Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 6870
Modificació de la plantilla de personal del Consell Insular d’Eivissa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Anunci. Informació pública. Modificació de la plantilla de personal del Consell Insular d’Eivissa

Aprovada inicialment pel Ple del Consell Insular d’Eivissa en data 19 de juny de 2018, la modificació de la plantilla de personal de 2018 queda exposada al públic a la Secció de Recursos Humans del Consell Insular d’Eivissa, de conformitat amb el que estableix l’article 169.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprova pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 20.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril.

Finalitzat el termini d’exposició pública, si no s’hi presenten reclamacions en temps i forma, s’entendrà definitivament aprovat l’expedient, d’acord amb l’article 169.1 de l’esmentat Reial decret 2/2004, de 5 de març.

 

Eivissa, 22 de juny de 2018

La secretària tècnica de Turisme, Interior, Territori i Mobilitat,

Margarita Planells Torres