Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 312506
Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius per la qual s’autoritza la transmissió de la titularitat d’una instal·lació de distribució de GLP de Gas Natural Redes GLP, SA «Nedgia» a favor de Redexis GLP, SL al terme municipal de Maó

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. L'11 de març de 2022, mitjançant registre d'entrada núm. REGAGE22e00006582205, s'ha presentat en la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica un escrit signat per les empreses Redexis GLP, SL i Gas Natural Redes GLP, SA «Nedgia» mitjançant el qual sol·liciten l'autorització per a la transmissió de la titularitat d'un actiu consistent en una instal·lació de distribució de GLP canalitzat en el terme municipal de Maó (núm. d'expedient 2016/29839) a favor de Redexis GLP, SL, segons el que es preveu en l'apartat 1 de l'article 46 bis de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs. Així mateix, sol·liciten que els actius es transmetin juntament amb les autoritzacions inherents a aquests.

S'adjunta a la sol·licitud una instància subscrita per representants de totes dues empreses, mitjançant la qual certifiquen:

  • El passat 16 de desembre de 2021, les empreses Redexis GLP i Nedgia han formalitzat un acord per a la transmissió de les instal·lacions per a la distribució de GLP descrites en l'annex I presentat. El lliurament efectiu d'aquestes instal·lacions es preveu que es produeixi pròximament.

  • Redexis GLP és una societat mercantil que té les condicions tècniques, jurídiques i econòmiques per al desenvolupament de l'activitat de distribució de gas natural i de GLP. S'acompanya còpia dels últims comptes anuals de Redexis GLP auditats, juntament amb l'informe d'auditoria corresponent, en els quals s'acredita la capacitat legal, tècnica i econòmica de Redexis GLP.

  • Les instal·lacions relacionades en l'annex I presentat, s.e.o.o., estan subjectes a autorització administrativa per excedir les xarxes de l'àmbit d'una única comunitat de propietaris de conformitat, tal com disposa l'article 5.1 de la ITC-ICG O3 inclosa en el Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11.

  • Una vegada formalitzada efectivament la transmissió es posarà en coneixement aquesta circumstància a fi de fer efectiva la subrogació de Redexis GLP en tots els tràmits administratius i en tots els drets i obligacions amb relació a les instal·lacions i autoritzacions esmentades.

  • Per tot el que s'ha exposat, sol·liciten que, a l'empara d'aquest escrit i de la legislació aplicable, es tengui per realitzada aquesta comunicació als efectes oportuns, en relació amb la transmissió de les instal·lacions de distribució de GLP titularitat de Nedgia esmentades en aquest escrit, a favor de Redexis GLP i s'atorgui a Redexis GLP, SL l'autorització administrativa per a la transmissió de les instal·lacions de GLP exposades en l'annex I presentat.

2. D'altra banda, l'empresa Gas Natural Redes GLP, SA «Nedgia» disposa, segons la resolució de 26 d'octubre de 2016 (exp. 2016/29839), de la transmissió de la titularitat d'un actiu consistent en una instal·lació de distribució de GLP canalitzat en el terme municipal de Maó (Resolució del director general d'Indústria de 16 de gener de 2006, per la qual atorga l'autorització administrativa prèvia per a l'ampliació parcial de la xarxa de distribució per al subministrament de gas propà canalitzat en la localitat de Maó i actualització de les autoritzacions administratives prèvies autoritzades) a l'empar del previst en l'apartat 1 de l'article 46 bis de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs.

Fonaments de dret

1. La Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs.

2. El Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, que regula les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i autorització d'instal·lacions de gas natural.

3. El Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11.

4. El Decret 96/2005, de 23 de setembre, d'aprovació definitiva de la revisió del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears.

5. El Decret 8/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, de modificació del Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i estableix les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 2 de març de 2021 per la qual es delega l'exercici de determinades competències en els òrgans directius de la Conselleria i de suplència dels òrgans directius de la Conselleria.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Atorgar autorització administrativa per a la transmissió de la titularitat dels actius corresponents a unes instal·lacions de distribució de GLP canalitzat en el terme municipal de Maó (Resolució del director general d'Indústria de 16 de gener de 2006, per la qual atorga l'autorització administrativa prèvia per a l'ampliació parcial de la xarxa de distribució per al subministrament de gas propà canalitzat en la localitat de Maó i actualització de les autoritzacions administratives prèvies autoritzades) a favor de Redexis GLP, SL, a l'empara del que disposa l'article 46 bis de la Llei 34 /1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs.

2. Notificar aquesta Resolució a Redexis GLP, SL i a Gas Natural Redes GLP, SA «Nedgia», com a entitats sol·licitants de la transmissió de la titularitat, així com publicar-la en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica dins el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears dins el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Vàlid a la data de la signatura del document electrònic (2 de juny de 2022)

 

Per la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 31, de 4 de març de 2021)