Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 6861
Informació pública del plec de clàusules administratives particulars del contracte de serveis de sanejament mitjançant sanitaris portàtils a algunes platges de Menorca, Exp. C4301/2018/000007

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat per acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, de dia 18 de juny 2018, el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació de serveis de sanejament mitjançant sanitaris portàtils a algunes platges de Menorca, s’exposa al públic per un termini de deu dies naturals a comptar a partir del dia següent a l’anunci d’aquest edicte en el BOIB per tal que s’hi puguin presentar reclamacions, d’acord amb el que disposa l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

El plec de clàusules administratives particulars i tècniques, així com la resta de documentació de l’expedient, s’ha publicat al Perfil del Contractant del Consell Insular de Menorca:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=Xq8VKxAcY3mXQV0WE7lYPw%3D%3D

Maó, 22 de juny de 2018

El Secretari del Consell Executiu

Octavi Pons Castejón