Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT

   • Adjudicació i formalització contracte subministrament de tres sistemes de medicio estàtica de càrrega de rodes per eixos (bàscules) i un joc d'estoretes de nivelació

    Número de registre 6800 - Pàgina 21797

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Exposició pública dels plecs de clàusules administratives particulars regidors de l’expedient de contractació del servei de Manteniment i Subscripció al servei de suport tècnic de llicències del programa de disseny gràfic Autocad, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert supersimplificat

    Número de registre 6864 - Pàgina 21798

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Informació pública del plec de clàusules administratives particulars del contracte de serveis de sanejament mitjançant sanitaris portàtils a algunes platges de Menorca, Exp. C4301/2018/000007

    Número de registre 6861 - Pàgina 21799

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Anunci del contracte d'obres del "Carril bici paral·lel a la carretera d'Inca"

    Número de registre 6815 - Pàgina 21800

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 14 de juny de 2018, per la qual es sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es regula el procediment de selecció del personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 6569 - Pàgina 21801

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT

   • Resolució de la directora general d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es regula l’ordenació del sistema de formació sanitària especialitzada en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 6847 - Pàgines 21802-21803

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT

   • Resolució de la directora general d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut per la qual es sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual s’aprova l’Estatut del personal investigador laboral al servei dels instituts d’investigació sanitària de les Illes Balears

    Número de registre 6806 - Pàgines 21804-21805

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA

   • Acord del Consell d’Administració del Consorci de Transports de Mallorca sobre la modificació de la normativa del sistema tarifari integrat

    Número de registre 6791 - Pàgina 21806

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R6 de data 7 de juny de 2018, per a inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d’agroambient i clima, per als anys 2015 a 2019

    Número de registre 6778 - Pàgines 21807-21812

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació d’Acord de concessió de pròrroga del termini per a la justificació de l’actuació subvencionable, R19 (Exp. 136) de data 14 de juny de 2018, per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 6775 - Pàgines 21813-21814

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R10 de data 12 de juny de 2018, per a inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d’agroambient i clima, per als anys 2015 a 2019

    Número de registre 6771 - Pàgines 21815-21820

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R9 de data 15 de juny de 2018, per a inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d’agroambient i clima, per als anys 2015 a 2019

    Número de registre 6773 - Pàgines 21821-21826

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R1 de data 7 de juny de 2018, per a inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d’agroambient i clima, per als anys 2015 a 2019

    Número de registre 6777 - Pàgines 21827-21832

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R8 de data 7 de juny de 2018, per a inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d’agroambient i clima, per als anys 2015 a 2019

    Número de registre 6779 - Pàgines 21833-21837

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R23 de data 19 de juny de 2018, per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 6789 - Pàgines 21838-21841

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Modificació de la plantilla de personal del Consell Insular d’Eivissa

    Número de registre 6870 - Pàgina 21842

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES

   • Informació pública relativa a un expedient d'autorització d'activitats per a la declaració d'interès general. (IP15-2018-IG)

    Número de registre 6781 - Pàgina 21843

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES

   • Informació pública relativa a un expedient d'autorització d'activitats per a la declaració d'interès general. (IP11-2018-IG)

    Número de registre 6782 - Pàgina 21844

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES

   • Informació pública relativa a un expedient d'autorització d'activitats per a la declaració d'interès general. (IP12-2018-IG)

    Número de registre 6783 - Pàgina 21845

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES

   • Informació pública relativa a un expedient d'autorització d'activitats per a la declaració d'interès general. (IP13-2018-IG)

    Número de registre 6785 - Pàgina 21846

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES

   • Informació pública relativa a un expedient d'autorització d'activitats per a la declaració d'interès general. (IP14-2018-IG)

    Número de registre 6786 - Pàgina 21847

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Ple - Aprovació de l'Avantprojecte del contracte de transport regular de viatgers per carretera d'ús general, IB-08

    Número de registre 6794 - Pàgina 21848

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Ple - Aprovació de l'Avantprojecte del contracte de transport regular de viatgers per carretera d'ús general, IB-07

    Número de registre 6795 - Pàgina 21849

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Ple - Aprovació de l'Avantprojecte del contracte de transport regular de viatgers per carretera d'ús general, IB-06

    Número de registre 6796 - Pàgina 21850

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Ple - Aprovació inicial de la proposta de modificacions, competència del Ple de la corporació, al pressupost del Consell Insular de Menorca per a l'exercici 2018

    Número de registre 6797 - Pàgina 21851

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Notificació als interessats de la interposició de recurs contenciós administratiu

    Número de registre 6872 - Pàgina 21852

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Rectificació error material edicte BOIB núm. 67 de 31 de maig de 2018, Modificació puntual de les NNSS de Consell per a la classificació de sòl urbanitzable per equipament sanitari i aparcaments

    Número de registre 6837 - Pàgina 21853

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Aprovació padrons fiscals any 2018

    Número de registre 6780 - Pàgina 21854

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Anunci cobrança període voluntari 2018 Ajuntament d'Eivissa

    Número de registre 6839 - Pàgines 21855-21856

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Extracte de la Resolució de Batlia número 747 de dia 20 de juny de 2018, per la qual s’aproven la convocatòria dels ajuts per donar suport a la instal·lació de limitadors de so amb tacògraf a l’exterior a establiments turístics i de restauració al terme municipal des Mercadal

    Número de registre 6801 - Pàgines 21857-21858

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Exposició pública del projecte de "Reforma interior del local destinat a Biblioteca municipal en Antoni Maura 44"

    Número de registre 6817 - Pàgina 21859

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió Urbanística. GCI 17/01. Aprovació inicial projecte estatuts i bases d’actuació de la UE 2 M. Massuti, emplaçat dins l’àmbit de la Platja de Palma

    Número de registre 6862 - Pàgines 21860-21863

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Exposició pública padrons Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, urbana i BICES, ex. 2018

    Número de registre 6844 - Pàgina 21864

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Exposició pública matrícula IAE exercici 2018

    Número de registre 6845 - Pàgina 21865

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Exposició al públic padrons fiscals 2018 relatius IVTM, taxes fems, clavegueram, ocupació terrenys ús públic, entrada vehicles i reserva aparcament

    Número de registre 6846 - Pàgina 21866

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Exposició al públic del projecte de les obres d’ampliació i reforma de la zona verda pública de Es Ravells a Cala d’Or

    Número de registre 6803 - Pàgina 21867

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació inicial del Reglament Orgànic de l'Ajuntament de Sóller

    Número de registre 6821 - Pàgina 21868

 • Subsecció tercera. Anuncis particulars

  • MUTUA BALEAR - MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 183

   • Convocatòria de la Junta General Ordinària de la Mútua Balear amb l'Ordre del Dia

    Número de registre 6300 - Pàgina 21869

  • NOTARIESBERTA GOLLONET DELGADO, NOTÀRIA DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Escriptura complementària d'acta de protocolització d'expedient de rectificació de superfície

    Número de registre 6674 - Pàgina 21870