Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 6862
Departament de Planejament i Gestió Urbanística. GCI 17/01. Aprovació inicial projecte estatuts i bases d’actuació de la UE 2 M. Massuti, emplaçat dins l’àmbit de la Platja de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

I17010118.ANU-cat

ÀREA MODEL DE CIUTAT, URBANISME I HABITATGE DIGNE

GERÈNCIA D´URBANISME

DEPARTAMENT DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA

SERVEI JURÍDICOADMINISTRATIU DE GESTIÓ URBANÍSTICA

La Junta de Govern de Palma, en sessió que tingué lloc en data 9 de maig de 2018, adoptà el següent acord:

La Junta de Govern, en sessió de 2/11/2017, acordà informar favorablement el projecte d’estatuts i bases d’actuació de la UE 2 M. Massuti, emplaçat dins l’àmbit de la Platja de Palma, presentat per Enrique Cortés Segura, com a President de l’Associació de Veins de Torre Rodona, atès l’informe favorable pel Servei de valoracions i Projectes, i trametre l’expedient i les informes emesos al Consorci de la Platja de Palma, l’òrgan competent per a la seva aprovació inicial, segons Pla de Reconversió Integral de la Platja de Palma (PRI).

Atès que la Junta Rectora del Consorci Urbanístic de la Platja de Palma ha acordat la dissolució del Consorci (acord de 5/03/2018), acord ratificat pel Ple de l’Ajuntament (22/03/2018), l’Ajuntament ha recuperat les competències urbanístiques dels expedients en curs.

Per això, conformement amb el que disposa l'article 127.1.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures de modernització del Govern Local, l’article 83 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’Urbanisme de les Illes Balears, 245.2 del Reglament general de la Llei 2/2014 (acord del CIM de 16/04/2015), els articles 172 i 175 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, el TAG que subscriu proposa a la Junta de Govern de Palma que adopti el següent

ACORD

1r.- Aprovar inicialment el projecte d’estatuts i bases d’actuació de la UE 2 M. Massuti, emplaçat dins l’àmbit de la Platja de Palma, presentat per Enrique Cortés Segura, com a President de l’Associació de Veins de Torre Rodona, atès l’informe favorable pel Servei de valoracions i Projectes emès el 20/08/2017. 

2n.- Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini de quinze dies hàbils, mitjançant el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de conformitat amb el que disposa l'article 245.2 b) del Reglament general de la Llei 2/2014. Així mateix s’haurà de publicar en la direcció o en el punt d’accés electrònic corresponent, on s’insertarà el seu contingut íntegre.

3.- Notificar el present acord, als propietaris afectats pel sistema d'actuació per tal que dins el termini de quinze dies hàbils a partir de la notificació puguin al.legar davant aquesta administració municipal, allò que considerin adient al seu dret, de conformitat amb l’article 83.4 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’Urbanisme de les Illes Balears.

4.- Donar trasllat d’aquest acord al Negociat d’Informació Urbanística, a la Secció de tramitació de projectes d’urbanització pel seu coneixement.

En compliment de l´article 83 de la Llei 12/2017 de 29 de desembre d´Urbanisme de les Illes Balears; el 213.5 b) del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d´Ordenació i ús del sòl per l´Illa de Mallorca (BOIB 66 DE 30-04-15); el 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d´abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei 11/99, de 21 d´abril, es publica, juntament amb la documentació tècnica aprovada que podeu consultar en la Secció de Informació Urbanística de l´Àrea de Model de Ciutat, Urbanisme i Vivenda Digne (Av. Gabriel Alomar, núm 18, bxos, Edifici Municipal de las Avingudes) i/o en la seu electrònica a l´adressa

https://urbanisme.palmademallorca.es/IMI/URBANISME/PRD/Planejament_urbanistic_pdf/Images%20Arxiu/GCI-Compensacions/GCI-201700010000/GCI-20170001_PORTADA.pdf  perquè se´n prengui general coneixement i als efectes pertinents.

La qual cosa es publica per a que en prenguin coneixement i serveixi de notificació per edictes als interessats més abaix esmentats en cas de no poder-los notificar individualitzadament, de conformitat als articles 83 de la Llei 12/2017 de 29 de desembre d´Urbanisme de les Illes Balears, i el 213 del Reglament general de la Llei 2/2014:

- MARGARITA VICH MESQUIDA

- JOAN MIGUEL ROMERO VICH

- CATALINA RIUTORT ALOS                 

- MARIA DEL MAR SEGUI GELABERT

- COMPANY E HIJOS

- SEGUÍ GELABERT SL

- ANTONIO OLIVER BATLE I MARGARITA GÓMEZ GALLEGO

- JOSÉ VERGARA MARTÍNEZ

- JOAN PONS VILLALONGA

- SERVANDO VILA VILA I LUISA NAVARRO SAUCEDO

- AUTOVERMITUNG LEOCAR SL

- BERNARDO ROIG JANER

- ENRIQUE ZALVEZ

- MARTINA ROCA SALVA

- MARGARITA GAMUNDÍ GAMUNDÍ, JOSÉ MORA GAMUNDÍ I MAGDALENA MORA GAMUNDÍ

- ENRIQUE TORRES VERDURA

- JUAN SALOM SUREDA

- PEDRO ANDRÉS CAMINALS JAUME

- JUAN ANTONIO CASTELLÓ PERICÁS

- LEONOR SILLERO MÁRQUEZ I GERMANS CARRILLO SILLERO

- HIPÓLITO MORENO ZARCA I ENCARNACIÓN EXPÓSITO CONDE

- MILAGROS BERRUGUETE ACERO

- JOSÉ ANTONIO MÁÑEZ LÁZARO I PILAR MÁÑEZ LÁZARO

- PONCIO BOVER SALOM I CATALINA BOVER SALOM

- MAGDALENA SALOM COLL

- MIGUEL SALOM MOREY

- VUELACARD SL

- MIGUEL MORA SUREDA

Podeu presentar els vostres escrits a l'Ajuntament en els Registres Generals (UIAP) següents:

OAC Cort: Plaza Santa Eulalia, 9, bxos

OAC Sant Ferran: Av. St Ferran (Edif. Policia Local)

OAC l´Escorxador: C/ Emperadriu Eugènia, 6

OAC l´Arenal: Av. Amèrica, 11 (s'Arenal)

OAC Avingudes:Av. Gabriel Alomar, 18(Ed. Avingudes)

OAC Son Ferriol: Av. Cid, 8 (Son Ferriol)

OAC St. Agustí: C/ Margaluz, 30 (St. Agustí)

OAC Pere Garau: Pere Llobera, 9, baixos

Palma, 11 de juny de 2018

El cap del Departament de Planejament i Gestió Urbanística

p.d. Decret de Batlia núm. 10434, de 8 de juny de 2012 publicat al BOIB 85 de 14/06/2012

Jaume Horrach Font