Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 6789
Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R23 de data 19 de juny de 2018, per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R23  de data 19 de juny de 2018, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

L’apartat 9.3. de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen, subvencions per a inversions a les explotacions agràries, corresponents als anys 2015-2019, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears d’acord amb els termes que preveu l’article 45.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l’article 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident del FOGAIBA, en data 19 de juny de 2018, va signar la següent resolució,

“INFORME PROPOSTA DE RESOLUCIÓ/ RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ

Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura 4.1 – Ajuda a les inversions en explotacions agràries  (INEA)

Convocatòria: INEA 2016_1/ R23

Antecedents

 1. En data de 16 de juliol de 2015 es va publicar, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 106, la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions a les explotacions agràries, modificada mitjançant les resolucions de 17 de desembre de 2016 i 22 de juny de 2016.
 2. De conformitat amb l'apartat sisè de la Resolució esmentada, el termini per presentar les sol·licituds va acabar el dia 30 de juny de 2016.
 3. Els òrgans gestors del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural han dut a terme el control administratiu de les sol·licituds i de la documentació aportada d'acord amb les normes reguladores d'aquesta ajuda.
 4. La persona interessada assenyalada a l'Annex I adjunt ha presentat, dins el termini establert i en la forma escaient, tota la documentació necessària prevista a la convocatòria, i s’ha comprovat que compleixen amb els requisits exigits per a poder ser beneficiaris d'aquesta ajuda.
 5. Les actuacions sol·licitades per l'interessat compleix amb els requisits establerts a la convocatòria per tal de poder ser subvencionables.
 6. Tenint en compte que el crèdit existent cobreix la totalitat de les peticions d'aquesta convocatòria no hi ha cap impediment per resoldre aquest expedient sense afectar el que disposa els apartats setè i vuitè de la convocatòria.

Fonaments de dret

 1. Resolució de 10 de juliol de 2015 del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions a les explotacions agràries.
 2. Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es modifica la Resolució de 10 de juliol de 2015 del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions a les explotacions agràries.
 3. Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es modifica la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de dia 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions a les explotacions agràries.
 4. Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell.
 5. Reglament (UE) núm. 1 306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola Comú, pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell.
 6. Reglament delegat (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d’11 de març de 2014, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control i a les condicions sobre la denegació o retirada dels pagaments i sobre les sancions administratives aplicables als pagaments directes, a l’ajuda al desenvolupament rural i a la condicionalitat.
 7. Reglament d’execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
 8. Reglament d’execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control, les mesures de desenvolupament rural i la condicionalitat.
 9. Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l’aplicació a partir del 2015 dels pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia i altres règims d’ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural.
 10. Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel qual s’estableixen les normes de condicionalitat que han de complir els beneficiaris que rebin pagaments directes o determinades primes anuals de desenvolupament rural, o pagaments en virtut dels programes de suport a la reestructuració i reconversió o de suport a la collita en verd, de la vinya.
 11. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 12. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 13. Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions.
 14. Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.
 15. Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.
 16. Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears.
 17. Decret 65/2007, de 25 de maig, de constitució, organització i funcionament de l'Organisme Pagador de les despeses del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), a la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 082 de 2007 ; en virtut de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i pesca de 23 de desembre de 2005, per la qual es disposa l’assumpció de l’execució de la política de millora i foment dels sectors agrari i pesquer per part del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, estableix a l’article 1 que el FOGAIBA assumeix l’execució de la política de la Conselleria d’Agricultura i Pesca referent a l’aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, a partir de l’1 de gener de 2006.
 18. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Proposta de resolució de concessió

Per tot això, s'informa favorablement i propos al vicepresident del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

1.Concedir l’ajuda sol·licitada al beneficiari (dades personals ocultes) per l'import i amb el termini detallat a l'Annex I, de l'expedient INEA2016_1/163 per un import de 119.928,64 euros, relativa a la línia d’ajuda “Inversions a les explotacions agràries”.

2.Autoritzar i disposar la despesa assenyalada a cada un dels beneficiaris amb càrrec als pressuposts i percentatge s de cofinançament detallat s a l'Annex I.

3. Determinar que, d’acord amb el que estableix la convocatòria de referència, les obligacions dels beneficiaris seran les indicades a l'Annex II

4. Publicar la resolució al BOIB.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d’alçada davant el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la notificació de la resolució, d’acord amb l’article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

 

Palma,12 de juny de 2018

El gestor de la línia

La cap de Secció

El cap del Servei d’ Ajudes al Desenvolupament Rural

Francisco Salvà Socías

Lídia Álvarez Álvarez

Isidre Cañellas Simonet

Conforme amb la proposta, en dict resolució

Palma, a 19  de juny de 2018

El vicepresident del FOGAIBA

Mateu Ginard i Sampol”

 

ANNEX I
RELACIÓ DE BENEFICIARIS AMB DRET A LA CONCESSIÓ DE L'AJUDA (INEA 2016_1). R
23

Sol·licitant

NIF

Nº expedient

Import  inversions elegibles (€)

% ajuda

Import concedit

Cofinançament

Termini execució

Anualitat

Béns immobles

Maquinària

Instal-lacions

Honoraris

TOTAL

CAIB

FEADER

MAPAMA

32,90%

53,00%

14,10%

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

INEA2016_1/163

49.694,37

18.056,00

122.130,70

10.000,00

199.881,07

60%

119.928,64

39.456,52

63.562,18

16.909,94

12 mesos

2018

TOTAL

119.928,64

39.456,52

63.562,18

16.909,94

ANNEX II
OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI

-Realitzar les inversions o activitats auxiliades en el termini establert.

-Justificar les despeses relacionades amb la inversió per a la recepció dels fons comunitaris en els termes i terminis determinats a la present Resolució.

-Exercir l’activitat agrària en qualsevol explotació i mantenir les inversions realitzades durant almenys cinc anys, comptats des de la data de pagament de l’ajuda.

-Complir les normes comunitàries aplicables a la inversió de la qual es tracti i les específiques que puguin assenyalar-se en funció del tipus d’explotació.

-Adoptar les mesures que siguin necessàries per proporcionar informació al públic i donar-ne publicitat.

-Sotmetre’s als controls que dugui a terme l’administració, necessaris per comprovar la correcta concessió de l’ajuda i el posterior manteniment dels compromisos.

-Complir els compromisos adquirits per a la concessió de l’ajuda.

-Mantenir els requisits i condicions exigibles respecte a l’explotació i a la persona beneficiària, als quals fa referència l’apartat tercer d’aquesta Resolució.

S'informa als beneficiaris que els seus expedients es troben a la seva disposició i consulta al Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural del FOGAIBA (carrer de Reina Constança, núm. 4 de Palma).

Palma, 20 de juny de 2018

El director gerent del FOGAIBA
Guillem Rosselló Alcina