Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE SALUT

Núm. 6806
Resolució de la directora general d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut per la qual es sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual s’aprova l’Estatut del personal investigador laboral al servei dels instituts d’investigació sanitària de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En data 21 de juny de 2018, la consellera de Salut va ordenar l’inici del procediment d’elaboració del Projecte de decret per a l’aprovació de l’Estatut del personal investigador laboral al servei dels instituts d’investigació sanitària de les Illes Balears.

2. Prèviament la directora general de Salut d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut, havia signat la memòria corresponent d’anàlisi d’impacte normatiu del projecte  el 20 de juny de 2018.

3. Es considera que atès l’objecte de la norma i la seva relació directa amb drets dels investigadors i investigadores, la tasca dels quals redunda en benefici de la societat, aquest projecte normatiu ha de ser objecte  d’informació pública més enllà del tràmit d’audiència als interessats.

Fonaments de dret

1. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. L’article 42 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, regula el procediment d’elaboració de les disposicions administratives, i l’article 44 la informació pública.

3. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

 

RESOLUCIÓ

1. Sotmetre a informació pública l’Esborrany del projecte de decret pel qual s’aprova l’Estatut del personal investigador laboral al servei dels instituts d’investigació sanitària de les Illes Balears, i posar-lo a disposició de les persones interessades a la Direcció General de d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut (Carrer de Jesús, núm. 38-A, Palma), a la web <http://dgadres.caib.es> i al Portal de Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) del Govern de les Illes Balears.

2. Fixar el termini per a la informació pública en 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. Disposar que les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General de Planificació Avaluació i Farmàcia (Carrer de Jesús, núm. 38-A, Palma) o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d’anar adreçades a la Direcció General d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut.

4. Habilitar la possibilitat de presentar-hi al·legacions per mitjans telemàtics mitjançant l’apartat “Participació en l’elaboració de normativa” de la pàgina web del Portal de Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) del Govern de les Illes Balears, dins el termini que s’estableix en l’apartat 2 anterior, d’acord amb l’article 34.2 f de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que fa les al·legacions, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa, tot i que no constin en el registre d’entrada electrònic de l’Administració de la Comunitat Autònoma. A aquest efecte, el funcionari o funcionària de l’òrgan competent de la tramitació del procediment normatiu que les rebi electrònicament ha d’emetre una diligència de les al·legacions presentades.

5. Ordenar la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 22 de juny de 2018

La directora general d’Acreditació Docència i Recerca en Salut

Margalida Frontera Borrueco