Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 19 de juny de 2018 per la qual s’estableix un procediment extraordinari per a la inscripció al Registre general de formació permanent del professorat de les activitats formatives reconegudes per al personal que forma part de les llistes d’interinitats per al curs 2018-2019 i no disposa de Portal de Serveis al Personal

    Número d'edicte 6813 - Pàgines 21674-21678

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual es determinen els crèdits pressupostaris màxims que s’han de destinar als ajuts per dotar d’auxiliars de conversa els centres educatius de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2018-2019, d’acord amb les bases de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Universitat i el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport

    Número d'edicte 6811 - Pàgines 21679-21681

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Instrucció 2/2018, de 18 de juny, de la directora de l’Agència Tributària de les Illes Balears, per la qual s’estableixen els criteris que els òrgans competents de l’Agència Tributària de les Illes Balears han de considerar per comprovar el valor real dels béns immobles i dels llocs d’amarratge dels ports esportius situats en el territori de les Illes Balears en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i en l’impost sobre successions i donacions

    Número d'edicte 6865 - Pàgines 21682-21704

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA

   • Acord del Consell d’Administració del Consorci de Transports de Mallorca per a l’adjudicació directa d’un solar en el municipi de Felanitx

    Número d'edicte 6784 - Pàgines 21705-21707

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Publicació de la Resolució de revocació parcial de les ajudes, exp. 049 de data 16 d’abril de 2018, per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número d'edicte 6774 - Pàgines 21708-21710

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Publicació de la Resolució de revocació de les ajudes, R11 de data 15 de juny de 2018, per a la creació d’empreses de joves agricultors, per als anys 2015-2019

    Número d'edicte 6776 - Pàgines 21711-21713

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Consell Executiu. Pla d'actuació en tranport públic discrecional de viatgers amb vehicles de turisme per a l'any 2018

    Número d'edicte 6799 - Pàgines 21714-21716

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Consell Executiu. Concessió d'ajuts del programa d'ajuts a esportistes / estudiants en centres de tecnificació esportiva de fora de l'illa de Menorca per a l'any 2018

    Número d'edicte 6793 - Pàgina 21717

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Consell Executiu. Aprovació del Pla Normatiu del Consell Insular de Menorca per al període d'un any (segon semestre de l'any 2018 i primer semestre de l'any 2019)

    Número d'edicte 6840 - Pàgines 21718-21721

  • ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTATPREFECTURA PROVINCIAL DE TRÀNSIT A LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la Cap Provincial de Trànsit a les Illes Balears per les especials mesures preses per a l'ordenació de la circulació de la carretera Ma-2210 en el tram comprès entre els punts quilomètric 8,700 i 19,600 per raons de fluïdesa, seguretat vial de la circulació i medioambientals

    Número d'edicte 6848 - Pàgina 21722

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Bases reguladores i convocatòria d'ajudes econòmiques per a cursar estudis de grau universitaris per al curs acadèmic 2017/2018

    Número d'edicte 6833 - Pàgines 21723-21728

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Bases reguladores i convocatòria d'ajudes econòmiques per a cursar estudis de cicles formatius de grau mitjà o grau superior de formació professional del sistema educatiu - curs acadèmic 2017/2018

    Número d'edicte 6835 - Pàgines 21729-21733

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Convocatòria i bases reguladores de les condicions i requisits per a la concessió de beques de pràctiques formatives dirigides a titulats universitaris i de cicles formatius – PROJECTA'T 2018

    Número d'edicte 6818 - Pàgines 21734-21736

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Bases reguladores de les condicions i requisits per a la concessió de beques de cooperació educativa de l'institut municipal d'educació i biblioteques de calvià (get experience)

    Número d'edicte 6820 - Pàgines 21737-21740

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Bases reguladores i convocatòria d'ajudes econòmiques per a cursar estudis de màster universitari per al curs acadèmic 2017/2018

    Número d'edicte 6832 - Pàgines 21741-21745

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Bases reguladores i convocatòria d'ajudes per a la realització de mobilitat Erasmus + - estudis de grau universitari curs acadèmic 2018-2019

    Número d'edicte 6838 - Pàgines 21746-21751

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Bases reguladores i convocatòria d'ajudes per a la realització de les proves d'accés a estudis de cicles formatius de grau mitjà o grau superior de formació professional del sistema educatiu – proves 2018

    Número d'edicte 6841 - Pàgines 21752-21755

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Bases reguladores i convocatòria d'ajudes per a la realització de les proves d'accés a la universitat per a majors de 25, 40 i 45 anys-proves 2018

    Número d'edicte 6842 - Pàgines 21756-21760

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Oferta d’ocupació pública per a l’any 2018

    Número d'edicte 6834 - Pàgina 21761