Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DES MERCADAL

Núm. 6801
Extracte de la Resolució de Batlia número 747 de dia 20 de juny de 2018, per la qual s’aproven la convocatòria dels ajuts per donar suport a la instal·lació de limitadors de so amb tacògraf a l’exterior a establiments turístics i de restauració al terme municipal des Mercadal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Extracte de la Resolució de Batlia número 747 de dia 20 de juny de 2018, per la qual s’aproven la convocatòria dels ajuts per donar suport a la instal·lació de limitadors de so amb tacògraf a l’exterior a establiments turístics i de restauració al terme municipal des Mercadal

BDNS (Identif.): AE-403739-B

De conformitat amb allò previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primer. Beneficiaris:

1. Els sol·licitants que es vulguin acollir a aquests ajuts hauran de reunir els següents requisits:

  • Ser el titular o explotador d’un establiment comercial, com ara bar, restaurant, hotel o similars que vulguin realitzar música a l’exterior del local i estiguin situats al terme municipal des Mercadal
  • Tenir instal·lat o instal·lar un limitador acústic enregistrable i interconnectat a través d’internet amb la policia local des Mercadal. L’aparell s’ha d’interconnectar amb la policia local des Mercadal a través d’internet amb el software que determini l’Ajuntament
  • Sol·licitar i obtenir la lllicència d’activitats per exercicir l’activitat que genera els sons limitats pels aparells objecte de subvenció
  • No incórrer en cap dels supòsits de l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions (LGS).
  • No estar incurses en les causes de prohibició previstes en els apartat 5 i 6 de l’article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, així com en l’article 30.4. de la mateixa.

Segon. Finalitat:

Donar suport als establiments turístics o de restauració que vulguin rebre un ajut per instal·lar limitadors de so amb tacògraf, segons les bases reguladores incloses en la base 16ena de les Bases d’Execució del pressupost del 2018 aprovat definitivament pel Ple de 31 de gener de 2018 i publicat al BOIB núm. 16 de 03 de febrer de 2018.

Tercer. Bases reguladores:

Les bases de la convocatòria i l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions, aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament des Mercadal de dia 11 d'octubre de 2005 i publicada l'aprovació definitiva i el text íntegre en el BOIB nº. 189, de 17 de desembre de 2005.

Quart. Import:

  • Els ajuts concedits seran atesos amb càrrec a l’aplicació pressupostària 90.432.77000 del Pressupost General de 2018, amb un import màxim conjunt de 12.000,00 euros.
  • Quan l’import de les sol·licituds d’ajuts sigui superior a la quantitat màxima fixada en el punt anterior aquestes es prioritzaran segons:

1. En cada sol·licitud només es pot demanar un ajut per cada establiment

2. La subvenció suposarà un màxim del 30% del cost de l’actuació (IVA exclòs), amb un màxim de 1.050 euros per instal·lació.

3. Si les sol·licituds esgoten el crèdit pressupostari, s’atendran per ordre d’entrada en el registre, amb la documentació completa.

 

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

Fins dia 30 de setembre de 2018

Ajuntament des Mercadal (Data signatura electrònica: 20/06/18)

El batle

Francesc Ametller Pons