Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Núm. 6569
Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 14 de juny de 2018, per la qual es sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es regula el procediment de selecció del personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En data 10 de maig de 2018, es va dur a terme la memòria prèvia d'anàlisi de l'impacte normatiu sobre l'elaboració d'un Projecte de decret pel qual es regula el procediment de selecció del personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 2. Mitjançant la resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 10 de maig de 2018, es va ordenar l'inici del procediment i de la tramitació del Projecte de decret esmentat, i es va designar a la Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques com a òrgan responsable d'aquest procediment.

Fonaments de dret

1. L'article 44 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears.

2. L'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Sotmetre el Projecte de decret pel qual es regula el procediment de selecció del personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a informació pública i posar-lo a disposició de les persones interessades, per consultar-lo, a la Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques, ubicada al c/ de Francesc Salva i Pizà, s/n (es Pinaret) 07141 Es Pont d'Inca (Marratxí), i en l'adreça web <http://hisendaiaapp.caib.es/>.

2. Fixar el termini d'audiència en quinze dies hàbils des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Les al·legacions s'han de presentar a la seu de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, ubicada al c/ de Francesc Salva i Pizà, s/n (es Pinaret) 07141 Es Pont d'Inca (Marratxí), o a qualsevol dels llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

3. Habilitar la possibilitat de presentar-hi al·legacions per mitjans telemàtics a través de l'apartat «Participació en elaboració normativa» de la pàgina web Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) del Govern de les Illes Balears, dins el termini que s'estableix en el apartat anterior, d'acord amb l'article 34.2 f de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incorporin la identificació de la persona o entitat que fa les al·legacions, s'inclouran en l'expedient d'elaboració normativa, tot i que no constin en el registre d'entrada electrònic de l'Administració de la Comunitat Autònoma. A aquest efecte, el funcionari o la funcionària de l'òrgan competent de la tramitació del procediment normatiu que les rebi electrònicament ha d'emetre una diligència de les al·legacions presentades.

4. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

  

Palma, 14 de juny de 2018

La consellera d'Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera i Crespí