7. Termini per realitzar l'activitat

El termini màxim de realització de les obres és el que determini la llicència d'obres corresponent, amb un plaç màxim de 12 mesos.

El promotor que no hagi acabat les obres en el termini fixat en aquestes Bases, segons la data de la qualificació provisional, perdrà els drets i se n'arxivarà l'expedient mitjançant resolució de l'òrgan competent.

 • Excepcionalment i amb una sol·licitud prèvia es podrà concedir una ampliació d'aquest termini, sempre que no excedeixi de la meitat del temps inicialment previst.

8. Característiques dels ajuts econòmics

Els ajuts econòmics prevists tenen el caràcter de subvenció a fons perdut, es poden dirigir a l'actuació assenyalada a l'apartat 5 de les presents bases.

Aquests ajuts s'han de concedir en funció dels informes tècnics i jurídics emesos per l'oficina d' Habitatge de l'Ajuntament de Calvià

9. Pressupost protegible. Tipus d'ajut i límit de la subvenció

S'entén per pressupost protegible el cost real de les obres objecte dels ajuts, determinat pel preu total de l'execució d'aquestes, inclosos l'IVA corresponent i els honoraris dels tècnics més l'IVA generat per aquests honoraris.

L'Oficina d'Habitatge ha de determinar el pressupost protegible en funció d'aquells que aportin els interessats, recollits entre empreses homologades.

Aquest pressupost ha de servir de base per aplicar el percentatge corresponent per al càlcul final de la subvenció, d'acord a l'apartat tipus d'actuació, que s'estableix a la Ordenança.

10. Finançament de les actuacions

1. Els ajuts regulats en aquestes bases s'han d'abonar amb càrrec a la partida pressupostària 105-15200-7800001 per un total de CENT QUARANTA-VUIT MIL DINOU euros i dinou cèntims (148.019,19 €) desglossat tal com s'indica a continuació:

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

QUANTITAT

ANY

105-15200-7800001

148.019,19 €

2022

2. La concessió dels ajuts regulats en aquestes bases queda condicionada a la disponibilitat pressupostària i està limitada al crèdit pressupostari esmentat. No obstant això, les quanties màximes es poden incrementar, si hi ha disponibilitat pressupostària suficient, mitjançant acord de la Junta de Govern Local.

11. Determinació de l'import de la subvenció per edificis i habitatges

Una vegada finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds de la subvenció per les obres de rehabilitació d'edificis i habitatges i segons el que disposa la base 3a anterior, paràgraf 3, s'ha de procedir a analitzar-les i a l'estimació de la inversió protegible per a cadascuna de les sol·licituds.

La concessió de la subvenció se tramita en règim de concurrència competitiva, mitjançant comparació de les sol·licituds presentades, i se n'ha d'establir la prelació mitjançant l'aplicació dels criteris de valoració indicats a la base 12.

S'ha de procedir a assignar la subvenció entre aquelles sol·licituds que, en aplicació dels criteris de valoració indicats, hagin obtingut la major puntuació.

 • En el cas que, diverses sol·licituds obtinguin la mateixa puntuació, a l'efecte d'establir l'ordre de prelació entre aquestes, s'haurà de tenir en compte l'ordre cronològic d'entrada de la sol·licitud.

La subvenció per a cada sol·licitud s'ha de calcular d'acord amb els límits establerts a la base 9a i fins a l'import del crèdit pressupostari habilitat per a aquesta actuació determinat a la base 10.2.

12.- Criteris de valoració per a la subvenció d'edificis i habitatges.

Els criteris que s'han de tenir en compte per valorar les sol·licituds presentades, així com el barem aplicable, son els que apareixen reflectits a continuació:

a. Segons el tipus actuació protegible (punts):

 • Eliminació de barreres a zones comunitàries dels edificis ………….………….40,00
 • Eliminació de barreres a habitatges…………………………………….………....20,00
 • El pressupost d'actuació haurà de presentar-se degudament desagregat per a cadascun dels epígrafs indicats.

b. Segons ingressos (punts) (només per persones físiques):

 • Per cada tram complet de reducció del 5% sobre l'import de 47.451,60 €, equivalent a sis vegades l'IPREM fins a un màxim de 30 punts………................................3,00

(*) en aquest apartat s' assignarà a les CCPP el màxim és a dir 30 punts, per tal d'homogeneïtzar la taula de valoració.

c. Segons l'antiguitat de l'edifici o habitatge (punts):

 • 0,75 punts per cada any que excedeixi de l'antiguitat mínima exigida (20 anys), fins a un màxim de 30 punts.

13.- Obtenció de qualificació provisional.

La qualificació provisional reconeix els beneficis que corresponen a cada actuació i s'obté una vegada completada tota la documentació exigida a la convocatòria de la subvenció, amb una inspecció física prèvia de l'habitatge o edifici, i un dictamen favorable del servei tècnic d'habitatge.

No es podran iniciar les obres fins que el tècnic municipal hagi fet la visita prèvia de comprovació de l'estat inicial.

L'obtenció de la qualificació provisional no eximeix el promotor d'obtenir els permisos i les llicències urbanístiques pertinents conforme a la legislació vigent. Atenent a la seva incidència pressupostària, en cap cas podrà entendre's atorgada la qualificació provisional per silenci administratiu

14. Justificació de la inversió realitzada

Finalitzada l'obra, el beneficiari de la subvenció ha de presentar els documents justificatius de les actuacions realment executades (factures, certificacions d'obra, informes i certificats emesos per la direcció d'obres, justificants bancaris del pagament de factures i/o certificacions d'obra, etc.), tots degudament conformats pel promotor de les obres, el contractista i la direcció tècnica d'aquestes, si n'hi hagués.

15. Obtenció de la qualificació definitiva

Una vegada finalitzades les obres de rehabilitació, el promotor ha de sol·licitar de l'òrgan competent la qualificació definitiva de les obres de rehabilitació. A aquest efecte, els Serveis Tècnics d'Habitatge hauran de revisar la documentació presentada i, mitjançant inspecció física, hauran de verificar l'adequació de les obres executades, quant a capítols d'obra i imports executats, a la qualificació provisional prèviament obtinguda, així com el compliment dels requisits exigits a l'article 9 de l'Ordenança municipal pel foment de la rehabilitació d'edificis, pisos i locals comercials en el terme municipal de Calvià.

 • Amb tota aquesta informació, els Serveis Tècnics d'Habitatge hauran d'emetre un informe tècnic de qualificació definitiva, amb l'especificació de l'actuació protegible executada i l'import de la subvenció que s'ha d'atorgar.

A partir del que indiqui l'informe tècnic de qualificació definitiva, i després que la persona interessada incorpori a l'expedient administratiu la documentació requerida en finalitzar les obres realitzades, i acrediti que es troba al corrent de pagaments dels tributs municipals, així com la no existència de qualsevol altra càrrega municipal com ara multes o sancions, i finalment que es troba al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb la Hisenda Pública i la Seguretat Social.

S'ha d'elevar una proposta a la Junta de Govern Local per atorgar la qualificació definitiva a les obres de rehabilitació, aprovar l'import de la subvenció i ordenar-ne el pagament.

16. Compatibilitat de subvencions

La subvenció concedida és compatible amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol Administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

L'import d'aquesta subvenció en cap cas pot, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions o ajuts, superar el cost de l'activitat que desenvolupa el beneficiari. En tot cas, el sol·licitant haurà de declarar els ajuts que hagi obtingut o sol·licitat per a la mateixa activitat, tant en iniciar-se l'expedient com a qualsevol moment en què això es produeixi.

17. Pagament de la subvenció

Una vegada reconegut el dret a la subvenció i comprovat que el beneficiari/a compleix tots els requisits exigits per rebre-la, la Junta de Govern Local ha de procedir a aprovar-la i a aprovar el seu pagament.

En cap cas es poden realitzar bestretes i/o pagaments a compte de la subvenció autoritzada.

18. Obligacions del beneficiari

Els beneficiaris/ies de les subvencions estan subjectes a les obligacions següents:

 • Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

a. Estar al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

b. Comunicar immediatament, fins i tot durant la tramitació de la sol·licitud, a l'òrgan competent de la tramitació que li hagi reconegut la subvenció, qualsevol modificació de les condicions que van motivar tal reconeixement, que poguessin determinar la pèrdua sobrevinguda del dret a la subvenció. La no comunicació d'aquestes modificacions serà causa suficient per iniciar un expedient de reintegrament de les quantitats que poguessin haver-se cobrat indegudament.

c. Comunicar a l'òrgan concedent les alteracions que es produeixin en les circumstàncies i els requisits subjectius tenguts en compte per concedir la subvenció.

d. Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i condicions, la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determini la concessió o gaudi de la subvenció.

e. Sotmetre's a les actuacions de comprovació i inspecció que el Departament d'Habitatge consideri pertinents durant l'execució de l'actuació.

f. Comunicar a l'òrgan concedent, tot d'una que se sàpiga, l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financiïn les activitats subvencionades, procedents d'entitats públiques o privades.

g. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, perquè puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

h. Procedir al reintegrament dels fons percebuts més l'interès de demora reportat des del moment de l'abonament de la subvenció fins al moment en què s'acordi la procedència del reintegrament en els supòsits prevists a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la seva normativa de desenvolupament.

19. Incompliments

L'incompliment d'algun dels requisits necessaris per obtenir la qualificació definitiva de rehabilitació per part del promotor, determinarà la paralització i l'arxivament de l'expedient, a més de la impossibilitat de sol·licitar una altra qualificació per realitzar obres de rehabilitació en el mateix habitatge, durant un període de cinc anys.

Quan es procedeixi a arxivar l'expedient per no haver aportat el promotor la documentació exigida o no haver esmenat la deficiències en els terminis establerts, aquest no podrà sol·licitar una altra qualificació per realitzar obres de rehabilitació a la mateixa edificació durant un període de cinc anys des de la notificació de la resolució de l'arxivament.

En cas de verificar que el beneficiari/ia ha incomplert les condicions establertes a les bases reguladores, a la convocatòria de la subvenció o a la mateixa ordenança reguladora, l'òrgan competent ha d'acordar la revocació total de la subvenció, amb reintegrament de les quantitats percebudes més els interessos legals des que es varen percebre.

20. Infraccions i sancions

Són aplicables, quant a les infraccions i sancions, els articles bàsics 59, 67, 68 i 69 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

21. Prescripció

És aplicable, quant al règim de prescripció, el que estableix l'article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS I HABITATGES EN EL TERME MUNICIPAL DE CALVIÀ 2022.

1. Marc normatiu

– Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

– Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, del TR de la llei de subvencions.

– Reglaments i altra normativa de desenvolupament de la llei i el decret legislatiu.

– Ordenança municipal per al foment de la rehabilitació d'edificis, habitatges i locals comercials en el municipi de Calvià (BOIB núm. 131, de 15 d'octubre de 2016).

Els ajuts previstos en aquesta convocatòria s'han de regir pel que disposen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'edificis i habitatges en el terme municipal de Calvià 2022, aprovades per la Junta de Govern Local en sessió de 26 de maig de 2022.

2. Crèdit pressupostari

L'assignació pressupostària per a aquesta convocatòria és de cent quaranta-vuit mil dinou amb dinou cèntims (148.019,19 €), de la partida pressupostària 105-15200-7800001, Subvenció Rehabilitació d'edificis i habitatges, del pressupost de l'Ajuntament de Calvià 2022.

3. Objecte, condicions i finalitat de la subvenció.

Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió de subvencions per les obres de rehabilitació d'edificis i habitatges situats en el terme municipal de Calvià, que tinguin per finalitat la millora de l'estat de conservació dels elements comuns dels edificis residencials així com l'eliminació de barreres arquitectòniques a edificis residencials i a habitatges, dins el marc de l'Ordenança municipal per al foment de la rehabilitació d'edificis, habitatges i locals comercials en el terme municipal de Calvià, aprovada pel ple de la Corporació mitjançant acord plenari de data 29 de setembre de 2016 (BOIB numero 131, de 15 d'octubre de 2016).

S'entendran per actuacions de rehabilitació d'edificis i habitatges les adequacions estructurals, funcionals i d'habitabilitat d'habitatges o d'edificis d'habitatges el destí principal dels quals sigui el d'habitatge.

4.- Requisits per sol·licitar la subvenció.

Per obtenir els ajuts prevists en aquestes bases reguladores, serà necessari complir, sempre que ens siguin d'aplicació, els requisits que apareixen regulats a l'article 9 de l'ordenança municipal per al foment de la rehabilitació d'edificis, habitatges i locals comercials en el terme municipal de Calvià, aprovada pel ple de la Corporació municipal en data de 29 de setembre de 2016.

5. Criteris de valoració de les sol·licituds

Les sol·licituds per a la subvenció d'habitatges i edificis es valoraran seguint els criteris establerts a la base número 12 de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions per rehabilitar edificis i habitatges en el terme municipal de Calvià 2022.

6. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds poden presentar-se a partir de l'endemà en la publicació d'aquesta convocatòria en el BOIB, i fins un (1) mes a comptar des de l'endemà de la publicació, a través del:

a) Registre Electrònic Comú de l'Administració General de l'Estat, en cas de disposar de certificat digital o DNI electrònic.

b) Cita prèvia al Departament de Registre General del Ajuntament de Calvià- Presentant la sol·licitud publicada a la pàgina web i aportant la documentació necessària, en tot cas.

 • Disposa del servei d'Oficina digital d'atenció a la ciutadania - Digi Calvià que ofereix assistència telefònica i telemàtica per a facilitar l'accés als tràmits municipals que es poden realitzar de manera telemàtica.
 • Horari de dilluns a divendres, de 8.00h a 20,00 h
 • Contactant per telèfon: 871 51 00 91 o per correu electrònic: digi@calvia.com

Tal com estableix l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d'un procediment de concurrència competitiva els actes administratius que es generin en la tramitació del mateix seran objecte de publicació, i la mateixa es durà a terme a la pàgina web municipal i la Base de dades Nacional de Subvencions".

En tot cas, l'Ajuntament ha de difondre la convocatòria, així com els altres acords i resolucions als quals s'hi fa referència, pels mitjans que consideri adequats.

7. Termini de resolució de concessió.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de concessió no pot excedir de sis (6) mesos comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB.

El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució, legitima als interessats per entendre la sol·licitud de concessió de subvenció desestimada per silenci administratiu.

Les resolucions adoptades per l'òrgan condecent s'han de notificar segons el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i les disposicions concordants.(article 26).

Les notificacions es practicaran preferentment per mitjans electrònics i, en tot cas, quan l'interessat resulti obligat a rebre-les per aquesta via.( article 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

La resolució de concessió posa fi a la via administrativa i s'hi pot recórrer mitjançant recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que va dictar la resolució, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la seva publicació, o bé directament mitjançant la interposició del pertinent recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seva publicació.

En cas de presentar-se recurs de reposició, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins a la resolució expressa del primer recurs o la seva desestimació presumpta.

8. Documents i informació a aportar: revisar per

1. En el moment de presentar la sol·licitud.

a) Si es tracta de comunitats de propietaris:

S'han d'aportar els següents documents:

 • Imprès de sol·licitud degudament emplenat.
 • Acord de la junta de propietaris.
 • Llistat de veïns.
 • Imprès de sol·licitud de Llicència d'obres o comunicació prèvia
 • Justificant del pagament de taxes de llicència.
 • Pressupost de les obres.

En cas de NO autoritzar la consulta de dades a l'Ajuntament, haurà d'aportar també:

 • CIF de la comunitat de propietaris
 • Documentació acreditativa d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social
 • Documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb Hisenda.
 • Certificat d'estar al corrent d'obligacions amb l'Ajuntament de Calvià.
 • Memòria descriptiva de l'actuació, croquis, si és necessari i pressupost detallat per partides de les obres a executar amb mesurament i preu unitari de cada partida, signat pel promotor i el constructor, especificant els materials que s'han d'utilitzar i els colors dels acabats exteriors.
 • Termini d'execució de les obres.
 

b) Si es tracta de persones físiques

S'han d'aportar els següents documents:

 • Imprès de sol·licitud degudament emplenat.
 • Imprès de sol·licitud de Llicència d'obres o comunicació prèvia.
 • Justificant del pagament de taxes de llicència.
 • Pressupost de les obres.
 • Si el sol·licitant és un arrendatari: contracte d'arrendament i permís del propietari per realitzar les obres.

En cas de NO autoritzar la consulta de dades a l'Ajuntament, haurà d'aportar també:

 • NIE o DNI
 • Documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb Hisenda.
 • Certificat d'estar al corrent d'obligacions amb l'Ajuntament de Calvià.
 • Memòria descriptiva de l'actuació, croquis, si és necessari i pressupost detallat per partides de les obres a executar amb mesurament i preu unitari de cada partida, signat pel promotor i el constructor, especificant els materials que s'han d'utilitzar i els colors dels acabats exteriors.
 • Termini d'execució de les obres.
 • IRPF de l'últim exercici o certificat d'imputacions en cas de no estar obligat a presentar-la.
 • Escriptura de propietat.

2. Una vegada finalitzades les obres totes les sol·licituds hauran d'aportar els documents justificatius de les actuacions realment executades:

 • Factures.
 • Certificacions d'obra.
 • Informes i certificats emesos per la direcció de les obres.
 • Justificants bancaris del pagament de factures i/o certificacions d'obra, etc., tot això degudament conformat pel promotor de les obres, el contractista i la direcció tècnica, si n'hi hagués.

En cas de NO autoritzar la consulta de dades a l'Ajuntament, haurà d'aportar, també:

 • Certificat d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb la Hisenda Pública i de les obligacions amb la Seguretat Social.
 • Certificat d'estar al corrent de pagament de tributs i càrregues municipals.

La presentació de la sol·licitud de subvenció implica acceptar les bases i obligacions establertes en aquesta norma, com també l'autorització per obtenir dades en poder de qualsevol administració pública que siguin necessàries per tramitar la sol·licitud.

9. Esmena de sol·licituds.

D'acord amb el que preveu l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, si la sol·licitud presentada de l'ajut, no reunís els requisits prevists o la documentació aportada fos incompleta, s'hauria de requerir al sol·licitant per esmenar les deficiències detectades o aporti la documentació necessària en el termini de deu dies hàbils, i advertir-lo que, si no compleix aquest requeriment en els termes prevists, s'entendria que desisteix de la seva sol·licitud, amb una resolució prèvia, que hauria de ser dictada en els termes prevists a l'article 21 de l'esmentada llei.

Aquest requeriment d'esmena i els altres actes de tràmit del procediment, així com qualsevol altra informació referent al mateix, únicament seran objecte de publicació a la pàgina web de l'Ajuntament de Calvià.

10. Resolució

La resolució de concessió, d'acord amb el que disposen els articles 42, 43 i 45 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s'ha de notificar a les persones interessades mitjançant la publicació a la pàgina web de l'Ajuntament de Calvià.

La resolució posa fi a la via administrativa i s'hi pot recórrer mitjançant recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que va dictar la resolució, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la seva publicació, o bé directament mitjançant la interposició del pertinent recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seva publicació.

En cas de presentar-se recurs de reposició, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins a la resolució expressa del primer recurs o la seva desestimació presumpta.

11. Mitjà de publicació.

L'article 45.1.b de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,estableix que els actes administratius, seran objecte de publicació quan es tracti d'actes integrants d'un procediment selectiu o de concurrència competitiva de qualsevol tipus, i que en aquest cas, la convocatòria del procediment haurà d'indicar el mitjà on s'efectuaran les successives publicacions.

Seguint el dictat d'aquest precepte s'indica que el mitjà on s'efectuaran les successives publicacions relatives a la present convocatòria, inclosa la referent al requeriment d'esmena, actes de tràmit, resolució i qualsevol altra informació referent a la mateixa, serà la pàgina web de l'Ajuntament de Calvià.