Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 6797
Ple - Aprovació inicial de la proposta de modificacions, competència del Ple de la corporació, al pressupost del Consell Insular de Menorca per a l'exercici 2018

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que el Ple del Consell Insular en sessió de caràcter extraordinari de 18 de juny de 2018, adoptà, entre d'altres l'acord d'aprovació provisional de les següents modificacions pressupostàries:

Primer. Aprovar provisionalment l'expedient de suplement de crèdit núm. 1/2018 al pressupost del Consell Insular de Menorca, per import total de 2.037.819,24 €, detallat en la memòria que consta a l'expedient.

Segon. Aprovar provisionalment l'expedient de crèdits extraordinaris núm. 1/2018 al pressupost del Consell Insular de Menorca, per import total de 5.992.323,72 €, detallat en la memòria que consta a l'expedient.

Tercer. Aprovar provisionalment l'addició, conformement la memòria corresponent, a l'annex previst a la base d'execució 22a del vigent pressupost, a càrrec dels programes pressupostaris 41240 Ramaderia i 91200 Òrgans de Govern, dels ajuts nominatius que consten en l’expedient.

Quart. Autoritzar la Fundació Foment del Turisme de Menorca, de forma que així consti en l’expedient pressupostari insular, a la concessió de les subvencions nominatives vinculades a la millora del producte turístic i competitivitat, recollides en el seu pla d’acció d’enguany, detallades en la memòria que consta en l’expedient.

Cinquè. Autoritzar la presidenta del Consell Insular de Menorca i la resta de consellers executius en l’àmbit de les seves competències a la signatura dels documents necessaris per a l’efectivitat del present acord, amb especial referència als documents preparatoris per a la concertació del préstec previst en el present acord, en el supòsit que aquest resulti el mitjà elegit per a l’execució de l’anomenada sentència Princesa Son Bou.

Aquest expedient, amb tota la documentació que l’integra, romandrà de públic manifest en la Intervenció d’aquesta corporació (Plaça de la Biosfera, 5 de Maó, de dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores), durant el termini de quinze dies hàbils següents al de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a fi que, durant l’esmentat termini, les persones interessades puguin examinar-lo i presentar les reclamacions que considerin escaients, en el Registre General d’aquest Consell, amb el benentès que, si no se’n presentés cap, es considerarà definitivament aprovat i es publicarà en el BOIB en els termes que estableix la legislació vigent.

    
Maó, 19 de juny de 2018

EL SECRETARI EN FUNCIONS
Octavi Pons Castejón