Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CONSELL

Núm. 6837
Rectificació error material edicte BOIB núm. 67 de 31 de maig de 2018, Modificació puntual de les NNSS de Consell per a la classificació de sòl urbanitzable per equipament sanitari i aparcaments

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Primer.- Detectat error material en la publicació de l’anunci d’aprovació inicial de la modificació puntual de les normes subsidiàries de Consell per a la classificació de sòl urbanitzable directament ordenat per equipament sanitari i aparcaments (BOIB núm. 67 de 31 de maig de 2018) a continuació es procedeix a la seva rectificació:

Allà on diu:

Tercer.- Sotmetre aquest expedient a informació pública per a que en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOIB, pugui examinar-se i, en el seu cas, presentar les reclamacions i al·legacions que s’estimin oportunes. L’expedient estarà de manifest a l’Ajuntament de Consell (Plaça Major núm. 3) en horari d’obertura al públic, i a la a la seu electrònica de l’Ajuntament (https://seu.ajconsell.net) de la pàgina web de l’Ajuntament de Consell www.ajconsell.net..

Ha de dir:

Tercer.- Sotmetre aquest expedient a informació pública per a que en el termini de trenta dies, comptat des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOIB, pugui examinar-se i, en el seu cas, presentar les reclamacions i al·legacions que s’estimin oportunes. L’expedient estarà de manifest a l’Ajuntament de Consell (Plaça Major núm. 3) en horari d’obertura al públic, i a la a la seu electrònica de l’Ajuntament (https://seu.ajconsell.net) de la pàgina web de l’Ajuntament de Consell www.ajconsell.net..

Segon.- En tant la rectificació es produeix abans d’haver finalitzat el termini d’exposició pública inicialment publicat es considera que la rectificació únicament amplia el termini de l’exposició i en conseqüència el còmput d’aquest es segueix produint des de la data següent a la publicació efectuada en el BOIB núm. 67 de 31 de maig de 2018.

     

Consell, 22 de juny de 2018

El Batle,

Andreu Isern Pol