Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SÓLLER

Núm. 6821
Aprovació inicial del Reglament Orgànic de l'Ajuntament de Sóller

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient 2927/2018. Aprovació inicial del Reglament Orgànic de l'Ajuntament de Sóller.

PRIMER. Aprovar inicialment el Reglament Orgànic de l'Ajuntament de Sóller que regula la seva organització i règim de funcionament, i que consta en l'expedient de la seua raó.

SEGON. Sotmetre-ho a un període d'informació pública, per termini de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial dels Illes Balears i en el tauler d'anuncis de la Corporació, a fi que el veïnatge i les persones legítimament interessades puguin examinar l'expedient i formular reclamacions, objeccions o observacions.

TERCER.- Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini esmentat, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés del Ple.

QUART.- Una vegada aprovat definitivament, es procedirà a la seva publicació en el BOIB, sense que entri en vigor fins que s’hagi dut a terme l’esmentada publicació.

CINQUÈ.- Remetre el text complet de l'Ordenança a l' Institut Balear de la Dona, als efectes d'elaborar l'informe preceptiu sobre l'impacte de gènere (article 7 g de la Llei 12/2006, de 20 de setembre).

El text de l'Ordenança es pot consultar al taulell d'anuncis de la pàgina web de l'Ajuntament de Sóller: www.ajsoller.net.

 

AJUNTAMENT DE SÓLLER, (20 de juny de 2018)

El Batle,

(Jaume Servera Servera)