Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 6777
Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R1 de data 7 de juny de 2018, per a inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d’agroambient i clima, per als anys 2015 a 2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R1 de data 7 de juny de 2018, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 13 de novembre de 2015, per la qual es convoquen, subvencions per a inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d’agroambient i clima, per als anys 2015 a 2019

L’apartat 9.3. de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 13 de novembre de 2015 per la qual es convoquen, subvencions per a inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d’agroambient i clima, corresponents als anys 2015-2019, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears d’acord amb els termes que preveu l’article 45.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l’article 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident del FOGAIBA, en data 7 de juny de 2018, va signar la següent resolució,

“INFORME PROPOSTA DE RESOLUCIÓ / RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ

Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura 4.4- Inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d’agroambient i clima

Convocatòria: IMIT 2016_2        Grup: IMIT2016_2- R1

Antecedents

1. Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen subvencions per a les inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d'agroambient i clima, corresponents a l'any 2015 a 2019.

2. De conformitat amb l'apartat sisè de l'esmentada Resolució, el termini de presentació de sol·licituds va acabar el di a 31/12/2016 , i varen tenir entrada en el Registre del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears un total de 440 sol·licituds d'ajuda.

3. Els òrgans gestors del Servei d’Ajudes al Desenvolupament Rural han dut a terme el control administratiu de les sol·licituds i de la documentació aportada d'acord amb les normes reguladores d’aquesta ajuda.

4. Els interessats assenyalats a l’ Annex I adjunt han presentat, dins el termini establert i en la forma escaient, tota la documentació necessària prevista a la convocatòria, i s’ha comprovat que compleixen amb els requisits exigits per poder ser beneficiaris d'aquesta ajuda.

5. Les actuacions sol·licitades pels interessats compleixen amb els requisits establerts a la convocatòria per tal de poder ser subvencionables.

6. Tenint en compte que el crèdit existent cobreix la totalitat de les peticions d'aquesta convocatòria no hi ha cap impediment per resoldre aquests expedients sense afectar el que disposa els apartats setè i vuitè de la convocatòria.

Fonaments de dret

1 . Resolució del president del FOGAIBA per la qual es convoquen subvencions per a les inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d'agroambient i clima, corresponents a l'any 2015 a 2019.

2 . Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es modifica la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 13 de novembre de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a les inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d’agroambient i clima, corresponents als anys 2015 a 2019.

3 . Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) perla qual es modifica la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les IllesBalears (FOGAIBA), de 13 de novembre de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a lesinversions no productives vinculades a la realització de compromisos d’agroambient i clima,corresponents als anys 2015 a 2019.

4 . Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell.

5 . Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola Comú, pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell.

6 . Reglament delegat (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d’11 de març de 2014, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control i a les condicions sobre la denegació o retirada dels pagaments i sobre les sancions administratives aplicables als pagaments directes, a l’ajuda al desenvolupament rural i a la condicionalitat.

7 . Reglament d’execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

8 . Reglament d’execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Regl ament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control, les mesures de desenvolupament rural i la condicionalitat.

9 . Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l’aplicació a partir del 2015 dels pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia i altres règims d’ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural.

10 . Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel qual s’estableixen les normes de condicionalitat que han de complir els beneficiaris que rebin pagaments directes o determinades primes anuals de desenvolupament rural, o pagaments en virtut dels programes de suport a la reestructuració i reconversió o de suport a la collita en verd, de la vinya.

11 . Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

12 . Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

13 . Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

14 . Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

15 . Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament posa l’assumpció de l’execució de la política de millora i foment dels sectors agrari i pesquer per part del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, estableix a l’article 1 que el FOGAIBA assumeix l’execució de la política de la Conselleria d’Agricultura i Pesca referent a l’aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, a partir de l’1 de gener de 2006.

18 . Llei 39/2015, de 1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Proposta de resolució de concessió

Per tot això, s'informa favorablement i propòs al vicepresident del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

1. Notificar la resolució a cada un dels beneficiaris de l' Annex I. 1. Concedir l’ajuda sol·licitada als beneficiaris pels imports i amb els terminis detallats a l' Annex I , que són un total de 24 expedients i que comença amb (dades personals ocultes) i acaba amb (dades personals ocultes) que suma un import total de 142.447,03 euros, relativa a la línia d’ajuda “ Ajudes per Inversions en marges i tancaments 2015-2019 ”..

2. Autoritzar i disposar la despesa assenyalada a cada un dels beneficiaris amb càrrec als pressuposts i percentatges de cofinançament detallats a l’ Annex I.

3. Determinar que, d’acord amb el que estableix la convocatòria de referència, les obligacions dels beneficiaris seran les indicades a l’ Annex II .

4. Notificar la resolució a cada un dels beneficiaris de l' Annex I.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d’alçada davant el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la notificació de la resolució, d’acord amb l’article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122, de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Palma, 6 d’abril de 2018

La  gestora de la línia

Gloria Prieto Cubells

La cap de la Secció I

María Ángeles Pérez Ribas

El cap del Servei d’Ajudes al Desenvolupament Rural

Isidro Cañellas Simonet

Conforme amb la proposta, en dict resolució

Palma, 7 de  juny  de 2018

El vicepresident del FOGAIBA

Mateu Ginard i Sampol”

ANNEX I.
RELACIÓ DE BENEFICIARIS AMB DRET A LA CONCESSIÓ DE L'AJUDA (IMIT2016_2
) MARGES R1

Sol.licitant

NIF

Nº expedient

Import inversions elegibles

% ajuda

Import concedit

cofinançament

termini execució

Anualitat

tancaments

marges

paret

bardisses

TOTAL

CAIB

FEADER

AGE

54,90%

41%

4,10%

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

IMIT2016_2/001

340

0

11.427,00

0

11.767,00

60

7.060,20

3.876,05

2.894,68

289,47

6 mesos

2019

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

IMIT2016_2/002

1.100,00

8.095,70

0

0

9.195,70

60

5.517,42

3.029,07

2.262,14

226,21

6 mesos

2019

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

IMIT2016_2/003

1.350,00

0

0

0

1.350,00

60

810

444,69

332,1

33,21

6 mesos

2019

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

IMIT2016_2/004

0

0

2.450,50

0

2.450,50

60

1.470,30

807,2

602,82

60,28

6 mesos

2019

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

IMIT2016_2/009

0

13.278,70

0

0

13.278,70

60

7.967,22

4.374,00

3.266,56

326,66

6 mesos

2019

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

IMIT2016_2/010

0

0

12.382,50

0

12.382,50

60

7.429,50

4.078,79

3.046,10

304,61

6 mesos

2019

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

IMIT2016_2/011

2.275,00

0

8.775,00

0

11.050,00

60

6.630,00

3.639,87

2.718,30

271,83

6 mesos

2019

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

IMIT2016_2/012

3.460,00

0

0

0

3.460,00

60

2.076,00

1.139,72

851,16

85,12

6 mesos

2019

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

IMIT2016_2/013

220

0

2.041,00

0

2.261,00

60

1.356,60

744,77

556,21

55,62

6 mesos

2019

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

IMIT2016_2/024

0

0

10.677,55

0

10.677,55

60

6.406,53

3.517,18

2.626,68

262,67

6 mesos

2019

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

IMIT2016_2/032

0

8.015,40

11.895,00

0

19.910,40

60

11.946,24

6.558,48

4.897,96

489,8

6 mesos

2019

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

IMIT2016_2/038

8.241,00

0

3.770,00

0

12.011,00

60

7.206,60

3.956,42

2.954,71

295,47

6 mesos

2019

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

IMIT2016_2/039

0

2.325,05

0

0

2.325,05

60

1.395,03

765,87

571,96

57,2

6 mesos

2019

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

IMIT2016_2/041

7.990,00

0

1.149,20

0

9.139,20

60

5.483,52

3.010,46

2.248,24

224,82

6 mesos

2019

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

IMIT2016_2/044

0

0

9.511,45

0

9.511,45

60

5.706,87

3.133,07

2.339,82

233,98

6 mesos

2019

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

IMIT2016_2/063

0

0

19.175,00

0

19.175,00

60

11.505,00

6.316,24

4.717,05

471,71

6 mesos

2019

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

IMIT2016_2/064

3.920,00

0

5.460,00

0

9.380,00

60

5.628,00

3.089,77

2.307,48

230,75

6 mesos

2019

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

IMIT2016_2/077

1.125,00

0

14.625,00

0

15.750,00

60

9.450,00

5.188,05

3.874,50

387,45

6 mesos

2019

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

IMIT2016_2/082

4.000,00

3.932,51

5.636,15

0

13.568,66

60

8.141,20

4.469,52

3.337,89

333,79

6 mesos

2019

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

IMIT2016_2/087

1.605,00

0

12.272,00

0

13.877,00

60

8.326,20

4.571,09

3.413,74

341,37

6 mesos

2019

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

IMIT2016_2/090

0

0

8.034,00

0

8.034,00

60

4.820,40

2.646,40

1.976,36

197,64

6 mesos

2019

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

IMIT2016_2/093

1.450,00

0

3.185,00

0

4.635,00

60

2.781,00

1.526,77

1.140,21

114,02

6 mesos

2019

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

IMIT2016_2/096

2.280,00

0

0

0

2.280,00

60

1.368,00

751,03

560,88

56,09

6 mesos

2019

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

IMIT2016_2/097

0

0

19.942,00

0

19.942,00

60

11.965,20

6.568,90

4.905,73

490,57

6 mesos

2019

Total expedients

24

TOTAL

39.356,00

35.647,36

162.408,35

-

237.411,71

60

142.447,03

78.203,41

58.403,28

5.840,34

Amb càrrec a la línia FEADER

050460010443104

ANNEX II
OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI

Realitzar les inversions o activitats auxiliades en el termini establert a l’Annex I.

Justificar les despeses relacionades amb la inversió per a la recepció dels fons comunitaris en els termes i terminis determinats a la Resolució de convocatòria.

Comprometre’s a mantenir la inversió objecte de subvenció i la seva destinació durant al menys cinc anys comptats des de la data de pagament de l’ajuda.

Mantenir els requisits i condicions exigibles respecte a l’explotació i a la persona beneficiari, als quals fa referència l’apartat tercer d’aquesta resolució.

Complir les normes comunitàries aplicables a la inversió de la qual es tracti.

Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control indicades per part de les administracions autonòmica, estatal o comunitària, Intervenció General, Sindicatura de Comptes, o altres òrgans de control intern o extern, així com facilitar tota la informació que requereixin aquests organismes en relació a les ajudes concedides.

S’informa als beneficiaris que els seus expedients es troben a la seva disposició i consulta al Servei d’Ajudes al Desenvolupament Rural del FOGAIBA (carrer de Reina Constança, núm. 4 de Palma).

Palma, 20 de juny de 2018

El director gerent del FOGAIBA
Guillem Rosselló Alcina