Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

Núm. 6864
Exposició pública dels plecs de clàusules administratives particulars regidors de l’expedient de contractació del servei de Manteniment i Subscripció al servei de suport tècnic de llicències del programa de disseny gràfic Autocad, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert supersimplificat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La consellera executiva del departament de Modernització i Funció Pública del Consell de Mallorca, en data 18 de juny de 2018, va aprovar el plec de clàusules administratives particulars relatius a l'expedient de contractació del servei de Manteniment i Subscripció al servei de suport tècnic de llicències del programa de disseny gràfic Autocad, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert supersimplificat, el qual s'exposa al públic per un període de deu (10) dies naturals, comptadors des de l'endemà a la data de publicació d'aquest anunci al BOIB, per tal que les persones interessades puguin examinar els esmentats plecs  presentar-hi les reclamacions que estimin adients.

 

Palma 20 de juny de 2018

El secretari tècnic del departament de Modernització i Funció Pública del Consell Insular de Mallorca,

(BOIB núm.117 de 4 d'agost de 2015)

Joan Cifre Martínez