Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Núm. 6872
Notificació als interessats de la interposició de recurs contenciós administratiu

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Notificació als interessats de la interposició de recurs contenciós administratiu

L’Ajuntament d’Alcúdia, fa saber que per part de la Sra. Francisca Rosselló Cerdà s’ha interposat recurs contenciós administratiu, actuacions número 0000067/2018), que se segueixen pels tràmits del procediment ordinari davant el Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Palma, contra  la resolució de data 9 de març de 2018 del regidor delegat d’Urbanisme per la qual: es va inadmetre a tràmit el recurs extraordinari de revisió presentat en data 16.12.2016 (R.G.E. 10491) per la Sra. Rosselló, contra la resolució de batlia de data 13.12.2013 que, estimant parcialment el recurs d’alçada interposat per la Sra. Rosselló contra el cinquè punt de l’ordre del dia de la sessió celebrada el 4 de gener de 2013 per l’Assemblea General de la Junta de Compensació del Sector CA-5 de les NNSS d’Alcúdia, va declarà la incompetència de l’Ajuntament per a resoldre el fons de les al·legacions en el sentit que van ser plantejades, remetent a les parts a la Jurisdicció civil i, desestimant la petició subsidiària de revisió d’ofici ex -art. 47.1ª) de la LPAC formulada per la Sra. Rosselló en el referit escrit presentat el 16.12.2016 (R.G.E. 10491).

Es fa públic en compliment del que disposa l’article 49 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en relació a l’article 42 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, a l’efecte que serveixi de citació als possibles interessats en el procediment que es segueix, perquè, si al seu dret escau, puguin comparèixer en qualitat de codemandats, personant-se davant el Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Palma, en el termini de NOU DIES comptadors de la publicació d’aquest anunci, fent-los saber que si es personen fora de l’indicat termini, se’ls tindrà per part, sense que per això s’hagi de retrotreure ni interrompre el curs del procediment, i si no es personen oportunament, es continuarà el procediment pels seus tràmits, sense que escaigui fer-los cap notificació.

Alcúdia, 21 de juny de 2018

El regidor delegat d’Urbanisme,

Joaquín Cantalapiedra Aloy